Meer
Publicatiedatum: 08-10-2018

Inhoud

Terug

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Het provinciale arbeidsmarktbeleid is vastgelegd in de door PS bekrachtigde uitvoeringsagenda “Veerkrachtige arbeidsmarkt”. Op basis daarvan vindt de uitvoering plaats via een aantal lijnen: flexicurity, onderwijs-arbeid, iedereen doet mee, internationalisering en sociale innovatie in combinatie met versterking MKB.

Ten tijde van vaststelling van Veerkrachtige arbeidsmarkt zag de economie – en dus ook de arbeidsmarkt – er heel anders uit dan nu. Toen was er sprake van relatief hoge werkloosheid, nu is sprake van een overspannen arbeidsmarkt met tekorten in vele sectoren. Dat betekent uiteraard dat onze aandacht op onderdelen is bijgestuurd mede op verzoek van de Staten – met extra aandacht voor opleiden, aantrekken en behoud van (internationaal) talent (MIPP-project en als partner in Brainport Nationale Actieagenda) en recent voor de problematiek verband houdend met arbeidsmigratie. Daarnaast blijft de lijn een verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van belang. Naast het financieel bijdragen aan het Kennispact MBO-Brabant – waarbij onder meer curricula samen met werkgevers worden ontwikkeld - werken wij actief mee aan het opwerken van planvorming voor het Brabantse VMBO richting het rijk, wat moet leiden tot extra middelen om in Brabant tot een samenhangend en attractief VMBO te komen. Daarvoor is landelijk jaarlijks € 100 miljoen beschikbaar.

Ondanks de krapte kunnen bepaalde groepen mensen moeilijk aan werk komen, van belang is de voorwaarde te organiseren dat alle kwaliteiten benut kunnen worden. De lijn van flexicurity ontwikkelt zich naar het streven om bij veranderende economische omstandigheden niet in een tijdelijke actiestand te schieten, maar een arbeidsmarkt te organiseren die duurzaam is en waar de publiek- private samenwerking innoveert met als uitgangspunt werkzekerheid en een verantwoord inkomen.

Digitalisering en robotisering zal van grote invloed zijn op de arbeidsmarkt: banen zullen veranderen, er komt andersoortig werk en sommige banen zullen verdwijnen, zoals nu zichtbaar in bijvoorbeeld de bankensector. Via het Pact stimuleren we robotisering (300 bedrijven bewust maken van de kansen voor robotisering); het biedt namelijk ook een kans voor reshoring.