Programma 04 Economie en energie

Economie en Internationalisering richten zich op een toekomstbestendige economische ontwikkeling, met aandacht voor het op orde brengen en houden van de “basis”, waarin ruimte wordt gegeven voor verduurzaming en innovatie in internationale context.

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Een toekomstbestendige economische structuur in een globaliserende en snel veranderende wereld geeft veerkracht voor een duurzame welvaart voor de Brabantse burgers en biedt kansen voor het Brabantse bedrijfsleven met voldoende werkgelegenheid op alle niveaus. Via het Economisch Programma Brabant 2020 en de Energie-agenda 2010-2020 wordt gestuurd op een veerkrachtig, innovatief economisch (eco)systeem. Daarbij wordt waar mogelijk samengewerkt in triple helix-verband. Dit draagt bij aan de aanpak van de maatschappelijke opgaven, zoals het circulair maken van onze economie, het verduurzamen van onze landbouw, het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het organiseren van slim en duurzaam vervoer. Daarbij willen wij maximaal gebruik maken van ons internationale netwerk en Europese fondsen.

Randvoorwaarden voor duurzame economisch ontwikkeling – en daarmee ook doelstellingen uit het Economisch Programma – zijn een veerkrachtige arbeidsmarkt die ook in het huidige tijdsgewricht met een overspannen arbeidsmarkt adequaat functioneert en ruimte voor bedrijvigheid. Onze ambities richten zich wat dat laatste betreft vooral op versnelling in campusontwikkeling in Brabant.

Het Economisch programma Brabant loopt tot en met 2020. (mondiale) Ontwikkelingen maken het urgent dat nadere accenten worden gezet. Hiervoor wordt eind 2018 een bouwstenennotitie economisch beleid aangeboden. Deze kan worden betrokken bij de nieuwe bestuursperiode. Digitalisering en circulaire economie zijn twee voorbeelden van deze mondiale trends, die doorwerken in Brabant en daardoor voor Brabant zeer relevant zijn. We zien Digitalisering samen met circulaire economie als de meest urgente en kansrijke trends om te anticiperen op een toekomstbestendige duurzame economie. Hierdoor blijft Brabant koploper als regio van kennis en innovatie.

De energieopgave vanuit Energieagenda 2010-2020 is meerledig: 14% duurzame energieopwekking in 2020, 6 % energiebesparing in 2020 en de energie-innovatie stimuleren zodat het tempo van de verduurzaming na 2020 sterk toeneemt. De uitvoering staat beschreven in uitvoeringsprogramma energie 2016-2019.

Wat mag dit programma kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit programma kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 87.882 72.234 54.452 20.619 26.724 26.699
Kapitaallasten 151 151 151 151 151 91
Organisatiekosten 7.563 7.571 7.496 5.328 5.296 5.214
totaal lasten 95.596 79.956 62.099 26.098 32.170 32.004
Baten
totaal baten 38.378 9.154 18.304 194 181 181
saldo baten en lasten -57.218 -70.802 -43.795 -25.904 -31.989 -31.822

De verschillen in de raming van de lasten in 2019 ten opzichte van 2018, worden met name veroorzaakt door de volgende onderwerpen:

 • Cofinancieringsmiddelen Europese Programma’s
 • Cofinanciering MIT
 • Het naar voren halen van middelen ( t.b.v. MKB, HTSM)

Per productgroep wordt een nadere analyse m.b.t. de verschillen gegeven.

Economie en energie op hoofdlijnen

Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Terug naar navigatie - Relatie bestuursakkoord & Perspectiefnota 2018

Brabant staat er economisch goed voor. De hoogwaardige maakindustrie en andere sectoren hebben goede vooruitzichten, de export is stevig gegroeid en de werkloosheid is historisch laag. In ons Bestuursakkoord, maar ook in de perspectiefnota, neemt het stimuleren van economische vernieuwing en innovatie een prominente plaats in. In opmaat naar een nieuwe bestuursperiode zetten wij thans vooral in op uitvoering van de eerder met u gemaakte afspraken. Dat neemt niet weg dat de actualiteit soms vraagt om aanpassing of aanscherping van beleid, zoals door u ook gevraagd bij de vaststelling van de perspectiefnota 2018.

