Programma 02 Ruimte en agrofood

Versterken van het mozaïek, waarin steden, dorpen, landbouw, bedrijvigheid, natuur en water een samenhangend geheel vormen én behoren tot de slimste en duurzaamste Agrofoodregio in Europa met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek

We werken aan het behoud en de versterking van het Brabants mozaïek door:

 • Een duurzame en zorgvuldige afweging van verschillende belangen te maken, waarbij gezocht wordt naar een optimale mix van ‘people, planet, profit ‘, met behoud en versterking van de omgevingskwaliteit en waarbij we in de geest van de omgevingsvisie en -wet rond, breed en diep kijken;
 • Een impuls te geven aan (sub)regionale samenwerking;
 • Het bevorderen van zorgvuldig ruimtegebruik en het versterken van de omgevingskwaliteit;
 • De participatie en betrokkenheid van onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties te versterken.

Agrofood 2020

Agrofood gaat over alles wat de agrarische sector voortbrengt en waar consumenten van genieten; van de productie tot het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren ervan. We gaan voor een agrofoodsector die duurzaam produceert en die de ketens op Noordwest Europese schaal sluit. Een daadwerkelijke topsector die vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid opereert, kansen grijpt op het gebied van innovatie en slim verbindingen zoekt binnen de keten en met andere sectoren en producten.

Duurzaamheid staat centraal in alle activiteiten waarbij de sector bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven, zoals aan de energietransitie.

Een daadwerkelijke topsector die vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid opereert, kansen grijpt op het gebied van innovatie en slim verbindingen zoekt binnen de keten en met andere sectoren en producten.

Wat mag dit programma kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit programma kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 22.559 32.365 38.882 42.718 2.455 1.239
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Organisatiekosten 10.498 10.600 10.257 8.009 7.781 6.078
totaal lasten 33.057 42.964 49.140 50.727 10.236 7.317
Baten
totaal baten 4.613 8.350 10.449 4.370 1.556 790
saldo baten en lasten -28.444 -34.615 -38.691 -46.357 -8.679 -6.527

De geraamde programmalasten 2019 (€ 39 mln) betreffen:

 • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (€ 16 mln) 
 • Ruimtelijke ontwikkeling (€ 12 mln) 
 • Agrofood (€ 11 mln)

De programmabaten (€ 10,5 mln) betreffen:

 • Bijdrages Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (€ 7,3 mln)
 • Inkomsten Ontwikkelbedrijf (€ 3,2 mln)

Ruimte op hoofdlijnen

Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Terug naar navigatie - Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Omgevingswet/Omgevingsvisie

In de geest van de omgevingswet en onze omgevingsvisie richten we het handelen van de provincie meer en meer op het verknopen en verweven van opgaven en het zoeken naar synergie en meerwaarde door ‘rond, breed en diep te kijken’. Het accent komt te liggen op een goed samenspel met initiatieven uit de samenleving en in concrete casuïstiek gebiedsgerichte samenhang aan te brengen tussen verschillende maatschappelijke opgaven (waaronder klimaat, energie, demografie, leegstand), Van belang is daarbij ook om samen met partners voortdurend keuzes te maken, waarbij steeds een afweging tussen belangen dient plaats te vinden. Het gaat er hierbij steeds om een balans te vinden tussen beschermen (veilig, gezond met waarborg voor omgevingskwaliteit inclusief natuur) en benutten (optimaal gebruik en ontwikkelen van de leefomgeving om maatschappelijke behoeften te vervullen).

Brabantse Agenda Wonen en transformatieopgaven

In 2019 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van de Brabantse Agenda Wonen (sept. 2017). Zo wordt vanuit de ‘regionale perspectieven op bouwen en wonen’, die in 2018 in de (ca. 10) regionale woningmarktgebieden zijn opgesteld met de vier actielijnen en zes richtinggevende principes uit onze Agenda Wonen als leidraad, verder ingezet op het versnellen van de woningbouw, het verduurzamen van de woningvoorraad en het zorgvuldig ruimtelijk inpassen van de behoefte aan nieuwe woonruimte. Nieuwe, flexibele en tijdelijke woonvormen krijgen specifieke aandacht, evenals het middensegment op de woningmarkt.

