Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1
Begroting 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Infographic Blz. 4
Infographic Begroting 2018 Blz. 5
Inleiding en hoofdlijnen Begroting 2018 Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Digitalisering Blz. 8
Versnelling transitie intensieve veehouderij Blz. 9
Versnelling energietransitie Blz. 10
Overstijgende thema’s uit bestuursakkoord Blz. 11
Bestuursopdrachten Perspectiefnota 2017 Blz. 12
Financieel totaalbeeld begroting 2018 Blz. 13
Programma 1. Bestuur Blz. 14
Algemeen beeld van het programma Blz. 15
Programma 1 Bestuur op hoofdlijnen Blz. 16
Provinciebestuur (01.01) Blz. 17
Bestuurlijke samenwerking (01.02) Blz. 18
Interbestuurlijk toezicht (01.03) Blz. 19
Wat mag het kosten? Blz. 20
Uitwerking Provinciebestuur (01.01) Blz. 21
Doelstellingen Blz. 22
Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant Blz. 23
Starten nieuwe verkenning BrabantKennis Blz. 24
Taskforce Brabant Zeeland en Weerbaarheid Blz. 25
Uitwerken aanbevelingen Bibob Blz. 26
Vooruit- en terugblikken thema's nieuwe bestuursperiode Blz. 27
Wat mag dit kosten? Blz. 28
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 29
Uitwerking Bestuurlijke samenwerking (01.02 ) Blz. 30
Doelstellingen Blz. 31
Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 32
Mijlpalen 2018 Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 33
Veerkrachtig Bestuur in Brabant Blz. 34
Veerkrachtig bestuur Blz. 35
Wat mag dit kosten? Blz. 36
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 37
Uitwerking Interbestuurlijk toezicht (01.03 ) Blz. 38
Doelstellingen Blz. 39
Bijdragen aan de kwaliteit van andere overheden in Noord-Brabant Blz. 40
Interbestuurlijk toezicht Blz. 41
Wat mag dit kosten? Blz. 42
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 43
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 44
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 45
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 46
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 47
Inzet verbonden partijen Blz. 48
Links naar beleidskaders Programma 1 Bestuur Blz. 49
Klik hier voor de links Blz. 50
Programma 2 Ruimte en Agrofood Blz. 51
Algemeen beeld van het programma Blz. 52
Programma 2 Ruimte op hoofdlijnen Blz. 53
Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek (02.01) Blz. 54
Agrofood 2020; Brabant Quality (02.02) Blz. 55
Wat mag het kosten? Blz. 56
Uitwerking Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek (02.01) Blz. 57
Doelstellingen Blz. 58
Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek Blz. 59
Brabantse aanpak leegstand Blz. 60
Kaderstelling Ruimte Blz. 61
Omgevingswet/Omgevingsvisie Blz. 62
Ontwikkelbedrijf Blz. 63
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 64
Uitvoeringsprogramma werklocaties Blz. 65
Wonen Blz. 66
Wat mag dit kosten? Blz. 67
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 68
Uitwerking Agrofood (02.02) Blz. 69
Doelstellingen Blz. 70
Behoren tot de slimste en duurzaamste Agrofoodregio in Europa Blz. 71
Bestuursopdracht Versnelling transitie Veehouderij Blz. 72
Brabant Quality in 2020 Blz. 73
Mijlpalen 2018 Agrofood Blz. 74
Wat mag dit kosten? Blz. 75
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 76
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 77
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 78
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 79
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 80
Inzet verbonden partijen Blz. 81
Links naar beleidskaders Programma 2. Ruimte Blz. 82
Klik hier voor de links Blz. 83
Programma 3 Natuur, water en milieu Blz. 84
Algemeen beeld van het programma Blz. 85
Programma 3 Natuur, Water en milieu op hoofdlijnen Blz. 86
Water en Milieu (03.01 en 03.02) Blz. 87
Natuur en landschap (03.03) Blz. 88
Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) (03.04) Blz. 89
Wat mag het kosten? Blz. 90
Uitwerking Water (03.01) Blz. 91
Doelstellingen Blz. 92
Water Blz. 93
Activiteiten en prestaties Water Blz. 94
Mijlpalen 2018 Water Blz. 95
Wat mag dit kosten? Blz. 96
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 97
Uitwerking Milieu (03.02) Blz. 98
Doelstellingen Blz. 99
Milieu Blz. 100
Activiteiten en prestaties milieu Blz. 101
Bestuursopdracht Integrale aanpak VTH taken Blz. 102
