Programma 03 Natuur, water en milieu

De opgaven Verbindend Water, Milieu en Gezondheid, Uitnodigend Groen en Omgevingsrecht dragen bij een duurzame fysieke leefomgeving van Brabant met kaderstellend beleid en een ontwikkelingsgerichte aanpak.

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Water (03.01)

Schoon, voldoende en veilig water staat centraal in het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 en draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en groene groei. Voor schoon oppervlaktewater en schoon en voldoende grondwater is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) bepalend. Voldoende water (omgaan met wateroverlast en watertekort) bereiken we door beleidskaders te stellen en gebiedsafspraken te maken. De bescherming van Brabant tegen overstromingen geven we vorm vanuit procesverant-woordelijkheid (primaire keringen langs rivieren) en als kaderstellend orgaan (regionale keringen). Het Deltaprogramma geldt als frame voor maatregelen om te kunnen blijven beschikken over voldoende zoet water (Deltaplan Hoge Zandgronden), bescherming tegen hoogwater (met name via rivierverruimingsprojecten) en klimaatadaptatie (kunnen omgaan met extremen van klimaatverandering). Voor de gebiedsaanpak Waterpoort gelden afspraken tot en met 2019.

Milieu (03.02)

Het milieubeleid is integraal vastgelegd in het Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP), gericht op een gezonde, fysieke leefomgeving en groene groei. We werken aan een Brabant waar mens, plant en dier gezond en prettig kunnen leven, met ruimte voor een elkaar versterkende economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkeling. Met onze wettelijke taken leggen we de basis voor een duurzame, veilige fysieke leefomgeving: een schone, gezonde lucht, bodem en water.

Voor de uitvoering van de operationele taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving geven we opdracht aan de omgevingsdiensten. We continueren het huidige beleid met betrekking tot de aanpak van de bodemsanering. De overlast van drugsafval pakken we actief in het netwerk aan. Daarnaast regelen we de nazorg voor gesloten stortplaatsen en anticiperen hierop bij de stortplaatsen, die de komende tijd gaan sluiten. Met de bestuursopdracht Vitale Bodem geven wij een sterke impuls aan de verbetering van de bodemkwaliteit.

Natuur en landschap (03.03)

Het Brabants natuurbeleid is gericht op de verbetering van de biodiversiteit zodat alle bedreigde planten en dieren in Brabant weer een geschikte leefomgeving krijgen én op de verankering van natuur en landschap in de samenleving. Dit dient niet enkel een ecologische functie, maar vormt de basis voor een gezonde en prettige omgeving om in te wonen en werken. Om dit te bereiken zijn in de beleidsvisie Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) vier pijlers onderscheiden:

 1. een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden inclusief verbindingen;
 2. behoud en herstel van biodiversiteit Brabantbreed - van stad tot land;
 3. een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten gericht op een goed leef- en vestigingsklimaat;
 4. verankering van natuur en landschap in de samenleving, zowel economisch, sociaal-cultureel en ruimtelijk.

Het realiseren van een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden is ondergebracht in productgroep Groen Ontwikkelfonds Brabant (03.04). De overige doelstellingen vallen onder de productgroep Natuur en Landschap (03.03).

Groen Ontwikkelfonds Brabant – GOB (03.04)

Het GOB financiert initiatiefnemers die het Natuurnetwerk Brabant. Daarnaast stimuleert het GOB nieuwe initiatieven om tot natuurontwikkeling te komen.

Omgevingsrecht (onderdeel van 03.02)

Voor de uitvoering van de operationele taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) geven we (jaarlijks) opdracht aan de omgevingsdiensten. Dit betreft onze wettelijke taken op het gebied van omgevingsrecht, rakend aan de opgaven op het gebied van natuur, milieu, water, maar ook energie, agrofood en circulaire economie. Samen met onze partners werken we aan een interbestuurlijke agenda. Een voorstel over de gevolgen van de nieuwe Wet natuurbescherming op de VTH-uitvoering en een voorstel over de kostendekkendheid van de omgevingsdienst Brabant Noord ontvangt u separaat, waarna de uitvoering conform besluitvorming hierover plaatsvindt.