Het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) legt extra accenten op de energietransitie, de transitie in de landbouw en benoemt Regionale Economie als versneller van ontwikkelingen. In triple helix verband wordt werk gemaakt van de Regiodeals als uitvloeisel van het IBP. In het voorjaar 2018 is de Regionale Actieagenda Brainport vastgesteld en in het verlengde daarvan de regio-enveloppe. Daarmee kan snelheid in de uitvoering worden gemaakt.

Ook de voortschrijdende digitalisering, robotisering, de krapte op de arbeidsmarkt en als gevolg daarvan vraagstukken rond arbeidsmigranten vragen om actie. Ter uitvoering van de motie 61a over arbeidsmigratie hebben wij u een voorstel voor aanpak – tot stand gekomen in samenwerking en afstemming met VNO NCW Brabant Zeeland, BrabantAdvies, PON en gemeenten – passend bij de provinciale rol, doen toekomen.

Ook het aantrekken en behouden van talent blijft aandacht vragen. De Actieagenda Brainport is hiermee doordesemd. Waar mogelijk haken we aan of verbreden we.

In de uitvoering werken wij nadrukkelijk samen met onze externe partners. Niet alleen via de triple helix, maar ook met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), werkgevers- en werknemersorganisaties, belangenorganisaties, (individuele) bedrijven en gemeenten en Rijk.

M.b.t. circulaire economie heeft het college in 2017 een verkenning uitgevoerd. Op basis van deze verkenning is in 2018 een agenda opgesteld die als bouwsteen dient voor het nieuwe bestuursakkoord. In 2018 zijn tal van projecten in gang gezet op het gebied van de transitie thema’s bouw en infra, biomassa en voedsel, maakindustrie en bewustwording. De uitvoering van projecten vindt, onder coördinatie van een integraal team circulaire economie voor een belangrijk deel plaats in de reguliere programma’s, zoals Economisch programma, Agrofood, PMWP/Groene Groei, Mobiliteit en Infra en Inkoop.

De energietransitie is een van de hoofdonderwerpen van het InterBestuurlijkProgramma, dat de basis is voor het Klimaat- en Energieakkoord. De uitvoering van het Klimaat- en energieakkoord begint in 2019. Het beleid is dus sterk in beweging. De nieuwe Energieagenda vormt het kader voor het Brabantse aandeel in deze afspraken en de op te stellen Regionale Energie Strategieën (RES). In 2019 volgt het uitvoeringsprogramma o.b.v. onze agenda, de RES’en en het nieuwe bestuursakkoord.

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Voor het realiseren van de doelstellingen uit het programma worden de onderstaande verbonden partijen ingezet:

 • BOM Holding BV
 • Businesspark Aviolanda (BPA)
 • Enexis NV
 • CBL Vennootschap BV
 • CSV Amsterdam BV
 • Green Chemistry Campus BV
 • Havenschap Moerdijk
 • Oss Life Science Park holding
 • Oss Life Science Park Vastgoed
 • PZEM NV
 • Stichting Leisure Ontwikkelfonds Noord-Brabant
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Verkoop Vennootschap BV
 • Vordering op Enexis BV

In de bijlagenbundel –bijlage 9b van de begroting is aangegeven op welke wijze deze verbonden partijen bijdragen aan de doelstellingen van het programma Economie.

