Programma 01 Bestuur

Bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant, het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenleving in Brabant en het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

De provincie bewaakt en versterkt de kwaliteit van het openbaar bestuur in Brabant. Dit doet de provincie door:

  • Het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenwerking Brabant;
  •  Borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur (o.a. door interbestuurlijk toezicht (IBT);
  • Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting;
  •  Vergroten van de integriteit en weerbaarheid van het openbaar bestuur.

Wat mag dit programma kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit programma kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 8.847 13.805 13.141 9.351 9.140 9.140
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Organisatiekosten 6.765 5.876 6.673 6.347 6.347 6.314
totaal lasten 15.612 19.681 19.813 15.698 15.486 15.454
Baten
totaal baten 378 165 2 2 2 2
saldo baten en lasten -15.234 -19.516 -19.811 -15.695 -15.484 -15.451

Er zijn op programmaniveau geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van de ramingen 2018. De lasten voor productgroep 01.01 Provinciebestuur nemen beperkt toe in verband met de extra inzet voor de verkiezingen in 2019. Bij productgroep 01.02 Bestuurlijke samenwerking nemen de lasten af, onder andere door de afnemende inzet voor (Veer)krachtig Bestuur.

Bestuur op hoofdlijnen

Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Terug naar navigatie - Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

In het Bestuursakkoord 2015-2019 staat het werk maken van de maatschappelijke opgaven centraal. De provincie wil dat doen door richting en meer ruimte te geven aan de eigen kracht en initiatieven vanuit de Brabantse samenleving. De rol van de provincie groeit naar die van facilitator, initiator en ondersteuner van dergelijke initiatieven. Dat vraagt om een vernieuwde bestuurlijke benadering: een veerkrachtig bestuur. De versterking en vernieuwing van onze bestuurskracht gaat echter niet alleen de provincie, maar ook alle Brabantse gemeenten aan. Het proces naar een krachtig bestuur in Brabant is bewust van onderop georganiseerd, maar allerminst vrijblijvend.

Het (financieel) toezicht op gemeenten organiseren we dun waar het kan, stevig waar het moet. Het zorgdragen voor een veilige regio is een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom houden we een scherpe blik op de ondermijnende activiteiten die het openbaar bestuur raken.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

  • INPA Huis van de Nederlandse Provincies
  • Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Zuidelijke Rekenkamer

In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur.

01.01 Provinciebestuur

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 9.959
Wet Bibob, notitie inzake uitvoering wet Bibob (afweegmoment: 2021)
Vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur en de provinciale organisatie effect indicator streefwaarde
De Wet Bibob structureel toepassen op subsidies en vastgoedtransacties op grond van in 2018 nieuw opgestelde beleidsregels uitgevoerd x
Evaluatie nieuw Bibob-beleid uitgevoerd
Statenvoorstel Kennis en Onderzoek (Besluit 19/13)
Nota onderzoeksbeleid
Kaders voor Onderzoek
Het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting effect indicator streefwaarde
Opstellen van de jaarlijkse Onderzoeks- en Adviesagenda uitgevoerd x
Aantal volgers social media BrabantKennis aantal 3.400
Basisset verplichte indicatoren (BBV) Kwaliteit van het openbaar bestuur
effect indicator streefwaarde
Onderzoeken door PS besproken aantal 5
Opkomst bij verkiezingen: de opkomstcijfers van verkiezingen voor de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden % kiezers / stemgerechtigden -

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 7.100 9.702 9.959 7.964 7.964 7.964
totaal lasten 7.100 9.702 9.959 7.964 7.964 7.964
Baten
totaal baten 29 2 2 2 2 2
saldo baten en lasten -7.071 -9.699 -9.957 -7.962 -7.962 -7.962

De geraamde lasten hebben betrekking op de tegemoetkoming en ondersteuning van PS-leden (€ 3,1 mln), GS en CdK (€ 4,0 mln) en het budget voor Kennis en Onderzoek (€ 2,9 mln).

Ten opzichte van 2018 is het budget voor ondersteuning van PS bijna € 0,5 mln hoger gezien de extra inzet in verband met de statenverkiezingen in 2019.

01.02 Bestuurlijke samenwerking

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 3.104
Bestuursakkoord (afweegmoment: 2019)
Een effectieve inrichting van het Brabants openbaar bestuur effect indicator streefwaarde
(Veer)Krachtig Bestuur: in 2018 hebben GS over alle Brabantse gemeenten (64 d.d. 1-1-2017) een uitspraak gedaan over de bestuurlijke toekomst variërend van voortzetting van bestuurlijke zelfstandigheid tot en met bestuurlijke fusie* Aantal gemeenten 64

*De prestatie-indicator (Veer)Krachtig volgt uit het vastgestelde beleid. Daarbij is als doel gesteld om binnen de huidige bestuursperiode voor alle Brabantse gemeenten een door GS bekrachtigde voorkeur voor bestuurlijke en/of organisatorische inrichting uitgesproken. In verband met het tijdig realiseren van de doelstelling hebben deze uitspraken reeds in de periode t/m 2018 plaatsgevonden.

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 1.714 4.033 3.104 1.309 1.097 1.097
totaal lasten 1.714 4.033 3.104 1.309 1.097 1.097
Baten
totaal baten 270 163 0 0 0 0
saldo baten en lasten -1.443 -3.870 -3.104 -1.309 -1.097 -1.097

De lasten nemen in 2019 met circa € 0,8 mln af ten opzichte van de begroting 2018. Deze afname heeft onder andere betrekking op de € 0,4 mln lagere raming voor Veerkrachtig Bestuur.

01.03 Interbestuurlijk toezicht

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 78
Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 (afweegmoment: 2019)
Door toezicht te houden, dragen wij bij aan een veilige en bestendige leefomgeving in Brabant. Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren. effect indicator streefwaarde
Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) Aantal organisaties dat op alle toezichtgebieden is beoordeeld (gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) 107
Aantal organisaties dat eind 2019 geheel of gedeeltelijk voldoet op de zes toezichtgebieden % 100
Aantal organisaties (gemeenten en waterschappen) dat door middel van een vierjaarlijkse reality check is onderzocht, waarbij wordt vastgesteld of de informatie op papier overeenkomt met de werkelijkheid aantal 17
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur
Basisset verplichte indicatoren: Kwaliteit van het openbaar bestuur effect indicator streefwaarde
Verplichte indicator: Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht aantal 0

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 34 70 78 78 78 78
totaal lasten 34 70 78 78 78 78
Baten
totaal baten 17 0 0 0 0 0
saldo baten en lasten -17 -70 -78 -78 -78 -78

Er zijn geen noemenswaardige verschillen in de begroting 2019 t.o.v. de raming 2018.