Wat mag dit programma kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit programma kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 169.411 220.482 140.584 139.239 139.065 104.089
Kapitaallasten 1.486 1.486 1.486 1.486 1.486 1.486
Organisatiekosten 13.900 15.052 14.853 14.445 14.282 13.989
totaal lasten 184.798 237.020 156.923 155.170 154.834 119.564
Baten
totaal baten 48.942 17.548 9.174 7.995 7.855 8.477
saldo baten en lasten -135.856 -219.471 -147.749 -147.175 -146.979 -111.088

Lasten

De raming is in 2019 € 80 mln. lager dan in 2018. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende effecten:

 • Een € 58 mln lagere raming voor het Groen Ontwikkel Bedrijf. De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen per jaarschijf. Snelle grondverwerving in de Natura 2000-gebieden is nodig om aan de eisen van het Rijk te kunnen voldoen. Bij bestuursrapportages worden begrotingswijzigingen voorgesteld o.b.v. de meest recente grondmutaties.
 • In 2019 is er een lagere raming opgenomen voor subsidieverstrekking PAS (€ 21 mln.) dan in 2018. In 2018 lag een piek aan subsidieverleningen omdat in 2016 en 2017 beduidend minder subsidies zijn verleend vanwege staatsteun-problematiek.

Natuur, water en milieu op hoofdlijnen

Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Terug naar navigatie - Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Bestuursopdracht Connecting Delta

Zout en getij terugbrengen in de Zuidwestelijke Delta heeft voordelen voor ecologie en de sociale en economische ontwikkeling van West-Brabant. In 2019 moeten hiertoe bestuurlijke overeenkomsten en uitgewerkte gebiedsafspraken worden gesloten.

Bestuursopdracht Vitale Bodem

Een vitale bodem is niet alleen een primaire productiefactor, maar bovendien een essentiële schakel in het realiseren van oplossingen voor waterkwaliteit, wateroverlast, watertekort en bodemkwaliteit. Onderzocht worden de sturingsmogelijkheden vanuit de provincie voor een duurzaam bodembeheer tot op bedrijfsvoeringsniveau. We doen dit samen met de partijen die medebepalend zijn voor de agrarische bedrijfsvoering, zoals verwerkers, inkopers, leveranciers, geldverstrekkers e.d., zodat we tot oplossingen komen met voldoende schaalgrootte. In de bestuursopdracht brengen we in beeld welk beleid, welke financiële middelen en welke capaciteit hiervoor nodig is.

Bestuursopdracht integrale aanpak VTH taken (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving)

In 2018 is een instrumenteel kader VTH omgevingsrecht in werking getreden; de structurele kosten van de VTH-uitvoering zijn verwerkt in deze begroting. Voor digitalisering VTH-taken is een verkenning gestart. Via gebiedsgerichte handhaving geven we samen met partners de aanpak van mestfraude vorm. Samen met 43 gemeenten is gestart met de uitvoering van intensivering toezicht veehouderijen.

Overig

In het bestuursakkoord is € 50 miljoen opgenomen voor ecologische structuurversterking. De bestemming van deze financiële middelen is sinds besluitvorming rond de Beleidsactualisatie BrUG (PS 77/17) als volgt:

 • € 35 mln - deelprogramma Biodiversiteit & Leefgebieden
 • € 6 mln - deelprogramma Natuur & Samenleving
 • € 7 mln - ecologische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta (onderdeel bestuursopdracht Connecting Delta)
 • € 2 mln - organisatiekosten.

Deze middelen geraamd in de jaren 2018 tot en met 2022. In 2019 wordt € 8,5 mln hiervan ingezet voor de deelprogramma’s Biodiversiteit & Leefgebieden en Natuur & Samenleving.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

 • Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen
 • Groen Ontwikkelfonds Brabant BV
 • Omgevingsdienst Brabant Noord
 • Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant
 • Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
 • Brabant Water

In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Natuur, water en milieu.