Zoals is aangegeven in de Perspectiefnota 2018 zal het accent de komende tijd meer en meer komen te liggen op de transformatieopgaven binnen onze steden en dorpen. Vaak in combinatie met het herbestemmen van leegstaand vastgoed. Urgentie en opgaven zijn groot. Geïnitieerd vanuit onze Brabantse Agenda Wonen en samenhangend met de hoofdopgaven uit de Brabantse Omgevingsvisie is daarom – op het snijvlak van de programma’s Wonen, Werklocaties, Brabantse Aanpak Leegstand en Erfgoed, en in nauwe samenhang met ons provinciaal Ontwikkelbedrijf – in 2018 een ‘Transformatietafel’ ingericht. Vanuit deze tafel worden samen met gemeenten binnenstedelijke transformatiepotenties – veelal voor woningbouw – in beeld gebracht, wordt nagegaan welke rol de provincie hierbij kan spelen en wat dit aan extra financiële middelen vraagt

Brabantse Aanpak Leegstand Samenhang

Het programma Brabantse Aanpak Leegstand (PS november 2016 o.b.v. bestuursopdracht) beoogt de leegstand in Brabant te verminderen en transformaties te stimuleren die bijdragen aan versterking van de omgevingskwaliteit van Brabant. Met zijn uitgangspunten en innovatieve aanpak is het programma een voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing en werken in de geest van de omgevingswet. Het programma levert concrete resultaten (transformaties en sloop) en zorgt voor actieve verspreiding van expertise in Brabant, zodat de effectiviteit van de aanpak van leegstand wordt vergroot.

Uitvoeringsprogramma werklocaties 2016-2019

Het Uitvoeringsprogramma Werklocaties draagt bij aan de ontwikkeling van vitale, toekomstbestendige en kwalitatief hoogwaardige werklocaties in Brabant voor bedrijven, kantoren en winkels, waarbij elk bedrijf in Brabant zich kan vestigen op de juiste plek. Onze focus ligt hierbij op kennisontwikkeling en –deling, regionale samenwerking en (programmerings)afspraken met gemeenten, vergroening- en verduurzaming van werklocaties, het begeleiden en faciliteren van (top)bedrijven met huisvestingsvraagstukken en versnelling realiseren bij de locatieontwikkeling van campussen, (bestaande en nieuwe) (top)bedrijventerreinen en bij de vernieuwing van winkelgebieden.

Programma Agrofood 

In het kader van het bestuursakkoord wordt gewerkt aan een duurzame agrofoodsector, die de ketens sluit, nieuwe verdienmodellen ontwikkelt en eigen kennis en kunde internationaal tot waarde weet te brengen. Dit heeft betrekking op zowel de dierlijke alsook de plantaardige productieketens. Als uitwerking van de perspectiefnota 2017 wordt er veel aandacht besteed aan de Ondersteunende Maatregelen in het kader van de transitie van de veehouderij. Daarbij gaat het vooral om het bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen (scheiden bij de bron) en veehouders ondersteunen het hun keuzeproces en het uitvoeren ervan via het Ondersteuningsnetwerk, samen met gemeenten.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

 • Brabantse Investeringsfondsen Nieuwbouwwoningen (BIFN)
 • Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR)
 • Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM)

In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimte.

