Meer
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud

Wat wil de provincie bereiken?

Met het programma Cultuur en Samenleving willen we de Brabantse samenleving laten groeien en bloeien. We versterken de Brabantse samenleving samen met de mensen, organisaties en instellingen die zich richten op cultuur, erfgoed, sociale veerkracht en sport. We stimuleren en versterken met dit programma de saamhorigheid, gezondheid, creativiteit, het welzijn en welbevinden en de gedeelde trots en identiteit van alle Brabanders. Vanuit de Cultuuragenda van Brabant voor 2020, nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020, Beleidskader Erfgoed 2016 – 2020, Uitvoeringsagenda Versterking Sociale Veerkracht 2017-2020 en De sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019  wordt een  bijdrage geleverd aan de hierboven genoemde doelstelling.

Wat mag dit programma kosten?

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 46.212 70.330 52.837 46.226 39.811 39.786
Kapitaallasten 969 969 969 969 969 969
Organisatiekosten 4.518 4.205 3.756 2.151 2.151 2.151
totaal lasten 51.699 75.504 57.563 49.346 42.931 42.906
Baten
totaal baten 1.152 1.105 811 693 702 677
saldo baten en lasten -50.547 -74.399 -56.752 -48.653 -42.229 -42.229

De lasten in 2019 betreffen:

  • Cultuur: € 24,4 mln
  • Erfgoed: € 19,7 mln
  • Sociale veerkracht: € 5,7 mln
  • Sport: € 3,9 mln

Het verschil met 2018 (€ 18 mln) is voornamelijk het gevolg van de in 2018 aan Brabant C toegekende € 9 mln extra middelen en € 6 mln lager geraamde lasten in 2019 voor bijdrages voor erfgoedcomplexen.

De baten betreffen voornamelijk huurinkomsten van het Museumkwartier.