03.01 Water

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 29.192
Provinciaal Milieu- en Water Plan 2016-2021 (Besluit: 78/15; Afweegmoment: 2021)
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (Besluit: 49/13)
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (Besluit: okt-14; Afweegmoment: 2018)
Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016 (Besluit: 32/12; Afweegmoment: 2018)
Samenwerken aan een Duurzame fysieke leefomgeving Water effect indicator streefwaarde
Doorlopen beleidscyclus PMWP 2016-2021 Toestandsrapportage via www.brabantinzicht.nl 1
Evaluatie PMWP
Klimaatproof Brabant effect indicator streefwaarde
Klimaatbestendig beleid in 2020 Aantal Brabant-dekkende regionale adaptatiestrategiën
Aantal klimaatstresstesten (gemeentelijk en provinciaal 20-25 (gemeentelijk) 1 (provinciaal
Klimaatbestendige inrichting in 2050 Aantal projecten Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-NL 20
Basisset verplichte indicatoren (BBV)
Gezonde fysieke leefomgeving Water
Voldoende en schoon water
De actuele toestand van de afzonderlijke kwaliteitselementen vindt u op www.brabantinzicht.nl. effect indicator streefwaarde
De grond- en oppervlaktewaterlichamen voldoen aan de waterkwaliteitseisen conform de Kaderrichtlijn water (= verplichte BBV indicator). % waterlichamen dat voldoet aan de KRW eisen (100% in 2027)
Grondwatervoorraad in grondwaterlichamen Zandmaas en Slenk Diep zijn in goede toestand conform Kaderrichtlijn Water Aantal grondwaterlichamen dat voldoet aan de KRW eisen (2 in 2027) 1
Verminderen nitraatgehalte in grondwaterbeschermingsgebieden n.a.v. 6e Nitraat Actie Programma Percentage deelnemende agragriërs 20%
Voldoende zwemmogelijkheden van voldoende kwaliteit % zwemwaterlocaties dat voldoet 100%
Geen onaanvaardbare hinder door regionale wateroverlast Mate waarin wordt voldaan aan de normen wateroverlast uit de verordening water 100%
Uitvoeren samenwerkingsovereenkomst tot uitvoering waterdoelen (STUW) met waterschappen De STUW afspraken zijn in 2021 gerealiseerd
Veilige fysieke leefomgeving
Risico's door hoogwater zijn aanvaardbaar effect indicator streefwaarde
Primaire keringen voldoen aan nationale normering (per 1 januari 2017 geldt een nieuwe overstromingsrisiconorm die per 2050 moet zijn gerealiseerd): Uitvoeren Deltaprogramma Maas voortgang rivierverruimingsprojecten 1x MIRT-verkenning (afronding Ravenstein-Lith)
1x planstudiefase (Oeffelt)
Regionale keringen voldoen aan de provinciale normering voortgang verbeterplannen en uitvoering (maatwerkafspraken per waterschap, Aa en Maas en Rivierenland voldoen reeds)
Groene Groei
Duurzame benutting ondergrond – onderdeel grondwater effect indicator streefwaarde
Actualisatie Waterwet vergunningen grondwateronttrekkingen % geactualiseerde Waterwet vergunningen grondwateronttrekkingen 20%
Uitvoeren grondwateronttrekkingsbeleid: herziene afspraken met drinkwaterbedrijven en industriële onttrekkers Aantal overeenkomsten (streven = 20) 8
Uitwerken Waterbeschikbaarheid
Uitvoering Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) Openstelling subsidieregeling (provinciale middelen 1
Openstelling bijdrageverordening (rijksmiddelen) 1
Regionale gebiedsontwikkeling rondom een zout Volkerak Zoommeer (bestuursopdracht Connecting Delta) Aangaan bestuursovereenkomsten (afhankelijk van besluitvorming Tweede Kamer), daarna uitvoering 1
Initiëren en deelnemen aan regionale samenwerkingsverbanden Zuidwestelijke Delta en Waterpoort Uitvoering samenwerkings-overeenkomsten Waterpoort: afronding ovk 2016-2019. Heroverweging 2020 e.v. ZWD: doorlopend

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 11.075 18.644 29.192 40.583 28.562 12.506
totaal lasten 11.075 18.644 29.192 40.583 28.562 12.506
Baten
totaal baten 5.276 4.580 3.800 3.800 3.800 4.800
saldo baten en lasten -5.799 -14.064 -25.392 -36.783 -24.762 -7.706

Lasten

De raming is in 2019 € 11 mln. hoger dan in 2018 . Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende effecten:

 • Een € 8,8 mln hogere raming opgenomen voor het Deltaprogramma dan in 2018.
 • Een € 2,8 mln hogere raming voor de uitvoering van de STUW.

