Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Water (wettelijke en structurele taken)

Water (wettelijke en structurele taken)

Binnen de wateropgaven heeft de provincie veel structurele taken die volgen uit wettelijke verplichtingen of bestuurlijke afspraken. Met onze structurele taken leggen we de basis voor een duurzame fysieke leefomgeving: voldoende en schoon water voor gebruik door de mens en waardevol voor plant en dier. Bescherming van Brabant tegen overstromingen. Min of meer reguliere taken zijn: uitvoering zwemwaterbeleid, monitoring meetnet grondwater, afhandelen schade n.a.v. grondwateronttrekkingen, vaarwegbeheer West-Brabantse kanalen (Brabantse Delta voert uit) en zorgplicht drinkwatervoorziening inclusief grondwaterkwaliteits-bescherming. Daarnaast hebben we eigen ambities op het vlak van onder andere wijstherstel en venherstel. Voor de uitvoering van operationele taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving geven we opdracht aan de omgevingsdiensten; sinds 2018 zijn die bij één omgevingsdienst (ODZOB)
belegd.