Programma 06 Cultuur en samenleving

Het programma Cultuur en Samenleving gaat over het laten floreren van hedendaagse Cultuur en Creativiteit, behoud, ontwikkeling en verbeelding van Brabants Erfgoed, het Versterken van de Sociale veerkracht en beweging stimuleren met Sport.

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Met het programma Cultuur en Samenleving willen we de Brabantse samenleving laten groeien en bloeien. We versterken de Brabantse samenleving samen met de mensen, organisaties en instellingen die zich richten op cultuur, erfgoed, sociale veerkracht en sport. We stimuleren en versterken met dit programma de saamhorigheid, gezondheid, creativiteit, het welzijn en welbevinden en de gedeelde trots en identiteit van alle Brabanders. Vanuit de Cultuuragenda van Brabant voor 2020, nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020, Beleidskader Erfgoed 2016 – 2020, Uitvoeringsagenda Versterking Sociale Veerkracht 2017-2020 en De sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019  wordt een  bijdrage geleverd aan de hierboven genoemde doelstelling.

Wat mag dit programma kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit programma kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 46.212 70.330 52.837 46.226 39.811 39.786
Kapitaallasten 969 969 969 969 969 969
Organisatiekosten 4.518 4.205 3.756 2.151 2.151 2.151
totaal lasten 51.699 75.504 57.563 49.346 42.931 42.906
Baten
totaal baten 1.152 1.105 811 693 702 677
saldo baten en lasten -50.547 -74.399 -56.752 -48.653 -42.229 -42.229

De lasten in 2019 betreffen:

 • Cultuur: € 24,4 mln
 • Erfgoed: € 19,7 mln
 • Sociale veerkracht: € 5,7 mln
 • Sport: € 3,9 mln

Het verschil met 2018 (€ 18 mln) is voornamelijk het gevolg van de in 2018 aan Brabant C toegekende € 9 mln extra middelen en € 6 mln lager geraamde lasten in 2019 voor bijdrages voor erfgoedcomplexen.

De baten betreffen voornamelijk huurinkomsten van het Museumkwartier.

Cultuur en samenleving op hoofdlijnen

Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Terug naar navigatie - Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Ambities ten aanzien van erfgoed in het bestuursakkoord “Brabant Bruist”:

 • Er is een nieuw beleidskader erfgoed ontwikkeld, onder andere  om ten aanzien van onze investeringsinzet vanuit het programma Grote Erfgoedcomplexen scherpere keuzen te kunnen maken over welke gezichtsbepalende complexen van cultuurhistorische waarde we willen behouden door eigentijdse herbestemming. Op basis van een onderbouwde selectie, komen we tot meer gerichte publiek-private investeringen. We investeren alleen als er een gedragen toekomstperspectief is. Met andere woorden: er moet markt voor zijn.
 • Pilot museumbezoek is in 2016 gestart. Doel hiervan is dat meer jongeren (gratis) musea bezoeken. Daarvoor is het bestaande project Museumschatjes (cultuur-educatief programma om jongeren uit basisonderwijs de Brabantse musea te laten bezoeken) uitgebreid. Tevens zal in dat jaar het project ook aan het voortgezet onderwijs worden aangeboden. Eind 2017 evalueren we de pilot en de effecten daarvan voor de museale infrastructuur en bezien we hoe we dit voort gaan zetten.
 • Na beëindiging van het huidige sportplan in 2016 hebben we een kleinschalig plan met meer scherpte en focus ontwikkeld. In dat plan zoeken we naar sportevenementen en –activiteiten met toegevoegde waarde voor het internationale en innovatieve profiel van Brabant. Daarbij hebben we oog voor de bovengemeentelijke regionale aspecten van aangepast sporten en zoeken we actief de verbinding met andere beleidsvelden. In 2019 bereiden we een voorstel voor ten behoeve van een vervolg van de sportagenda 2016-2019.
 • We blijven investeren in het verbeteren van de taalvaardigheid en mediawijsheid in Brabant, dit doen we door voortzetting van het bestaande provinciale taalvaardigheidsprogramma waarin onder andere aandacht is voor de bibliotheekfunctie op scholen.
 • In 2017 hebben GS besloten om op een bredere manier uitvoering te geven aan de beleidsdoelen ten behoeve van bijdragen symfonische muziekvoorziening in Brabant. Hierbij wordt zowel in 2018 als in 2019 € 1,5 miljoen per jaar ingezet voor ondersteuning van de philharmonie zuidnederland en € 0,5 mln per jaar om de klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening in Brabant te verbreden en te versterken met een impuls tot innovatie, samenwerking en talentontwikkeling.
 • In 2019 continueren wij ons werken aan een overtuigende en aansprekende culturele infrastructuur en programmering ter versterking van ons leef- en vestigingsklimaat via een stevige (lobby)agenda richting het Rijk. We werken in 2019 verder aan de voorbereiding van het kunstenplanperiode 2021-2024 waarbij het eind 2018 aan de minister aangeboden regioprofiel cultuur van de stedelijke regio BrabantStad als basis dient.
 • Wij continueren in 2019 onze inzet voor Buitenschoolse cultuureducatie.

