Programma 05 Mobiliteit

Een veilig, slim en duurzaam mobiliteitssysteem is een middel om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Wij willen dat Brabant nu en in de toekomst een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Waar je vlot en aangenaam op je bestemming kunt komen en waar producten slim vervoerd worden. Wij willen ook dat Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio blijft. Om bij te dragen aan de concurrentie- en agglomeratiekracht van Brabant, werken we samen met onze partners aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
We werken vanuit vier ontwikkellijnen om dit mobiliteitsnetwerk voor Brabanders en de Brabantse economie te realiseren:

 

 

We merken dat mobiliteit in beweging is onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarom willen we beter en sneller in kunnen spelen op kansen en ontwikkelingen in de omgeving en tegelijk zorgen voor een goede borging van de structurele taken. Daartoe hebben we de indeling van de begroting en de bijbehorende financieringsstructuur aangepast.

 

Wat mag dit programma kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit programma kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 151.705 363.537 202.180 233.109 154.365 158.097
Kapitaallasten 40.079 43.167 44.697 47.387 53.613 57.296
Organisatiekosten 15.191 16.319 15.871 14.543 14.201 13.459
totaal lasten 206.975 423.023 262.748 295.040 222.179 228.852
Baten
totaal baten 95.581 109.246 47.625 21.769 9.131 4.811
saldo baten en lasten -111.393 -313.777 -215.123 -273.270 -213.048 -224.042

De begrotingsindeling 2019 en de bijbehorende financieringsstructuur zijn aangepast om sneller en adaptief te kunnen programmeren. De begroting is opgebouwd uit de productgroepen:

 • 05.01 Basis op orde
 • 05.02 (Regionale) Ontwikkelagenda’s Mobiliteit
 • 05.03 Strategische agenda

Op basis van regelgeving zijn voor 2017 en 2018 pro forma cijfers opgesteld conform de nieuwe begrotingsstructuur.

De totale lasten van programma 05 in de begroting 2019 zijn € 160 mln lager t.o.v. begroting 2018. De afname is vooral het gevolg van voor 2018 geraamde incidentele bijdragen of subsidies op basis van bestuursovereenkomsten, zoals Challengevariant Eindhoven, Bereikbaarheidsakkoord, Maaslijn en Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).
Voor programma Mobiliteit zijn de twee specifieke dekkingsbronnen: de reserve Verkeer & Vervoer en Spaar- en Infrafonds (SIF).

De lagere inkomsten hebben te maken met de overgang naar een decentralisatie uitkering (onderdeel van programma 31 Financieringsfunctie) en de bijbehorende afbouw van de specifieke doeluitkering BDU Verkeer & Vervoer in 2019.

Het overzicht van de investeringen, € totaal 76 mln wordt op programmaniveau weergegeven. Ongeveer € 37 mln heeft betrekking op de taak van beheer en onderhoud van provinciale wegen (05.01), € 18 mln op reconstructies in het kader van de regionale mobiliteitsagenda’s (05.02) en € 21 mln betreft de strategische agenda (05.03, onderverdeeld in € 17 mln N69 en € 4 mln N279 Zuid)

Mobiliteit op hoofdlijnen

Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Terug naar navigatie - Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Om Brabant bereikbaar te houden versterken we de interne samenhang van de Brabantse Mozaïekmetropool door het versneld aanpakken van bereikbaarheidsknelpunten in Zuidoost-Brabant (met name A58, A2, A67 en N279). Ook hebben de knooppunten Hooipolder en Paalgraven, de provinciale wegen N282 Tilburg – Breda en N629 Oosterhout – Dongen onze aandacht. We werken met een én-én aanpak: verbeteringen van infrastructuur gaan samen met slimme oplossingen.  Ook zetten we stevig in op alternatieven voor autoverkeer zoals de realisatie van een snelfietsroutenetwerk tussen de Brabantse steden, het stimuleren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en een modal shift in goederenvervoer. Daarnaast werken we aan een toekomstbestendig OV waarin we de belangen van de reiziger centraal zetten.

