Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In de programma’s zijn de doelen, prestaties en middelen opgenomen:

  • Wat wil de provincie bereiken?
  • Wat gaat de provincie daarvoor doen? (bij de productgroepen)
  • Wat mag dit kosten?

De beleidsprogramma's zijn onderverdeeld in productgroepen. De bovenstaande drie W-vragen komen hier terug.

Bij de productgroepen zijn prestatietabellen opgenomen onder het kopje "Wat gaat de provincie daarvoor doen?”. In de eerste kolom is steeds de verwijzing naar de desbetreffende door PS vastgestelde beleidsnota te vinden, in de tweede kolom staan de bijbehorende prestaties en indicatoren en tot slot zijn in de derde kolom de te leveren prestaties vermeld.

In de paragrafen wordt het beleid op een aantal specifieke onderdelen uiteengezet. De paragrafen geven daarmee een dwarsdoorsnede van de programma’s op deze onderdelen.
Op grond van het BBV zijn zeven paragrafen voorgeschreven. Naast de verplichte paragrafen zijn ook de paragrafen "Investeringsagenda" en "Europese programma’s" opgenomen.

Aan de begroting hebben wij een algemeen inleidend hoofdstuk toegevoegd. In dit hoofdstuk geven wij in een beknopt bestek een samenvattend beeld van de hoofdlijnen van de begroting. Diepgaandere en uitgebreidere informatie is vervolgens te vinden in de programma's en in de paragrafen.

Onder de button "Meer" rechts op scherm is het Statenvoorstel met bijlagen opgenomen.
Ook kunnen hier eerder gepubliceerde planning- en controldocumenten worden geselecteerd, zoals de jaarstukken 2017 en de bestuursrapportage 2018.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018 is motie M6 "Inspelen op financiële duurzaamheid" aangenomen. De uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen bij het Statenvoorstel.