Perspectiefnota 2018: De beleidsbrief Erfgoed Telt van het Rijk is in juni gepubliceerd. Een van de aandachtspunten is een lange termijnaanpak voor de grote, vaak continue restauraties (meer dan 2 miljoen) van rijksmonumenten. Over deze kanjermonumenten wil het Rijk afspraken maken met de provincies.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

 • NV Monumenten Fonds Brabant
 • Stichting Beheer Museumkwartier
 • Stichting Brabant C Fonds
 • Stichting Monumentenfonds Brabant

In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Cultuur en Samenleving.

06.01 Cultuur

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 24.430
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020 ‘Werk in uitvoering’ (Besluit: PS 28/16; Afweegmoment: 2020)
Alle Brabanders de mogelijkheid bieden om als toeschouwer of deelnemer te genieten van cultuur. effect indicator streefwaarde
Het versterken van een culturele basisinfrastructuur (amateurs en professionals)en cultureel aanbod voor kunst Cult. instellingen die regionaal van belang zijn meerj. Ondersteund 53
Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van kunst door het bieden van ondersteuning zodat talenten na de kunstvakopleiding een positie verwerven in het Brabantse professionele veld Aantal talenten ondersteund via Talenthub 25
Uitvoeren programma taal en media ter bevordering va de geletterdheid van de Brabantse Beroepsbevolking % laaggeletterd in Brabantse Beroepsbevolking <10,3%>
Bijdragen aan symfonische muziekvoorziening in Brabant Orkest Besluit inzet 2020 e.v.
Uitvoering plan investering symfonische muziekvoorziening Plan uitgevoerd
Brabant C: KPI’s en streefwaardes > zie par. Verbonden partijen
Organisatie international Creativity World Forum in Noord-Brabant CWF georganiseerd Organisatie international World Creativity Forum in Noord-Brabant

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 21.895 34.319 24.430 23.955 20.098 20.098
totaal lasten 21.895 34.319 24.430 23.955 20.098 20.098
Baten
totaal baten 316 80 48 48 48 48
saldo baten en lasten -21.579 -34.239 -24.382 -23.907 -20.050 -20.050

Het verschil in lasten 2018 en 2019 is met name het gevolg van de raming in 2018 van € 9 mln t.b.v. aanvullende middelen voor Brabant C.

06.02 Erfgoed

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant

Terug naar navigatie - Duurzaam behoud van erfgoed door herbestemming, (gebieds)ontwikkeling of restauratie, de bescherming van collecties, de beleving van ons cultureel erfgoed en de verhalen van Brabant

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 19.762
Beleidskader erfgoed 2016-2020 “De (Verbeeldings)kracht van erfgoed” (Besluit: PS 64/15; Afweegmoment: 2020)
1. (Aan de hand van de vier verhalen) een aantrekkelijk Brabant neerzetten voor de Brabanders, toerist en recreant.
2.Herbestemmen en restaureren monumenten waarbij sprake is van een duurzame exploitatie, die beeldbepalend zijn voor de 4 verhalen en draagvlak hebben in de maatschappij.
3. Rol van provincie verandert: van louter investeren, naar beweging stimuleren en in een beperkt aantal gevallen financiële middelen beschikbaar stellen (mogelijk maken) aan erfgoedinitiatieven.
4. De basis functioneert met kracht, kwaliteit, professionaliteit, voor een groter publiek en meer in samenhang.
1- De totstandkoming van uitgeschreven verhalen die leiden tot inspiratie/verbeelding en focus binnen de vier verhalen van Brabant Uitgewerkte propositie per verhaallijn 4 verhalen
2- Het faciliteren van Erfgoedcomplexen zodat beeldbepalende erfgoedcomplexen, waarvoor de markt geen oplossing heeft, kunnen worden herontwikkeld en voorzien van een nieuwe functie cq gebruik Invest.voorstellen door GS ingestemd Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang
3- Initiatieven in beweging gebracht/tot haalbare initiatieven geleid voor programma erfgoedcomplexen Initiatieven om complexen te herbe-stemmen die in het kader van programma Erfgoedcomplexen zijn gefaciliteerd om te komen tot een haalbare businesscase Geen streefwaarde, afspraken gemaakt over informeren Staten over voortgang
4 - Groter aantal collecties zijn aangesloten op de Brabant Cloud en wordt meer gebruikt door ondernemers en instellingen Aantal collectiestukken 1.000.000 (cumulatief)
4 - Meer nieuwe publieksgroepen in musea in Brabant Jongeren in musea 50.000
Culturele infrastructuur en monumentenzorg (verplichte indicator uit basisset (IPO) percentage rijksmonumenten (excl. de monumentcategorie met oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie “matig” en “slecht”. (BRON: databank Monumentenmonitor) n.v.t.