We agenderen bij bet Rijk knelpunten op het Brabantse (internationale) spoornetwerk voor zowel personen- als goederenvervoer met als doel deze robuust aan te pakken.  En we blijven vanzelfsprekend werken aan de verdere verbetering van de verkeersveiligheid in Brabant.

Samen met de regio’s werken we in het kader van bestuurlijke vernieuwing sinds afgelopen jaar met gebiedsgerichte agenda’s en zorgen voor een passende flexibele financieringsstructuur met een goede (financiële) borging van onze basistaken.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

 • Kleinschalig Collectief Vervoer Noord-Oost Brabant
 • Eindhoven Airport NV

In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Mobiliteit.

05.01 Basis op orde

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen.

Terug naar navigatie - We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, zowel het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk als het grootschalige gebruik, om de beheer- en onderhoudstaak op een efficiënte wijze uit te voeren én te verduurzamen.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving.

Terug naar navigatie - We streven naar nul verkeersdoden in Brabant door samen met onze partners (zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie) in te zetten op de drie pijlers van verkeersveiligheid: gedrag, infrastructuur en handhaving.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (martk)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger.

Terug naar navigatie - We werken samen met de vervoerders, gemeenten, het Reizigersoverleg Brabant en verschillende andere (martk)partijen aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij de wensen van de reiziger.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (excl. Investeringen) 15 mln
Kwaliteitsvisie Onderhoud Provinciale Infrastructuur (KOPI) (Besluit: PS 18/18)
De status en inrichting van de provinciale (fiets)wegen scoren objectief gezien goed (score BKXI). score > 2018
De status en inrichting van de provinciale wegen worden positief gewaardeerd door de Brabantse burger (waardering WOW). score > 2018
Uitvoering projecten planmatig onderhoud (aantal km uitgevoerd groot onderhoud en vervanging). km/jaar 30
Gebruik van recycled materiaal (asfalt en beton) bij onderhoudswerkzaamheden. % > 50%
Aantal innovatieve initiatieven of projecten. aantal 3
Percentage LED openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. %
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan (Brabants Verkeersveiligheidsplan 2016-2020) (afweegmoment: 2019)
Door het stimuleren van verkeerseducatie op scholen en voorlichting geven aan Brabantse verkeersdeelnemers streven we naar nul verkeersdoden in Brabant. 1 mln
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: aantallen. aantal
Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen: per reizigerskilometer. aantal
Minimaal 95% van de BVL-scholen heeft het BVL-label behaald in 2019. % 93%
Minimaal 100 middelbare scholen doen mee aan Totally Traffic in 2019 aantal 105
Percentage van de Brabanders ouder dan 18 jaar, dat bereikt is met de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. % > 2018
OV-visie (Besluit: PS 43/12; Afweegmoment: 2024)
90 mln
Het OV sluit aan bij de vraag van zo veel mogelijk reizigers. Klanttevredenheidscijfer gelijk aan of boven landelijk gemiddelde OV-klantbarometer > landelijk
De reizigers kunnen veilig reizen met het OV in Brabant. Aantal incident meldingen < 2018>
Uitvoering en beheer van de 3 busconcessies obv de vastgestelde OV-visie:
Rituitval obv % uitgevallen ritten tov de dienstregelingen van de concessies. % < 0,2%>
Afgelegde reizigerskilometers per gereden buskilometer. km > 2018
Inzet van zero emissie bussen in de concessie Zuid-Oost obv % tov totaal aantal bussen (100% in 2025).

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 105.073 114.041 109.670 109.561 109.182 105.995
totaal lasten 105.073 114.041 109.670 109.561 109.182 105.995
Baten
totaal baten 78.957 89.478 29.206 3.205 3.205 1.385
saldo baten en lasten -26.116 -24.563 -80.465 -106.356 -105.977 -104.610

De begrotingsindeling 2019 en de bijbehorende financieringsstructuur zijn aangepast om sneller en adaptief te kunnen programmeren. In productgroep 05.01 Basis op orde worden de structurele taken van de provincie geborgd:

 • beheer en onderhoud provinciale wegen: € 12 mln dagelijks onderhoud en € 26 mln (gemiddeld) investeringskrediet groot onderhoud / vervanging;
 • verkeersveiligheid: € 1 mln;
 • mobiliteitsdata: € 3 mln;
 • uitvoering reguliere OV-concessies: € 91 mln.

