Meer
Publicatiedatum: 24-04-2019

Inhoud

Wat wil de provincie bereiken?

Een toekomstbestendige economische structuur in een globaliserende en snel veranderende wereld geeft veerkracht voor een duurzame welvaart voor de Brabantse burgers en biedt kansen voor het Brabantse bedrijfsleven met voldoende werkgelegenheid op alle niveaus. Via het Economisch Programma Brabant 2020 en de Energie-agenda 2010-2020 wordt gestuurd op een veerkrachtig, innovatief economisch (eco)systeem. Daarbij wordt waar mogelijk samengewerkt in triple helix-verband. Dit draagt bij aan de aanpak van de maatschappelijke opgaven, zoals het circulair maken van onze economie, het verduurzamen van onze landbouw, het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het organiseren van slim en duurzaam vervoer. Daarbij willen wij maximaal gebruik maken van ons internationale netwerk en Europese fondsen.

Randvoorwaarden voor duurzame economisch ontwikkeling – en daarmee ook doelstellingen uit het Economisch Programma – zijn een veerkrachtige arbeidsmarkt die ook in het huidige tijdsgewricht met een overspannen arbeidsmarkt adequaat functioneert en ruimte voor bedrijvigheid. Onze ambities richten zich wat dat laatste betreft vooral op versnelling in campusontwikkeling in Brabant.

Het Economisch programma Brabant loopt tot en met 2020. (mondiale) Ontwikkelingen maken het urgent dat nadere accenten worden gezet. Hiervoor wordt eind 2018 een bouwstenennotitie economisch beleid aangeboden. Deze kan worden betrokken bij de nieuwe bestuursperiode. Digitalisering en circulaire economie zijn twee voorbeelden van deze mondiale trends, die doorwerken in Brabant en daardoor voor Brabant zeer relevant zijn. We zien Digitalisering samen met circulaire economie als de meest urgente en kansrijke trends om te anticiperen op een toekomstbestendige duurzame economie. Hierdoor blijft Brabant koploper als regio van kennis en innovatie.

De energieopgave vanuit Energieagenda 2010-2020 is meerledig: 14% duurzame energieopwekking in 2020, 6 % energiebesparing in 2020 en de energie-innovatie stimuleren zodat het tempo van de verduurzaming na 2020 sterk toeneemt. De uitvoering staat beschreven in uitvoeringsprogramma energie 2016-2019.

Wat mag dit programma kosten?

Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 87.882 72.234 54.452 20.619 26.724 26.699
Kapitaallasten 151 151 151 151 151 91
Organisatiekosten 7.563 7.571 7.496 5.328 5.296 5.214
totaal lasten 95.596 79.956 62.099 26.098 32.170 32.004
Baten
totaal baten 38.378 9.154 18.304 194 181 181
saldo baten en lasten -57.218 -70.802 -43.795 -25.904 -31.989 -31.822

De verschillen in de raming van de lasten in 2019 ten opzichte van 2018, worden met name veroorzaakt door de volgende onderwerpen:

  • Cofinancieringsmiddelen Europese Programma’s
  • Cofinanciering MIT
  • Het naar voren halen van middelen ( t.b.v. MKB, HTSM)

Per productgroep wordt een nadere analyse m.b.t. de verschillen gegeven.