04.01 Algemeen economisch beleid

Wat wil de provincie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provincie bereiken?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 42.802
Economisch programma 2020 (Besluit PS 18/12; Afweegmoment: 2020)
Versterking of stimulering van de regionale Brabantse economie binnen de economische clusters effect indicator streefwaarde
Versterking Regionale topsectoren
Vier mandaatinstellingen die subsidie namens GS verstrekken voor projecten in de start- of experimentele fase die bijdragen aan de versterking van de high-tech industrie in Zuidoost-Brabant, agrifood sector in Noordoost-Brabant, social innovation in Midden-Brabant en smart industry in West-Brabant 3
Aantal ondersteunde projecten aantal 50
Uitgelokte private investeringen Euro Multiplier >2
Verplichte kpi mbt regionale econ.: Percentage toename van het Bruto Regionaal Product ten opzichte van het voorgaande jaar % toename 0
BOM
Aansturing van en samenwerking met Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) door middel van jaarplannen met concrete prestatie-indicatoren opdracht obv. Jaarplan 1
INTERNATIONALISERING
Handelsbevordering Handelsmissies 2
Handelsbevordering (opgenomen in Meerjarenplan BOM) Handelsmissies (inkomend en uitgaand) 6-8
Informatie bijeenkomsten 3-4
Deelname Brabantse bedrijven 60
investeringsbevordering (opgenomen in Meerjarenplan BOM) Matchmaking-gesprekken 300
Acquisitie projecten 30
Arbeidsplaatsen 1.000
€ aan investeringen € 100 mln
"Eigen leads vanuit de BOM" 10% mee
Innovatiesamenwerking Fotonica 3
Battery-program Totstandkoming proef/productielijn Ontwikkelen acquisitieplan Solid Batteries i.s.m. BOM
Samenwerkings- relaties 3 samenwerkings-relaties div. regio’s
BRANDING
Profilering van de regio 2 bijeenkomsten Custodians of the brand
Instrumentarium Beheer en onderhoud Actueel online platform Succesvolle advisering on-brand/off-brand bij 10 projecten/ evenementen
Campagnes Duitsland Effectmeting profiel van Brabant in Duitsland op thema’s 2017-2019 4 artikelen in relevante Duitse media (incl. social media) op relevant thema (Life Sciences en Agrofood)
Externe uitvoering Profilerings- activiteit 1
Actieve benadering van de internationale pers rond internationale activiteiten en successen Aantal benaderingen Plan en uitvoering
EUROPESE PROGRAMMA's
Programmaperiode 2014-2020 effect indicator streefwaarde
OPZuid en POP3
Vormgeven en lanceren van succesvolle openstellingen (lage uitvoeringskosten, effectieve governance, betrouwbaar financieel systeem) binnen de majeure programma’s die aansluiten bij de doelstellingen van de Agenda van Brabant en de RIS3 gedurende het hele jaar 2019 en zijn afgestemd met het veld" OPZuid openstellingen 1e helft 2019 1
OPZuid Openstellingen 2e helft 2019 0
POP3 openstel- lingen 1e helft 2019 1
POP3 openstel- lingen 2e helft 2019 0
Interreg openstel- lingen 1e helft 2019 1
Vanguard initiatief
Het opwerken van innovatieve baanbrekende pilotprojecten met als doel 2 Nederlandse pilots een volgende ontwikkelstap te laten maken prestatie (kritiek) Aantal pilot projecten 1e helft 2019 1
EFSI/Invest.nl i.o.
Implementatie van de MKB-plus faciliteit uitgaande van positieve besluitvorming in samenwerking in samenwerking met Invest.NL i.o. MKB plus loket (equity deel) 1e kwartaal 2019 n.v.t.
Statenvoorstel 49 / 17A MKB+ faciliteit MKB plus loket (leningen deel) najaar 2019 n.v.t.
Nieuwe programmaperiode
In verband met de voorbereiding voor de nieuwe Europese structuurperiode 2021 – 2027 zal de RIS3 worden herzien Nieuwe RIS strategie 2de helft 2019
Analyse ERAC Rapport
Aanbieden van jaarlijks analyse i.r.t. de mogelijkheden voor nieuwe Europese financieringsinstrumenten voor Brabant Monitorings- Rapportage kansen Europese financierings-instrumenten voor Brabant 2e helft 20189 2
Jaarstukken Stimulus
Opleveren van de jaarstukken Stimulus (voortgang programma relatie Interreg en OP Zuid) Jaarverslag Stimulus 1
Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie (PS 11/13; Afweegmoment 2020)
Meer bezoekers van verder weg, meer bestedingen en meer banen te krijgen in Brabant. Zo dragen we bij aan verbetering van het vestigingsklimaat en aan de internationale profilering van Brabant naar bezoekers. effect indicator streefwaarde
Brabantbrede marketing VisitBrabant Activatie bezoekers op platform VisitBrabant
Activatie ondernemers, aantal verbonden ondernemers en netwerken(community-building)
Meer bezoekers Aantal shortbreaks (Nederlandse en buitenlandse)
Crossovers Vrijetijdseconomie met andere provinciale opgaven Aantal crossovers 2
Beleidsnota Arbeidsmarktbeleid (PS 16/16; Afweegmoment 2019)
Een betere aansluiting van de vraag naar en het aanbod van arbeid, zichtbaar in een lagere werkloosheid en een afname van het aantal vacatures. effect indicator streefwaarde
Regionale uitvoeringsprogramma’s arbeidsmarktregio’s Regionale arbeidsmarktregio 4
Arbeidsmarktdashboard, doorontwikkeling naar aanvullende mogelijkheden die mobiliteit en employability op de arbeidsmarkt verbeteren Arbeidsmarkt dashboard 1
Aantal personen begeleid naar (ander) werk; sectorplannen Aantal personen afgerond
Jeugdwerkloosheidsvrije zone (Midden Brabant) percentage 50% minder dan in 2016
Bereik van Brabantse ondernemers door ambassadeurs van ‘Brabants Besten’ 1.000
Ondersteuning van het aantal ondernemers tot en met nazorg (MKB Doorstart) 300
Verbinden Brabantse mobiliteitscentra leggen van verbindingen
Projecten uitgevoerd in het kader van Flexicurity 5
Pro/VSO werkplekken bij bedrijfsleven nog nader te bepalen
Aantrekken en behouden van internationale studenten 250
Uitvoering kennispact 3.0 (hieronder hangt een 8-tal KPI’s) 1
Internationale MBO-opleidingen 4 studierichtingen voor de komende 3 schooljaren
HCA-projecten met Europese financiering afhankelijk van lopende calls
2 grensinfopunten voor Brabantse grenswerkers in België en Duitsland bestuursperiode 2015-2019: 3
Arbeidsplaatsen voor Brabanders over de grens van België en Duitsland bestuursperiode 2015-2019: 100
Verplichte kpi mbt regionale econ. : Percentage bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking % bruto arbeidspart. tov totale beroepsbevolking 70,50%