03.02 Milieu

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 38.920
Provinciaal Milieu- en Water Plan 2016-2021 (Besluit: 78/15; Afweegmoment: 2021)
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (Besluit: 49/13)
Risicobeleid externe veiligheid 2014-2018 (Besluit: 41/13; Afweegmoment: 2018)
Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016 (Besluit: 32/12; Afweegmoment: 2018)
Samenwerken milieu
De milieukwaliteit van de leefomgeving is stabiel of verbeterd effect indicator streefwaarde
Ondersteunen van initiatieven met een positieve bijdrage aan een duurzame leefomgeving door burgers en bedrijven (samen met water cofinanciering bevorderen burgerinitiatieven 2
Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) van de provincie neemt jaarlijks met 5% af. (basisjaar 2015: totale CO2 emissie is 21.413.495 ton (bron: Klimaatmonitor) (Verplichte indicator uit BBV) procenten
Vaststellen subsidieregeling voor initiatieven/projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het PMWP, onderdeel Milieu subsidieregeling
Uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht (via de omgevingsdiensten) vastgestelde opdracht 3
De vergunningverlening voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen geen gebruik wet dwangsom; geen lex silencio positivo 0
beschikkingen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld 90%
Toezicht en handhaving voldoet aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen handhavingsbeschikkingen die in stand blijven na rechterlijke toetsing 90%
geen repressieve handhaving zonder toetsing op artikel 20.8 100%
Handhaving voldoet aan de gestelde outcome doelstellingen mate van spontane naleving (bij eerste controles) 80%
geconstateerde ernstige overtredingen (bij eerste controles) 7%
Intergemeentelijk samenwerken op het gebied van milieu binnen Brabantstad duurzaamheid en MOLO bijeenkomsten 6
Fysieke gezonde leefomgeving milieu
De luchtkwaliteit, geluid-, geur- en lichthinder voldoen aan de geldende normen, zodat deze een positieve invloed hebben op de gezondheid van de Brabander effect indicator streefwaarde
Uitvoeren Plan van Aanpak Brabantse Health Deal:
Opleveren Toolbox aantal
Ondersteunen initiatieven/projecten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de gezondheid in Brabant aantal 2
Gezondheidsdeal met regio’s
Regionale projecten binnen Brabantse Health Deal aantal 3
De bodem bevat geen urgente bodemverontreinigingen meer, is vitaal en geschikt voor maatschappelijke functies effect indicator streefwaarde
Saneren bodem Chemie Pack (gereed in 2025) passieve sanering gestart
Uitvoeren projecten gericht op bewustwording, herstel vitaliteit, bodembiodiversiteit, biologische, chemische en fysische kwaliteit aantal 1
Kaart over de toestand van de Brabantse Bodem aantal
Lectoraat HAS/Kennisnetwerk aantal
Subsidieregeling Vitale bodem aantal 3
Hergebruik van voormalige en/of gesloten stortplaatsen heeft geen nadelige gevolgen voor de leefomgeving effect indicator streefwaarde
Aantal in beheer zijnde stortplaatsen Jaarverslag 3
Fysieke veilige leefomgeving
Natuurbranden worden zoveel mogelijk voorkomen en eventuele schade is minimaal effect indicator streefwaarde
Aantal natuurbranden 0
Operationele RIN-webapplicatie (Risico Index Natuurbranden) ter ondersteuning van de gebruikers.
Risico’s/schade als gevolg van drugsdumpingen zijn tot een minimum beperkt effect indicator streefwaarde
Risico’s/schade als gevolg van drugsdumpingen zijn tot een minimum beperkt) Aantal bijeenkomsten 4
Schadeloos stellen gedupeerde grondeigenaren Vastgestelde subsidieregeling
Groene groei milieu
Grondstoffen zijn beschikbaar voor economische ontwikkelingen en grondstofketens zijn zoveel mogelijk gesloten. effect indicator streefwaarde
Vaststellen subsidieregeling initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening. aantal
Ondersteunen initiatieven/projecten met een positieve bijdrage aan een duurzame grondstoffenvoorziening aantal 3
Provincie ondersteunt het opzetten van het Innovatieplatform verwaarden reststromen subsidie 1
De energievoorziening is nu en in de toekomst gegarandeerd Zie energieagenda (productgroep 0404) effect indicator streefwaarde
Hernieuwbare energievoorziening %
Beleidsvisie op het benutten van de potenties in de ondergrond (Besluit: PS 49/13)
De natuurlijke waarde van de diepe ondergrond wordt niet bedreigd door ingrepen zoals opslag afval of winning schaliegas effect indicator streefwaarde
Benodigde ingrepen Aantal ingrepen 0
Kennisontwikkeling grondwater opgestelde ondergrondmodellen 1
Ontwikkelen Geo-Park Schelde Delta, bidbook is gereed voor indiening bij UNESCO Bidbook
Opstellen visie op de ondergrond notitie / rapport
Protocol voor Geothermie aantal
De voedselvoorziening veroorzaakt geen uitputting van voorraden en milieukwaliteitsproblemen (bijdrage aan Agrofood Agenda 02.02) effect indicator streefwaarde
Er is bestuurlijke overeenstemming over het sluiten fosfaatkringloop in afvalwaterketen. plan van aanpak Uitvoering door waterschappen en gemeenten uitrol
Benutten vrijkomend fosfaat bij vernatting onderzoek naar fosfaatmobilisatie en innovatieve methodes terugwinning