Voor structurele borging van de onderhoudstaak provinciale wegen wordt onderscheid gemaakt tussen onderhoud (05.01) en reconstructies (05.02). De reguliere uitgaven voor OV-concessies zijn als basistaak verplaatst van 05.02 naar 05.01 en losgekoppeld van de reserve Verkeer & Vervoer.

Op basis van de BBV-regelgeving zijn de vergelijkende cijfers voor 2017 en 2018 opgenomen conform de nieuwe begrotingsstructuur.
De geraamde totale lasten zijn lager als gevolg van een geplande wegenoverdracht van € 5 mln in 2018.
Tevens is er in 2019 een extra investeringskrediet voor de opgave van het versneld vervangen van de openbare verlichting door LED en de verduurzaming van een steunpunt.
Als belangrijkste inkomst is een rijksbijdrage van de voormalige Brede Doeluitkering (BDU) geraamd. De specifieke doeluitkering is vanaf 2016 een algemene decentralisatie-uitkering. In IPO-verband is de afspraak gemaakt om de doeluitkering af te bouwen via de uitgaven voor OV-concessies. In 2019 zal de BDU volledig zijn afgebouwd.

05.02 (Regionale) ontwikkelagenda's mobiliteit

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn.

Terug naar navigatie - We streven naar goed functionerende netwerken van de verschillende modaliteiten voor personen- en goederenvervoer die nauw op elkaar afgestemd en met elkaar verknoopt zijn.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (excl. Investeringen) 49 mln
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan
Goed functionerende netwerken van modaliteiten voor personen- en goederenvervoer. Deze netwerken zijn zo met elkaar verknoopt, dat iedere vervoerswijze een optimale bijdrage levert aan de bereikbaarheid.
- stimulans modal shift personenvervoer in Brabant naar OV en fiets (% gewisseld naar alternatieve vervoerswijze tov vorig jaar). %
- stimulans modal shift goederenvervoer in Brabant naar water, buis en spoor (% gewisseld naar alternatieve vervoerswijze tov vorig jaar). %
Vaststellen van multi-modale mobiliteitsagenda's opgesteld samen met de vier GGA-regio's gericht op infrastructurele aanpassingen en mensgericht maatregelen tbv leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming (door provinciale cofinanciering via de subsidieregeling Verkeer en Vervoer). aantal 4
Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan meer, duurzamer en innovatiever goederenvervoer over weg, water en spoor.
- Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg) Oplevering 2023 Overeenkomst fase 1,5
- Aantal projecten voorzien van cofinanciering (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK) aantal 5
- Aantal projecten gerealiseerd door derden (besluit Robuuste Brabantroute en subsidieregelingen Goederenvervoer en SHK) aantal 5
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de uitvoering van de ontwikkelagenda Spoor, HOV en Knooppunten:
- Aantal projecten voorzien van cofinanciering (subsidieregeling SHK). aantal 3
- Aantal projecten gerealiseerd door derden (subsidieregeling SHK). aantal 3
Realiseren van snelfietsroutes tbv het stimuleren van het gebruik van de fiets.
- Realisatie snelfietsroute Cuijk - Nijmegen. Oplevering 2020
- Aantal afgesloten bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes uit het uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling (cumulatief). aantal 7
- % gerealiseerde routedelen eerste 5 snelfietsroutes (% km cumulatief) % 50%
(Cofinanciering van) projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van Vernieuwing OV:
- Aantal projecten voorzien van cofinanciering. aantal 3
- Aantal projecten in uitvoering door derden. aantal 3

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 29.584 124.588 49.457 23.335 25.350 20.584
totaal lasten 29.584 124.588 49.457 23.335 25.350 20.584
Baten
totaal baten 387 508 872 931 372 72
saldo baten en lasten -29.197 -124.080 -48.585 -22.404 -24.978 -20.512

De begrotingsindeling 2019 en de bijbehorende financieringsstructuur zijn aangepast om sneller en adaptief te kunnen programmeren. Productgroep 05.02 is opgebouwd uit:

 • 4 regionale ontwikkelagenda’s mobiliteit (ROA-M) met daarin de afspraken uit de ontwikkeldagen;
 • algemene ontwikkelagenda’s o.b.v. uitvoeringsprogramma’s zoals Spoor, HOV en Knooppunten, Vernieuwing OV, en Fiets in de Versnelling.

