Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht

  • Zicht houden op de kwaliteit van naleving van wettelijke medebewindstaken door alle 107 Brabantse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen;
  • Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2019, op basis van het beleidskader 2016-2019, waarbij rekening wordt gehouden met wat er in de maatschappij leeft;
  • In de vorm van een jaarverslag rapporteren we over in het voorgaande jaar bereikte resultaten;
  • Eraan bijdragen dat gemeenteraden en algemene besturen, als vertegenwoordigers van de burgers op basis van begrijpelijke informatie weloverwogen uitspraken kunnen doen over de taakuitvoering door hun organisatie (horizontale controle);
  • Uitvoeren evaluatie beleidskader 2016-2019 en opstellen beleidskader voor komende jaren.

Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Wij voeren het toezicht op een zo efficiënt, effectief en transparant mogelijke wijze uit met zo weinig mogelijk toezichtlast voor onze toezichtgenieters;
  • Wij gaan in beginsel uit van sober toezicht en op afstand (waar dat kan);Wij gebruiken risicoanalyses om de mate van toezicht te bepalen;
  • Wij zetten onze instrumenten selectief en proportioneel in.

We houden zicht op de kwaliteit van de naleving van wettelijke medebewindstaken door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Daar waar nodig interveniëren we.

In 2019 loopt het huidige beleidskader af. Daarom zullen we in 2019 de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleidskader 2016-2019 onderzoeken conform artikel 217a van de Provinciewet. Daarna stellen we een nieuw beleidskader voor de komende jaren vast. Daarbij betrekken we ook de interbestuurlijke “Agenda Toekomst van het Toezicht”, die IPO, VNG en Rijk in 2019 verder uitwerken.