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 55.888 29.209 42.802 17.769 20.267 20.267
totaal lasten 55.888 29.209 42.802 17.769 20.267 20.267
Baten
totaal baten 38.096 8.623 18.123 13 0 0
saldo baten en lasten -17.792 -20.586 -24.679 -17.756 -20.267 -20.267

Lasten

De raming van de lasten in 2019 is ruim € 13,5 mln. hoger dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door de volgende effecten:

 • Raming m.b.t. Cofinancieringsmiddelen Europese programma’s zijn in 2019 € 14,5 mln hoger dan in 2018. Raming 2019 (bij burap 2018) op basis van de verwachte (openstellingen en daarmee gepaard gaande) beschikkingen. (Betreft vooral openstellingen 2018, maar vanwege lange doorlooptijd worden beschikkingen in 2019 afgegeven.) Deze lasten worden gedekt uit de reserve Cofinanciering Europese programma’s en door bijdragen vanuit Europa ( zie ook baten). 
 • Raming m.b.t. het ontwikkelkrediet digitalisering is in 2019 € 1,5 mln. hoger dan in 2018, omdat er door PS (middels PS-voorstel 30/18) €4 mln. voor dit onderwerp beschikbaar zijn gesteld, waarvan € 1,5 mln. landt in 2019.
 • Raming m.b.t. Algemeen Economisch budget is in 2019 € 1 mln. lager dan in 2018, omdat er in 2017 € 0,5 mln. is overgeheveld naar 2018 i.v.m. Duurzaam Investeren Cranendonck en er middelen ( 0,5 mln.) vanuit 2019 naar voren zijn gehaald omdat door voortschrijdend middelen anders verdeeld zijn over de jaren.
 • Raming in 2019 is € 1 mln. lager omdat in 2018 een bedrag ad € 1 mln. is geraamd i.v.m. aanpassing risico afdekking BOM Holding.

Baten

 • Hogere baten i.v.m. hogere uitgaven cofinanciering Europese programma’s.

04.02 Economisch programma Brabant

Wat wil de provinvie bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wil de provinvie bereiken?

