Meer
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud

Wat wil de provincie bereiken?

De provincie bewaakt en versterkt de kwaliteit van het openbaar bestuur in Brabant. Dit doet de provincie door:

  • Het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenwerking Brabant;
  •  Borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur (o.a. door interbestuurlijk toezicht (IBT);
  • Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting;
  •  Vergroten van de integriteit en weerbaarheid van het openbaar bestuur.

Wat mag dit programma kosten?

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 8.847 13.805 13.141 9.351 9.140 9.140
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Organisatiekosten 6.765 5.876 6.673 6.347 6.347 6.314
totaal lasten 15.612 19.681 19.813 15.698 15.486 15.454
Baten
totaal baten 378 165 2 2 2 2
saldo baten en lasten -15.234 -19.516 -19.811 -15.695 -15.484 -15.451

Er zijn op programmaniveau geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van de ramingen 2018. De lasten voor productgroep 01.01 Provinciebestuur nemen beperkt toe in verband met de extra inzet voor de verkiezingen in 2019. Bij productgroep 01.02 Bestuurlijke samenwerking nemen de lasten af, onder andere door de afnemende inzet voor (Veer)krachtig Bestuur.