02.01 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 28.251
Structuurvisie Ruimtelijke ordening / Verordening ruimte
Zorgvuldige ruimtelijke afweging ten behoeve van een aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend Brabant ter versterking van het woon-, leef- en vestigingsklimaat en de omgevingskwaliteit Zorgvuldige afweging van plannen en initiatieven 100%
In alle gemeentelijke plannen zijn de provinciale ruimtelijke uitgangspunten en belangen, zoals verwoord in Structuurvisie en Verordening ruimte, afgewogen en geïmplementeerd inclusief aanpassingen op de kaarten aantal 100% (ca 2.500)
Uitvoering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) realisatiefase
Brabantse agenda wonen
Goed functionerende regionale woningmarkten, waarbij het woningbouwprogramma optimaal wordt ingezet op binnenstedelijke (transformatie)locaties en voor het herbestemmen van leegstaand vastgoed effect indicator streefwaarde
Met gemeenten en andere woningmarktpartijen uitvoering geven aan regiospecifieke ‘doe’agenda Uitvoering gerealiseerd
Per (sub) regio worden afspraken over woningbouwplanning en -programmering herijkt en (zonnodig) geactualiseerd Herijking/actualisatie uitgevoerd
Actief participeren in concrete binnenstedelijke transformatieopgaven aantal 7-12
Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2016-2019 (Besluit: PS 19/16; Afweegmoment: 2019)
Een optimaal leef- en vestigingsklimaat in Brabant door vitale, kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige werklocaties, waarbij elk bedrijf in Brabant zich kan vestigen op de juiste plek effect indicator streefwaarde
Met elke (sub)regio zijn nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt (in de RRO’s) over de ontwikkeling van bestaande en nieuwe werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren én detailhandel). aantal min. 4 afsprakenkaders
Uitvoering gestart van nieuwe en/of doorontwikkeling bestaande campussen Geen streefwaarde, rapportage via meerjarenperspectief ontwikkelbedrijf
Uitvoering gestart van nieuwe en/of doorontwikkeling bestaande campussen Evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Werklocaties 2016-2019 Evaluatie uitgevoerd
Brabantse Aanpak Leegstand (besluit: PS 15/16; Afweegmoment 2020)
Implementatie omgevingswet effect indicator streefwaarde
Interim omgevingsverordening aantal 1
Vastgestelde set omgevingsprogramma’s aantal 1
Implementatie van de Omgevingswet: - inrichten nieuwe werkprocessen. Als gevolg van de invoering van de omgevingswet gaat de provincie werken met nieuwe kerninstrumenten. Dit vraagt ook om nieuwe, effectieve en efficiënte werkprocessen aantal
Implementatie van de Omgevingswet: - digitalisering; De provincie is aangesloten op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet. ( o.a. toegang tot het nieuwe omgevingsloket , de samenwerkingsruimte en de informatiehuizen) en kan uitvoering geven aan het bronhouderschap van relevante dataverzamelingen aantal

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 11.270 10.481 28.251 42.602 2.438 1.222
totaal lasten 11.270 10.481 28.251 42.602 2.438 1.222
Baten
totaal baten 4.493 8.170 10.449 4.370 1.556 790
saldo baten en lasten -6.777 -2.311 -17.802 -38.232 -882 -432

De programmalasten betreffen met name:

 • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat: € 16 mln. De hogere lasten in 2019 (€ 14,5 mln hoger dan in 2018) hebben betrekking op uitgaven in het kader van de grondaankopen.
 • Ruimtelijke ontwikkeling: € 12 mln:

  • Inzet werklocaties: € 6,4 mln. De geraamde uitgaven betreffen, naast (reguliere) uitgaven voor monitoring en regionale samenwerking en –programmeringsafspraken, met name voorziene bijdragen aan campus- en locatieontwikkelingen (zoals Metalot, Budel en HTAC, Helmond) en bijdragen aan complexe transformatieprojecten en vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen.
  • Ontwikkelbedrijf: € 3,2 mln. Het betreft proceskosten en voorziene exploitatiekosten van de in uitvoering zijnde projecten.
  • Overige lasten: € 2,4 mln. Betreft uitgaven aan onder andere Agenda Wonen, Leegstand en invoering Omgevingswet.