Op basis van de BBV-regelgeving zijn de vergelijkende cijfers voor 2017 en 2018 opgenomen conform de nieuwe begrotingsstructuur.
In 2019 zijn de consequenties van de afspraken over Wilhelminakanaal (€ 18 mln) en subsidieregeling RUP (€ 14 mln) financieel geraamd. Afspraken over grootschalige reconstructies van provinciale wegen (bovenop regulier onderhoud) maken deel uit van de ROA-M’s en betreffen investeringskredieten (€ 18 mln).

Voor de uitvoeringsprogramma’s is in 2019 totaal € 14 mln geraamd. Alle uitgaven worden gedekt door de reserve Verkeer & Vervoer.
De geraamde lasten op de begroting 2019 zijn lager doordat in 2018 een aantal incidentele bijdragen of subsidies is geraamd op basis van bestuursovereenkomsten, zoals o.a. Challengevariant Eindhoven € 25 mln, Bereikbaarheidsakkoord € 55 mln en Maaslijn € 17 mln.

Binnen de productgroep 05.02 worden (begrotings-)subsidies verstrekt. Bij definitieve vaststelling kunnen positieve afwikkelingsverschillen ontstaan en daarmee leiden tot een onderbesteding. De middelen vallen terug in de reserve Verkeer en Vervoer en blijven beschikbaar voor het realiseren van de mobiliteitsdoelstelling.

05.03 Strategische agenda

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering.

Terug naar navigatie - We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie door het ontwikkelen, testen en uitrollen in de praktijk om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk via smart mobility toepassingen en gedragsverandering.

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (excl. Investeringen) 26 mln
Provinciaal Verkeers- en VervoersPlan
Verbetering van de bereikbaarheid binnen Brabant en van de (inter-) nationale verbindingen van en naar Brabant:
indicatie filedruk op de wegen in Brabant. gemiddelde vertraging per uur autorijden
Uitvoeren van het programma SmartWayZ.NL met de doelstelling het versneld oplossen van bereikbaarheidsknelpunten ter versterking va de economie en het vestigingsklimaat in Zuid-Nederland:
- Aantal uitgevoerde projecten of initiatieven (samen met derden) op het gebied van Smart Mobility. aantal 16
- Realiseren geplande aanpak N279-Zuid (Veghel-Asten) Oplevering 2023 gunning
- Realiseren geplande aanpak A58 (InnovA58) Oplevering 2023 ontwerptracébesluit

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 57.127 168.076 87.750 147.601 73.446 88.814
totaal lasten 57.127 168.076 87.750 147.601 73.446 88.814
Baten
totaal baten 16.163 19.261 17.547 17.634 5.554 3.354
saldo baten en lasten -40.964 -148.815 -70.203 -129.967 -67.892 -85.460

De begrotingsindeling 2019 en de bijbehorende financieringsstructuur zijn aangepast om sneller en adaptief te kunnen programmeren. Productgroep 05.03 omvat de majeure projecten uit de strategische agenda zoals PHS, N69, snelfietsroutenetwerk en het programma SmartwayZ.NL.

Het betreft deels investeringskredieten (€ 21 mln) als het gaat om provinciale wegen (o.a. N279 en N69). Voor 2019 zijn de bijdragen in de projecten snelfietsroutenetwerk (€ 17 mln) en Hooipolder (€ 5 mln) op de begroting geraamd.

De uitgaven worden gedekt door de reserve Spaar- & Investeringsfonds (SIF).

Daarnaast is er € 16 mln aan zowel baten als lasten opgenomen in verband met de administratieve verwerking van PPS-A59.

Op basis van de BBV-regelgeving zijn de vergelijkende cijfers voor 2017 en 2018 opgenomen conform de nieuwe begrotingsstructuur.
De afname van de totale geraamde lasten is terug te herleiden naar de geraamde bijdrage aan het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) in 2018.