Meer
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud

Wat wil de provincie bereiken?

Water (03.01)

Schoon, voldoende en veilig water staat centraal in het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 en draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en groene groei. Voor schoon oppervlaktewater en schoon en voldoende grondwater is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) bepalend. Voldoende water (omgaan met wateroverlast en watertekort) bereiken we door beleidskaders te stellen en gebiedsafspraken te maken. De bescherming van Brabant tegen overstromingen geven we vorm vanuit procesverant-woordelijkheid (primaire keringen langs rivieren) en als kaderstellend orgaan (regionale keringen). Het Deltaprogramma geldt als frame voor maatregelen om te kunnen blijven beschikken over voldoende zoet water (Deltaplan Hoge Zandgronden), bescherming tegen hoogwater (met name via rivierverruimingsprojecten) en klimaatadaptatie (kunnen omgaan met extremen van klimaatverandering). Voor de gebiedsaanpak Waterpoort gelden afspraken tot en met 2019.

Milieu (03.02)

Het milieubeleid is integraal vastgelegd in het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP), gericht op een gezonde, fysieke leefomgeving en groene groei. We werken aan een Brabant waar mens, plant en dier gezond en prettig kunnen leven, met ruimte voor een elkaar versterkende economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Met onze wettelijke taken leggen we de basis voor een duurzame, veilige fysieke leefomgeving: een schone, gezonde lucht, bodem en water.

Voor de uitvoering van de operationele taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving geven we opdracht aan de omgevingsdiensten. We continueren het huidige beleid met betrekking tot de aanpak van de bodemsanering. De overlast van drugsafval pakken we actief in het netwerk aan. Daarnaast regelen we de nazorg voor gesloten stortplaatsen en anticiperen hierop bij de stortplaatsen, die de komende tijd gaan sluiten. Met de bestuursopdracht Vitale Bodem geven wij een sterke impuls aan de verbetering van de bodemkwaliteit.

Natuur en landschap (03.03)

Het Brabants natuurbeleid is gericht op de verbetering van de biodiversiteit zodat alle bedreigde planten en dieren in Brabant weer een geschikte leefomgeving krijgen én op de verankering van natuur en landschap in de samenleving. Dit dient niet enkel een ecologische functie, maar vormt de basis voor een gezonde en prettige omgeving om in te wonen en werken. Om dit te bereiken zijn in de beleidsvisie Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) vier pijlers onderscheiden:

  1. een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden inclusief verbindingen;
  2. behoud en herstel van biodiversiteit Brabantbreed - van stad tot land;
  3. een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten gericht op een goed leef- en vestigingsklimaat;
  4. verankering van natuur en landschap in de samenleving, zowel economisch, sociaal-cultureel en ruimtelijk.

Het realiseren van een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden is ondergebracht in productgroep Groen Ontwikkelfonds Brabant (03.04). De overige doelstellingen vallen onder de productgroep Natuur en Landschap (03.03).

Groen Ontwikkelfonds Brabant – GOB (03.04)

Het GOB financiert initiatiefnemers die het Natuurnetwerk Brabant. Daarnaast stimuleert het GOB nieuwe initiatieven om tot natuurontwikkeling te komen.

Omgevingsrecht (onderdeel van 03.02)

Voor de uitvoering van de operationele taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geven we (jaarlijks) opdracht aan de omgevingsdiensten. Dit betreft onze wettelijke taken op het gebied van omgevingsrecht, rakend aan de opgaven op het gebied van natuur, milieu, water, maar ook energie, agrofood en circulaire economie. Samen met onze partners werken we aan een interbestuurlijke agenda. Een voorstel over de gevolgen van de nieuwe Wet natuurbescherming op de VTH-uitvoering en een voorstel over de kostendekkendheid van de omgevingsdienst Brabant Noord ontvangt u separaat, waarna de uitvoering conform besluitvorming hierover plaatsvindt.

Wat mag dit programma kosten?

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 169.411 220.482 140.584 139.239 139.065 104.089
Kapitaallasten 1.486 1.486 1.486 1.486 1.486 1.486
Organisatiekosten 13.900 15.052 14.853 14.445 14.282 13.989
totaal lasten 184.798 237.020 156.923 155.170 154.834 119.564
Baten
totaal baten 48.942 17.548 9.174 7.995 7.855 8.477
saldo baten en lasten -135.856 -219.471 -147.749 -147.175 -146.979 -111.088

Lasten

De raming is in 2019 € 80 mln. lager dan in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende effecten:

  • Een € 58 mln lagere raming voor het Groen Ontwikkel Bedrijf. De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen per jaarschijf. Snelle grondverwerving in de Natura 2000-gebieden is nodig om aan de eisen van het Rijk te kunnen voldoen. Bij bestuursrapportages worden begrotingswijzigingen voorgesteld o.b.v. de meest recente grondmutaties.
  • In 2019 is er een lagere raming opgenomen voor subsidieverstrekking PAS (€ 21 mln.) dan in 2018. In 2018 lag een piek aan subsidieverleningen omdat in 2016 en 2017 beduidend minder subsidies zijn verleend vanwege staatsteun-problematiek.