Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

(Veer)krachtig bestuur

(Veer)krachtig bestuur

Het is van belang in Brabant te komen tot een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de gemeenten, opdat gemeenten over voldoende bestuurlijke en organisatorische slagkracht beschikken om hun huidige en toekomstige opgaven te realiseren.

Afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat alle Brabantse gemeenten voor het einde van de huidige provinciale bestuursperiode een adequaat en subregionaal afgestemd traject hebben doorlopen (zoals aangegeven in de GS-visie ‘Leiderschap en dienstbaarheid’ en ‘(Veer)Krachtig Bestuur, hoe verder?’) op grond waarvan een voorkeur voor een bestuurlijke en/of organisatorische inrichting is uitgesproken, die door GS is bekrachtigd.

2019 is gericht op:

  • Het derde onderzoek kwaliteit gemeenten en provincie rondom het thema sociale tweedeling opleveren;
  • Het programma (Veer)Krachtig Bestuur begin 2019 (geen formele status conform art. 217a provinciewet) evalueren;
  • Een slotmanifestatie houden d.w.z. bijeenkomst voor alle relevante stakeholders bij de afsluiting van het programma. Borgen wat is bereikt en gezamenlijk bezien hoe we de uitdagingen op het gebied van effectiviteit en democratische legitimatie aan kunnen gaan.