Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Duurzame energie en energietransitie

Duurzame energie en energietransitie

Op basis van het Energie- en Klimaatakkoord zijn de regionale overheden verantwoordelijk voor vier Regionale Energie Strategieën in Noord-Brabant. Wij participeren in dit proces vanuit de kaders zoals vastgesteld in de Energieagenda 2030 (die in december 2018 ter besluitvorming voorligt). In dit proces neemt de provincie een regisserende rol en faciliteert onder andere met kennis om te komen tot een evenwichtig gezamenlijk Brabants “bod” naar het rijk.

In het kader van de door uw Staten beschikbaar gestelde middelen voor de netwerkbegroting is in 2018 een beweging ‘Brabant geeft Energie’ gestart om initiatieven te faciliteren die bijdragen aan een versnelling van de energietransitie door meer draagvlak, samenwerking en betrokkenheid van partijen in onze provincie. In 2019 worden meer initiatieven in dit kader gefaciliteerd, waarbij kennis wordt gedeeld en verbindingen tussen partijen tot stand komen.

Voor het programma Fuelliance (energieconversie en –opslag) volgt, na de kwartiermakersfase (2018), in 2019 de fase om de samenwerking vorm te geven.

Hieronder zijn de belangrijkste mijlpalen voor 2019 opgenomen, die allen bijdragen aan de doelstellingen van 14% duurzame energieopwekking en 6% energiebesparing:

  • Sociale innovatie in energie; we hebben 8-10 projecten in uitvoering, waaronder een project speciaal gericht op Brabanders met een smalle beurs;
  • Fuelliance; samen met TU/e, TNO/ECN en Differ zetten we een innovatie hub op om te komen tot een effectievere energie-opslag in Brabant;
  • Begin 2019 wordt bekend gemaakt welk initiatief de prijsvraag voor ‘Energielandschap van de Toekomst’ rondom de A16 wint;
  • We leveren de verkenning op voor een grootschalig demonstratieproject m.b.t. ‘laden op eigen zon’; 
  • Geothermie: we nemen het besluit over de locatie van de eerste boring geothermie (onderdeel greendeal);
  • Energiescans: bij 5-10 bedrijven die zeer veel energie gebruiken worden diepteanalyses uitgevoerd om te komen tot energiebesparing;
  • Verduurzaming Amernet: we nemen de eerste investeringsbeslissing voor de realisatie van decentrale duurzame bronnen;
  • Aardgasvrije wijken; we cofinanciering kansrijke proeftuinen en bouwen een kennisteam op t.b.v. gemeenten; 
  • Opleveren zonnepanelen op de nieuwbouw en we verkennen mogelijkheden voor energieopwekking op het Pettelaarpark.

Onze communicatiestrategie voorziet in het verbinden van en kennisdelen tussen mensen die (beroepsmatig) bijdragen aan energieprojecten en -initiatieven. Daarbij is bijzondere aandacht voor de samenwerking tussen gemeentebestuurders en –ambtenaren onderling en met de provincie. Het Brabantse publiek raakt gemotiveerd om thuis/zelf bij te dragen aan de energietransitie en ziet de beweging van de transitie in Brabant met daarin de rol van de provincie.