02.02 Agrofood

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Agrofood

Terug naar navigatie - Agrofood

Brabant wil in 2020 tot de meest duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa behoren. Met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde sector die opereert in evenwicht met de omgeving, met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu. Duurzaamheid staat centraal in alle activiteiten van deze sector: produceren, bewerken, vermarkten en distribueren van dierlijke en plantaardige producten. De spelers in de Brabantse agrofood bereiken dit door samen te werken, te innoveren, betere verdienmodellen te creëren die aansluiten op de klantvraag, kringlopen te sluiten en knelpunten op te lossen. 

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 10.631
Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (Besluit: PS 24/16t; Afweegmoment: 2020)
Brabant wil in 2020 tot de meest duurzame en slimme agrofoodregio's van Europa behoren. Met een vitale, maatschappelijk gewaardeerde en bedrijfseconomisch gezonde sector die:
• zichzelf organiseert volgens de principes van de circulaire economie en die toegevoegde waarde levert;
• opereert in evenwicht met de omgeving, met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu. effect indicator streefwaarde
Heldere kaders
- Realisatie en bieden van experimenteer-ruimte voor innovatieve projecten Aantal casussen 3
- Actualisatie BZV 1
Gezondheid
(Financieel) bijdragen aan het instandhouden van het kennisplatform relatie gezondheid en veehouderij voor het creëren van een eenduidig beeld t.a.v. de relatie van gezondheid – veehouderij Bijdrage geleverd
Circulaire economie
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken Aantal projecten 4
Innovatie
-Ondersteuning innovatieve trajecten Agrofood op basis van de ontwikkelde werkwijze van de Landbouw Innovatie Campus Ondersteunende trajecten 4
-Koplopende duurzaamheidsconcepten ondersteunen bij de ontwikkeling van niche naar mainstream (Trans-lab) Ondersteunende trajecten 7
Mest
Realisatie en implementatie van locatiebeleid mestverwerking gericht op de ontwikkeling van (voldoende) mestverwerkingslocaties Aantal regionale afspraken locatiebeleid 4
Verbinden en aanjagen
- Realisatie van Living-labs-experimenten (Agri Meets Design, enz.) Aantal 2
- Stimuleren van onderwijs dat de transitie agrofood ondersteunt Aantal minors en projecten 2
- Uitreiking van 12 Agrofoodpluimen Aantal 12
Ondersteunende maatregelen
- Innovatieve stalsystemen ontwikkeld en toepasbaar Aantal stalsystemen 8
- Veehouders maken gebruik van de ondersteunende maatregelen Aantal veehouders 150
- Ondersteuning bieden aan gemeenten Aantal gemeenten 20
Uitvoering via Ontwikkelbedrijf
-Via Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij: concentreren van glastuinbouwbedrijven in duurzame vestigings- en project-locatiegebieden. Nu geconcentreerd op verkoop 260 ha glastuinbouwgrond in Nieuw Prinseland (PS 104/01 Oprichting TOM en PS 25/14 Herfinanciering TOM) Hectare verkocht in Nieuw Prinseland 40 ha (cum 210,3 ha)
- Via Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR): terugverdienen verstrekte sloopvergoedingen i.v.m. sanering intensieve veehouderij en later ook glastuinbouw en voormalig militair terrein. (PS 101/01 Oprichting ORR, PS 68/15 Uitbreiding participatie) Aantal gerealiseerde RvR-titels cumulatief
% terugverdiend

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 11.289 21.884 10.631 117 17 17
totaal lasten 11.289 21.884 10.631 117 17 17
Baten
totaal baten 120 180 0 0 0 0
saldo baten en lasten -11.169 -21.704 -10.631 -117 -17 -17

Het verschil in lasten 2018 en 2019 (€ 11,2 mln) is met name het gevolg van de in 2018 geraamde lasten van € 8,8 mln t.b.v. bijdrage voor het Europese programma POP3. In 2019 is vooralsnog geen bijdrage voorzien.