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 43.246 49.510 38.920 35.590 32.645 30.302
totaal lasten 43.246 49.510 38.920 35.590 32.645 30.302
Baten
totaal baten 12.333 8.364 2.163 1.810 1.790 1.750
saldo baten en lasten -30.913 -41.146 -36.757 -33.780 -30.855 -28.552

Lasten

De raming is in 2019 € 11 mln. lager dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Een € 1,4 mln lagere raming voor het tegengaan van het dumpen van drugsafval. In 2019 is € 0 geraamd.
 • Een € 7,0 mln lagere raming voor de uitvoering van het aflopende bodemconvenant dan in 2018.
 • Een € 2,5 mln lagere raming t.o.v. 2018. In 2019 zijn geen kosten voor uitvoering nazorg stortplaatsen geraamd.

Baten

De raming is in 2019 € 6,2 mln lager dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Een € 2,5 mln lagere raming voor Nazorgfonds stortplaatsen doordat er in 2019 geen onttrekkingen uit het Nazorgfonds zijn gepland.
 • Een € 2,4 mln lagere raming voor inkomsten van de inmiddels beëindigde ISV3. 
 • Een € 1,2 mln lagere raming voor inkomsten leges Natuurbeschermingswet.

03.03 Natuur en Landschap

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 72.858
Natuur Brabant: Uitnodigend Groen (BruG) (Besluit: PS 50/12; Afweegmoment: 2022)
Beleidsactualisatie BruG (Besluit: PS 77/17t)
Inzicht in beleid, beleidsrealisatie en beleidskaders effect indicator streefwaarde
Oplevering rapportage "Toestand Brabantse Natuur, Water & Milieu (elke 5 jaar) aantal
Oplevering jaarlijkse "voortgangsrapportage natuur" (VRN) aantal 1
Vaststellen begrenzing NNB via natuurbeheerplan aantal 1
Vaststellen Natura 2000 beheerplannen aantal
Uitvoering BrUG pijler 1 : een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden
Het Natuurnetwerk Brabant is op orde. effect indicator streefwaarde
Oppervlakte waarvoor subsidie voor natuur- en landschapsbeheer wordt verleend binnen het Natuurnetwerk met behulp van de provinciale subsidie SNL, onderdeel natuur en landschapsbeheer ha 81.615
Het beheer van natuurwaarden met behulp van de subsidie SNL, onderdeel natuur en landschapsbeheer, (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen) binnen het Natuurnetwerk Brabant (beoogde opp. is 87.510 ha). (Verplichte indicator uit BBV) % 93%
Oppervlakte waarvoor subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt verleend buiten het Natuurnetwerk met behulp van de provinciale subsidie SNL, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer ha 3.093
Het beheer van natuurwaarden met behulp van de subsidie SNL, onderdeel agrarisch natuur en landschapsbeheer (uitgedrukt in hectares) als percentage van de beoogde oppervlakten (streefdoelen) buiten het Natuurnetwerk Brabant (beoogde opp. is 3.093 ha). (Verplichte indicator uit BBV) % 100%
Realisatie van circa 440 herstelmaatregelen van aangewezen habitats in N2000 gebieden vóór 2022. Voor het aankopen van de benodigde gronden en verlenen van subsidies voor inrichting, zie 03.04 Aantal maatregelen 70-90
Uitvoering BrUG pijler 2 : Behoud en herstel biodiversiteit
Een gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats die van nature in Brabant voorkomen. effect indicator streefwaarde
Realisatie van circa 3.000 inrichtingsmaatregelen in 15 leefgebieden voor bedreigde diersoorten vóór 2027 door openstelling subsidieregeling Aantal maatregelen 100-200
Uitvoering BrUG pijler 3 : een Brabants mozaïek van landschappen met regionale identiteiten.
Een aantrekkelijk landschap voor mens en natuur. effect indicator streefwaarde
Verlenen subsidie voor uitvoeren maatregelen tbv karakteristiek landschap via Stimuleringskader groen blauwe diensten en Regeling verbinding en landschap Aantal maatregelen 100-200 resp 40
Beoordelen van 8 voortgangsrapportages Subsidieregeling landschappen van Allure Noord- Brabant aantal
Tussen- en eindrapportage regeling Landschap van Allure. aantal 1
Uitvoering BrUG pijler 4 : verankering van natuur en landschap in de samenleving
Een groene maatschappij waar burgers zich bewust zijn van het belang van natuur en landschap en daar ook zelf aan willen bijdragen en ondernemers hun economische activiteiten laten plaats vinden binnen de randvoorwaarden van natuur. effect indicator streefwaarde
Vergroening bedrijventerreinen Aantal locaties 2
Toename natuurinclusieve landbouw Aantal bedrijven 5
Vrijwillige CO2 compensatie Aantal initiatieven 1
Initiatieven natuur en economie Aantal uitvoeringsprojecten 10
Aantal (burger)initiatieven dat de meerwaarde van groen benut Aantal initiatieven 10
Aantal gezonde, klimaatbestendige groene schoolpleinen Aantal schoolpleinen 16
Aantal initiatieven waar groen en gezond met elkaar verbonden zijn, inclusief toegankelijke natuur Aantal initiatieven 3
Aantal projecten voor waardering van groene vrijwilligers, toename groene vrijwilligers of vergroten expertise vrijwilligers aansluitend beleidsvraagstukken Aantal projecten 3
Bevorderen van draagvlak en samenwerking bij de realisatie van natuur en landschapsdoelen voor het verlenen van subsidie aan natuurorganisaties Aantal organisaties 3-4

