Meer
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud

Wat wil de provincie bereiken?

Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek

We werken aan het behoud en de versterking van het Brabants mozaïek door:

  • Een duurzame en zorgvuldige afweging van verschillende belangen te maken, waarbij gezocht wordt naar een optimale mix van ‘people, planet, profit ‘, met behoud en versterking van de omgevingskwaliteit en waarbij we in de geest van de omgevingsvisie en -wet rond, breed en diep kijken;
  • Een impuls te geven aan (sub)regionale samenwerking;
  • Het bevorderen van zorgvuldig ruimtegebruik en het versterken van de omgevingskwaliteit;
  • De participatie en betrokkenheid van onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties te versterken.

Agrofood 2020

Agrofood gaat over alles wat de agrarische sector voortbrengt en waar consumenten van genieten; van de productie tot het bewerken, verwerken, vermarkten en distribueren ervan. We gaan voor een agrofoodsector die duurzaam produceert en die de ketens op Noordwest Europese schaal sluit. Een daadwerkelijke topsector die vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid opereert, kansen grijpt op het gebied van innovatie en slim verbindingen zoekt binnen de keten en met andere sectoren en producten.

Duurzaamheid staat centraal in alle activiteiten waarbij de sector bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven, zoals aan de energietransitie.

Een daadwerkelijke topsector die vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid opereert, kansen grijpt op het gebied van innovatie en slim verbindingen zoekt binnen de keten en met andere sectoren en producten.

Wat mag dit programma kosten?

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 22.559 32.365 38.882 42.718 2.455 1.239
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Organisatiekosten 10.498 10.600 10.257 8.009 7.781 6.078
totaal lasten 33.057 42.964 49.140 50.727 10.236 7.317
Baten
totaal baten 4.613 8.350 10.449 4.370 1.556 790
saldo baten en lasten -28.444 -34.615 -38.691 -46.357 -8.679 -6.527

De geraamde programmalasten 2019 (€ 39 mln) betreffen:

  • Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (€ 16 mln) 
  • Ruimtelijke ontwikkeling (€ 12 mln) 
  • Agrofood (€ 11 mln)

De programmabaten (€ 10,5 mln) betreffen:

  • Bijdrages Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (€ 7,3 mln)
  • Inkomsten Ontwikkelbedrijf (€ 3,2 mln)