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 7.715
Economisch programma 2020 (Besluit: PS 18/12; Afweegmoment: 2020)
Het versterken van de regionale economische structuur en het innovatievermogen van het innovatief MKB. Deze innovatiekracht benutten we vervolgens ook voor het ontwikkelen van slimme, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken effect indicator streefwaarde
MKB EN ONDERNEMERSCHAP
Bevordering van ondernemerschap Aantal onderst. starters 125
Het aantal verstrekte, uitstaande en terugbetaalde PoC en preseed leningen aantal leningen aan startups 35
INNOVATIE MET TOPCLUSTERS voor maatschappelijke opgaven
Aantal obv. programma’s Topclusters toe te voegen testomgevingen (Living Labs, field labs, proeftuinen)." Aantal 13
Implementatie Innovatieprogramma High Tech Aantal projecten gericht op Photonica, big data, smart manufacturing en equipment (programmalijnen Innovatieprogramma High Tech) Aantal 7
Aantal ontwikkelde en begeleide business cases, zowel vanuit samenwerking (clusters) als individueel (bedrijfsontwikkeling) Aantal 100
Aantal bedrijven dat begeleid is naar financiering Aantal 100
Aantal bedrijven dat begeleid is naar financiering en die heeft gekregen Aantal 35
Aantal projecten waarbij sprake is van een bijdrage aan maatschappelijke opgaven (koppeling met het Economisch Programma 2020) Aantal 15
Het versterken van de regionale economische structuur en het innovatievermogen van het innovatief MKB. Deze innovatiekracht benutten we vervolgens ook voor het ontwikkelen van slimme, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. effect indicator streefwaarde
Via MIT- resp. OPZuid ge(co)financierde projecten gericht op productontwikkeling Aantal 25-30
D.m.v. RedMedTech fonds; uitstaande leningen aantal octrooi-leningen (12 gedurende looptijd) 15
aant. pre-seed-leningen (12 gedurende looptijd) 16
aant. proof-of-concept-lening (12 ged. looptijd) 19
D.m.v. Life Science & Health Fonds; Financiële ondersteuning o.g.v. medicijnontwikkeling aantal bedrijven 1 per jaar
D.m.v. Business Park Aviolanda; nieuw gevestigde bedrijven op BPA aantal bedrijven 1 per jaar
tot standkoming PPS voor Aerospace en Maintenance op BPA" Aantal 1 per jaar
D.m.v. Oss Life Science Park; ingroeipercentage % verhuurd tov lokaal verhuurde ruimte 74%

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 24.977 34.788 7.715 1.945 5.525 5.500
totaal lasten 24.977 34.788 7.715 1.945 5.525 5.500
Baten
totaal baten 0 350 0 0 0 0
saldo baten en lasten -24.977 -34.438 -7.715 -1.945 -5.525 -5.500

De raming van de lasten in 2019 is ruim € 26,5 mln. lager dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door de volgende effecten:

 • Mkb en ondernemerschap is in 2019 € 2,6 mln. lager dan in 2018, omdat er t.b.v. Valorisatiefonds middelen van 2019 ( en 2020) naar 2018 gehaald zijn;
 • HTSM in 2019 € 7 mln. lager dan in 2018, omdat er middelen vanuit 2019 en 2020 naar voren zijn gehaald (naar 2017 en 2018). Dit omdat in 2017 en 2018 meerjarige projectsubsidies worden verleend, waarvan de lasten op moment van beschikken volledig worden genomen;
 • Voor MIT is in 2019 nog geen raming opgenomen en daardoor zijn de lasten € 11 mln. Lager;
 • Voor Logistics Community Brabant zijn in 2018 € 3 mln. beschikbaar gesteld ( daardoor lasten in 2019 € 3 mln. lager);
 • T.b.v. arbeidsmarktbeleid zijn er ( i.h.k.v. realistisch ramen) middelen overgeheveld van 2017 naar 2018 en middelen naar voren gehaald van 2019 en 2018 daardoor zijn uitgaven in 2019 € 1,7 mln. lager dan in 2018;
 • Procesgelden digitalisering € 1,3 mln. overgeheveld van 2017 naar 2018;
 • Aanpassing risicoafdekking m.b.t. Pivot Park is in 2018 voor € 2,3 mln. aangepast. ( in 2019 (nog) niet geraamd);
 • Biobased raming in 2019 € 2,1 mln. hoger o.b.v. realistische planning.

