Meer
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud

Wat wil de provincie bereiken?

Wij willen dat Brabant nu en in de toekomst een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Waar je vlot en aangenaam op je bestemming kunt komen en waar producten slim vervoerd worden. Wij willen ook dat Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio blijft. Om bij te dragen aan de concurrentie- en agglomeratiekracht van Brabant, werken we samen met onze partners aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
We werken vanuit vier ontwikkellijnen om dit mobiliteitsnetwerk voor Brabanders en de Brabantse economie te realiseren:

 

 

We merken dat mobiliteit in beweging is onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarom willen we beter en sneller in kunnen spelen op kansen en ontwikkelingen in de omgeving en tegelijk zorgen voor een goede borging van de structurele taken. Daartoe hebben we de indeling van de begroting en de bijbehorende financieringsstructuur aangepast.

 

Wat mag dit programma kosten?

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 151.705 363.537 202.180 233.109 154.365 158.097
Kapitaallasten 40.079 43.167 44.697 47.387 53.613 57.296
Organisatiekosten 15.191 16.319 15.871 14.543 14.201 13.459
totaal lasten 206.975 423.023 262.748 295.040 222.179 228.852
Baten
totaal baten 95.581 109.246 47.625 21.769 9.131 4.811
saldo baten en lasten -111.393 -313.777 -215.123 -273.270 -213.048 -224.042

De begrotingsindeling 2019 en de bijbehorende financieringsstructuur zijn aangepast om sneller en adaptief te kunnen programmeren. De begroting is opgebouwd uit de productgroepen:

  • 05.01 Basis op orde
  • 05.02 (Regionale) Ontwikkelagenda’s Mobiliteit
  • 05.03 Strategische agenda

Op basis van regelgeving zijn voor 2017 en 2018 pro forma cijfers opgesteld conform de nieuwe begrotingsstructuur.

De totale lasten van programma 05 in de begroting 2019 zijn € 160 mln lager t.o.v. begroting 2018. De afname is vooral het gevolg van voor 2018 geraamde incidentele bijdragen of subsidies op basis van bestuursovereenkomsten, zoals Challengevariant Eindhoven, Bereikbaarheidsakkoord, Maaslijn en Programma Hoogfrequent Spoor (PHS).
Voor programma Mobiliteit zijn de twee specifieke dekkingsbronnen: de reserve Verkeer & Vervoer en Spaar- en Infrafonds (SIF).

De lagere inkomsten hebben te maken met de overgang naar een decentralisatie uitkering (onderdeel van programma 31 Financieringsfunctie) en de bijbehorende afbouw van de specifieke doeluitkering BDU Verkeer & Vervoer in 2019.

Het overzicht van de investeringen, € totaal 76 mln wordt op programmaniveau weergegeven. Ongeveer € 37 mln heeft betrekking op de taak van beheer en onderhoud van provinciale wegen (05.01), € 18 mln op reconstructies in het kader van de regionale mobiliteitsagenda’s (05.02) en € 21 mln betreft de strategische agenda (05.03, onderverdeeld in € 17 mln N69 en € 4 mln N279 Zuid)