Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Water

Water

Duurzame fysieke leefomgeving

  • 25 gemeentelijke klimaatstresstesten co-financieren (en daarop volgende klimaatadaptatiedialogen) middels subsidieregeling PMWP
  • Provinciale klimaatstresstest en adaptatiedialoog uitvoeren
  • Start maken met regionale klimaatadaptatiestrategie
  • Update Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Gezonde fysieke leefomgeving

  • Evaluatie zwemwater 2018, belangrijk in verband met droogte en daaruit volgende blauwalgproblematiek

Veilige fysieke leefomgeving

  • Start MIRT-planstudie rivierverruiming Oeffelt, voorbereiding van de uitvoering
  • Start MIRT-verkenning Maasoeverpark

Groene groei

  • De eerste 20% van de vergunningen grondwateronttrekkingen actualiseren
  • Deltaplan Hoge Zandgronden: openstelling regeling (provinciale middelen) en openstelling bijdrageverordening (rijksmiddelen)
  • Ondertekende bestuursovereenkomst zout Volkerak