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 18.085 27.060 19.762 15.577 14.577 14.577
totaal lasten 18.085 27.060 19.762 15.577 14.577 14.577
Baten
totaal baten 716 929 679 629 629 629
saldo baten en lasten -17.369 -26.131 -19.083 -14.948 -13.948 -13.948

Het verschil van lasten 2018 en 2019 (€ 7,3 mln) betreft voornamelijk lagere raming voor bijdrages Erfgoedcomplexen (€ 7,4 mln in 2018 t.o.v. € 1,5 mln in 2019).

06.03 Sociale Veerkracht

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 5.717
Versterken Sociale Veerkracht (Besluit: PS 69/16; Afweegmoment: 2019)
Versterken van sociale veerkracht door:
- Leren in en versterken van initiatieven
- Realiseren Brabantbreed lerend netwerk
- Kennisontwikkeling effect indicator streefwaarde
Aansluiting bij concrete initiatieven Aantal initiatieven 175-200
Inzet en doorontwikkeling ondersteuningsstructuur Stèrk Brabant Uitgevoerd
Ontwikkelen van resultatenfonds resultatenfonds ontwikkeld

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 3.642 5.479 5.717 5.718 5.727 5.702
totaal lasten 3.642 5.479 5.717 5.718 5.727 5.702
Baten
totaal baten 119 96 84 16 25 0
saldo baten en lasten -3.523 -5.383 -5.633 -5.702 -5.702 -5.702

De ramingen 2019 wijken slechts in geringe mate af van de begroting 2018. De middelen op de begroting zijn structureel van aard. Het programma Sociale Veerkracht loopt t/m 2019. Bij nieuw bestuursakkoord zal worden besloten over een vervolg en de inzet van de middelen vanaf 2020.

06.04 Sport

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 3.899
“Brabant Beweegt”, Sportagenda 2016-2019 (Besluit: PS 30/16; Afweegmoment: 2019)
Aangepast sporten: de bekendheid van de Brabantse regionale steunpunten voor aangepast sporten is vergroot en via de steunpunten (en hun netwerk) zijn meer mensen met een beperking aan een passende beweegactiviteit geholpen. effect indicator streefwaarde
Via (het netwerk van) de regionale steunpunten voor aangepast sporten zijn meer mensen met een beperking aan het sporten/bewegen geholpen. Aantal mensen met een beperking dat duurzaam aan het bewegen/sporten is geholpen 40.000-50.000
Sportevenementen. Brabant kent een beter afgestemd en meer internationaal onderscheidend aanbod van sportevenementen, met een duidelijker sociaal-maatschappelijk en economisch rendement.
Door de provincie ondersteunde sportevenementen resulterend in: Aantal ondersteunende sportevenementen 10
- Additionele bestedingen voor stad/regio en voor Brabant; 15-20 mln
- Een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid;
- Een sterker innovatief imago van Brabant;
Een prikkel om meer te bewegen
Ondersteuning van sportevenementen voor mensen met een beperking Aantal ondersteunende sportevenementen voor mensen met een beperking 1
Talentontwikkeling. Brabant wordt door sporttalenten gezien als een aantrekkelijke regio om jezelf te ontwikkelen; zowel op sportief vlak als in op het gebied van scholing en maatschappelijke carrière.
Sporttalenten geven Brabant gemiddeld een 8 als antwoord op de vraag hoe aantrekkelijk deze provincie is om je als sporter te ontwikkelen. Tevredenheidscijfer sporttalenten 8
Het Brabantse aandeel in de landelijke populatie topsporters/topsporttalenten is toegenomen. Brabants aandeel (%) in landelijk totaal topsporters/top-sporttalenten >= 16%
Innovatie en technologie
- Vier Brabantse fieldlabs zijn landelijk geaccrediteerd en via het cluster sport & technology meer verbonden met samenwerkingspartners buiten Brabant;
- Er zijn innovaties ontwikkeld die mensen verleiden om meer te bewegen, die leiden tot een hogere omzet van het Brabants bedrijfsleven en die (inter-)nationaal opvallen en Brabant op de kaart zetten.
Het cluster Sport & Technologie is betrokken in Europese projecten die ten doel hebben via innovatieve toepassingen mensen meer te laten bewegen en bedrijven nieuwe marktkansen te bieden. Aantal clusterbrede (Europese) innovatieprojecten 5

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 3.559 4.440 3.899 1.945 379 379
totaal lasten 3.559 4.440 3.899 1.945 379 379
Baten
totaal baten 1 0 0 0 0 0
saldo baten en lasten -3.558 -4.440 -3.899 -1.945 -379 -379

De ramingen 2019 wijken slechts in geringe mate af van de begroting 2018.