Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant

De vier verhaallijnen: bevochten, religieus, bestuurlijk en innovatief Brabant

Vier verhaallijnen

Bevochten – focus op WO-II, Zuiderwaterlinie en Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog is vormgegeven in een meerjarenprogramma van Crossroads Brabant 40|45. 2019 staat in het teken van 75 jaar bevrijding. We markeren deze herdenking door samen het verhaal van Noord-Brabant tijdens WO-II te vertellen aan de hand van 75 persoonlijke verhalen, fysiek gemarkeerd in het landschap. Daarnaast ontwikkelen de herinneringscentra die partner zijn in Crossroads zich met een impuls van o.a. de provincie door naar eigentijdse herinneringscentra waarin de verhalen worden geborgd.

In 2019 wordt het meerjarenprogramma Zuiderwaterlinie uitgewerkt om de Zuiderwaterlinie meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Op middellange termijn is de Zuiderwaterlinie richtinggevend voor gebiedsontwikkeling, waarbij we rekening houden met de (ruimtelijke) opgaven van de toekomst zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Dit project is een concreet voorbeeld waarbij wordt gewerkt in de geest van de nieuwe omgevingsvisie.

Tot slot zal in januari 2019 gezamenlijk met provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland het nominatiedossier Nieuwe Hollandse Waterlinie voor UNESCO Werelderfgoed als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam worden ingediend bij UNESCO. Het besluit over de werelderfgoedstatus valt in de zomer van 2020.

Religieus – focus op het kloosterverhaal

In 2019 wordt een marketingconcept rondom het kloosterverhaal van Brabant neergezet. Dit verhaal wordt met een netwerk van kloosters, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en Museum voor Religieuze Kunst (MRK) opgesteld rondom 4 thema’s: pelgrimeren, kloosterproducten, zingeving en evenementen en programmering van activiteiten. Doel is een duurzamere exploitatie van het kloostererfgoed mogelijk te maken en het verhaal rond de kloosters in Brabant uit te dragen. Ook de opgave ten aanzien van kerken is onverminderd groot. Het komend decennium moeten er in Brabant naar verwachting 200 Rijksmonumentale kerken op zoek naar een nieuwe functie. We onderzoeken in 2019 welke inbreng nodig is, aanvullend op de actielijnen vanuit het Rijk (o.a. landelijk project De Verbinding) en gemeenten (o.a. kerkenvisies).

Innovatief – Food en Erfgoed

In 2019 zal verder ingezet worden op food en erfgoed. Zo worden food/erfgoedlocaties op een digitale kaart gezet. In samenwerking met House of Leisure wordt hiervoor tevens gewerkt aan een festivalaanpak.

Bestuurlijk – focus op integrale aanpak

In 2019 maken we de uitwerking van deze verhaallijn concreet. De uitwerking van de verhaallijn richt zich op landgoederenzones rond de historische steden en op een meer structurele en integrale samenwerking met andere beleidsvelden zoals Natuur en Water. Een aantal onbetwiste ‘musts’ zoals Kasteel Heeswijk en Markiezenhof is blijvend in het vizier.