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 58.471 94.808 72.858 63.452 78.245 61.667
totaal lasten 58.471 94.808 72.858 63.452 78.245 61.667
Baten
totaal baten 4.077 3.550 3.211 2.385 2.265 1.926
saldo baten en lasten -54.394 -91.258 -69.648 -61.068 -75.980 -59.741

Lasten

De raming is in 2019 € 22 mln. lager dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door de volgende effecten:

 • In 2019 is er een lagere raming opgenomen voor subsidieverstrekking PAS (€21,4 mln.) dan in 2018. In 2018 lag een piek aan subsidieverleningen omdat in 2016 en 2017 beduidend minder subsidies zijn verleend vanwege staatsteunproblematiek.
 • Voor de uitvoering van POP 3 bijdrage Natuur zijn in 2019 minder middelen geraamd (€ 8,9 mln.) dan in 2018.
 • Door het afsluiten van voortzetting contracten SNL beheer middels baten en lasten stelsel (sinds 2014) is in 2019 een hogere eenmalige last geraamd (3,4 mln.)
 • Voor bestaande natuur EHS is in 2019 een hoger bedrag geraamd van 5,6 mln.

03.04 Natuur Netwerk Brabant

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 1.100
Groen Ontwikkelfonds Brabant BV (Besluit: PS 42/13; Afweegmoment: 2027)
Realisatie Natuurnetwerk Babant effect indicator streefwaarde
Realisatie Natuurnetwerk door provincie en de GOB BV.
Provinciaaldeel (totale opgave is 3.100 ha)
Verwerving/functiewijziging Aantal ha 200
Inrichting Aantal ha 150
Rijksdeel (totale opgave is 6.500 ha verwerven en 12.148 ha inrichten)
Verwerving/functiewijziging Aantal ha 500
Inrichting Aantal ha 250
Realisatie Ecologische verbindingszone EVZ (totale opgave 1775 ha).
Verlenen subsidie of andere financiële arrangementen en/of beschikbaar stellen (ruil)gronden voor realisatie EVZ’s door derden Aantal ha 125
Realisatie van enclaves in het NNB die nog in agrarisch gebruik zijn Aantal ha 30
Realisatie grondverwerving Natte Natuurparels (Oost Brabant) Aantal NNP

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 58.105 59.006 1.100 1.100 1.100 1.100
totaal lasten 58.105 59.006 1.100 1.100 1.100 1.100
Baten
totaal baten 27.257 1.055 0 0 0 0
saldo baten en lasten -30.848 -57.951 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100

De grondposities (aankoop, verkoop en doorlevering) laten zich moeilijk ramen per jaarschijf. Snelle grondverwerving in de Natura 2000-gebieden is nodig om aan de eisen van het Rijk te kunnen voldoen. Bij bestuursrapportages worden begrotings-wijzigingen voorgesteld o.b.v. de meest recente grondmutaties.