Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Natuur en Landschap

Natuur en Landschap

In het bestuursakkoord 2015 – 2019 “Beweging in Brabant” staat dat we ons als provincie onverminderd inzetten om de biodiversiteit in Brabant te bevorderen door ecologische structuurversterking.

De verbetering van de Brabantse biodiversiteit is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de bodem, het (grond)water en de lucht. Daarmee is de verbetering van de biodiversiteit direct afhankelijk van de effectiviteit van maatregelen die op andere beleidsterreinen worden getroffen.

De coproductie tussen Natuur en andere provinciale opgaven is dan ook cruciaal. De aandacht gaat vooral uit naar de samenwerking met de opgaven Agrofood (o.a. versnelling van de transitie naar een duurzame veehouderij en natuur-inclusieve landbouw), Water (o.a. verdrogingsbestrijding) en Milieu (o.a. vitale bodem).

Grote opgaven als klimaatadaptatie en energietransitie hebben veel raakvlakken met natuur en landschap. Zo kan bijvoorbeeld de aanleg van natuur in beekdalen bijdragen aan de totstandkoming van klimaatrobuuste beekdalen en dragen groene schoolpleinen bij aan het tegengaan van hittestress in de stad. In 2019 wordt deze samenhang verder vormgegeven.