04.04 Energie, innovatie en transitie

Wat gaat de provincie daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaat de provincie daarvoor doen?
Beleidsnota Indicator 2019
Doelstelling
Prestaties € (x 1.000) 4.087
Nota Energieagenda 2010-2020 (Besluit: PS 59/10; Afweegmoment: 2020)
Energie wordt een pijler van de Brabantse economie. effect indicator streefwaarde
Evaluaties (oktober 2014 1e tussen-evaluatie)) Evaluatie
Uitvoering door Internationaal onderzoekscluster Solar Aantal arbeidsplaatsen in solar industrie 900
Uitvoering door Europees onderzoekscluster KIC-Innoenergy:
Aantal succesvolle projecten (cumulatief) Aantal proj. (cum.) 130
Nieuwe startups aantal nieuwe startups 10
Omzet bedrijven voortkomend uit KIC Inno-energy omzet min. € 15 mln /jaar
Ontwikkeling Biobased economy in Brabant: aantal investeringen Biobased fund door fondsmanager BOM Aantal investeringen (cumulatief) 9
Groei Green Chemistry Campus (uitvoering door GCC B.V.) aantal fte dat zich vestigt op campus 220
Antal nieuwe arbeidsplaatsen in biobased economy in de Biobased Delta Aantal nieuwe arbeidsplaatsen
Aantal arbeidsplaatsen behouden in de Biobased Delta Aantal behouden arbeidsplaatsen
Ontwikkeling cluster Elektrisch rijden / slimme netwerken Aantal arbeidsplaatsen in cluster
Energietransitie 2016/2019 (Besluit: PS 07/16, Afweegmoment: 2019)
Dat in 2020, 14% van ons energiegebruik, duurzaam wordt opgewekt. Realiseren van energieneutrale samenleving in 2050. effect indicator streefwaarde
Percentage duurzame energie (tbv BBV ook in PJ rapporteren) 11%
Percentage energiebesparing
Fte werkzaam in de duurzame energiesector 15.200 fte
5 thema’s:
1. Gebouwde omgeving
A. Aanpak nul op de meter (NOM) in de bebouwde omgeving Aantal huizen
B. Onze eigen gebouwen zijn verduurzaamd Verduurzaming gerealiseerd
C. De provincie stimuleert en ondersteunt Brabantse overheden bij het verduurzamen van hun vastgoed, oa via Energiefonds Aantal gemeenten 40
2 Smart en Green Mobility
A. Zero Emissie openbaar vervoer Brabant % 17
B. Een dekkend netwerk van (semi-)publieke laadinfrastructuur voor elektrisch rijden Aantal laadpunten 7.500
C. Aantal elektrische voertuigen in Brabant Aantal elektrische voertuigen 40.000
3. Energieneutrale industrie
A. We hebben met minimaal 20 grootverbruikers afspraken over de energietransitie (o.a. via EnergywebXL, BEL-groep en Energieprogramma DVM) Aantal afspraken 20
B. We bereiden met onze stakeholders minimaal 3 grootschalige projecten (50MW of meer) voor, zoals EnergywebXL, Geothermie BV en zonnepark Nyrstar Besluit over uitvoering op basis van uitgewerkte businesscase 1
4. Sustainable Energyfarming. Besparing PJ in agrarische sector Besparing PJ
5. Energieke landschappen. Aantal totaal gerealiseerde MW Windenergie in Brabant MW geïnstalleerd vermogen

Wat mag dit kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag dit kosten?
Bedragen x € 1.000 Realisatie 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten
Programma lasten 7.168 8.388 4.087 1.056 1.083 1.023
totaal lasten 7.168 8.388 4.087 1.056 1.083 1.023
Baten
totaal baten 282 181 181 181 181 181
saldo baten en lasten -6.886 -8.206 -3.906 -875 -902 -842

De raming van de lasten in 2019 is ruim € 4 mln. lager dan in 2018. Dit wordt veroorzaakt door de volgende effecten:

 • T.b.v. Elektrisch rijden & slimme netwerken is in 2018 incidenteel een bedrag geraamd van €1,2 mln., voor de uitbetalingen van Greendeal (rijks)middelen aan gemeenten . 
 • Voor het aanvullend uitvoeringsprogramma Energie 2018 is voor 2018/2019 een bedrag geraamd ad € 2,5 mln. ( PS 76/17). In het kader van realistisch ramen vindt aanpassing plaats bij slotwijziging / burap t.l.v. gereserveerde bestuursakkoord middelen, zodra concrete uitwerking beschikbaar is (dit om onderbesteding te voorkomen). Een aantal grote projecten / subsidies zijn in voorbereiding, o.a. aardgasloze wijken, NOM woningen, EnergyWeb XL, Provinciale InpassingsPlannen Wind en energieonderdeel m.b.t. voorstel Woonconnect).