Bestuursopdracht Sturingsmogelijkheden Vitale Bodem Blz. 103
Mijlpalen 2018 Milieu Blz. 104
Wat mag dit kosten?0302 Blz. 105
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 106
Uitwerking Natuur en Landschap (03.03) Blz. 107
Doelstellingen Blz. 108
Stoppen achteruitgang biodiversiteit, geschikte leefomgeving bedreigde planten en dieren, verankeren natuur en landschap in samenleving Blz. 109
Mijlpalen 2018 Natuur en Landschap Blz. 110
Natuur en Landschap Blz. 111
Wat mag het kosten? Blz. 112
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 113
Uitwerking Groen Ontwikkelfonds Brabant (03.04) Blz. 114
Doelstellingen Blz. 115
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 116
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 117
Mijlpalen 2018 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 118
Wat mag het kosten? Blz. 119
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 120
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 121
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 122
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 123
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 124
Inzet verbonden partijen Blz. 125
Links naar beleidskaders Programma 3. Natuur, water en milieu Blz. 126
Klik hier voor de links Blz. 127
Programma 4 Economie en Energie Blz. 128
Algemeen beeld van het programma Blz. 129
Programma 4 Economie op hoofdlijnen Blz. 130
Economisch programma Brabant Blz. 131
Talent Blz. 132
Digitalisering Blz. 133
Circulaire Economie Blz. 134
Energie en Energietransitie Blz. 135
Internationalisering en branding Blz. 136
Europese programma’s Blz. 137
Wat mag het kosten? Blz. 138
Uitwerking Algemeen economisch beleid (04.01) Blz. 139
Doelstellingen Blz. 140
Algemeen economisch beleid Blz. 141
Internationalisering en branding Blz. 142
Vrijetijdseconomie Blz. 143
Werklocaties Blz. 144
Wat mag dit kosten? Blz. 145
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 146
Uitwerking Economisch programma Brabant (04.02) Blz. 147
Doelstellingen Blz. 148
Het economisch programma Brabant richt zich op economische cluster- en systeemversterking, en meer algemeen op MKB, ondernemerschap en arbeidsmarktbeleid. Blz. 149
Arbeidsmarkt Blz. 150
Innovatie in de economische clusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 151
MKB en ondernemerschap Blz. 152
Wat mag dit kosten? Blz. 153
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 154
Uitwerking Duurzame energie en energietransitie (04.04) Blz. 155
Doelstellingen Blz. 156
Duurzame energie en energietransitie Blz. 157
Duurzame energie en energietransitie: Energie neutrale industrie Blz. 158
Duurzame energie en energietransitie: Energieke landschappen Blz. 159
Duurzame energie en energietransitie: Gebouwde omgeving Blz. 160
Duurzame energie en energietransitie: Sustainable energy-farming Blz. 161
Smart en green mobility Blz. 162
Wat mag dit kosten? Blz. 163
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 164
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 165
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 166
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 167
Wat gaat de Provincie hier voor doen? Blz. 168
Inzet verbonden partijen en Fondsen Blz. 169
Links naar beleidskaders Programma 4. Economie Blz. 170
Klik hier voor de links Blz. 171
Programma 5 Mobiliteit Blz. 172
Algemeen beeld van het programma Blz. 173
Programma 5 Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 174
Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 175
Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02) Blz. 176
Infra en provinciale wegen (05.03) Blz. 177
Wat mag het kosten? Blz. 178
Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 179
Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 180
Doelstellingen Blz. 181
De provincie wil een slim en samenhangend mobiliteitsnetwerk realiseren in Brabant dat inspeelt op ketenmobiliteit en dat stad en regio goed verbindt Blz. 182
Mijlpalen 2018 Mobiliteitsbeleid Blz. 183
Verbeteren verbindingen binnen Brabant Blz. 184
Versterken internationale bereikbaarheid stedelijk Brabant Blz. 185
Wat mag dit kosten? Blz. 186
Toelichting op de verschillen in de begroting 2018 t.o.v. begroting 2017 Blz. 187
Uitwerking Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02) Blz. 188
Doelstelling Blz. 189
We zorgen voor gemakkelijk en goed afgestemd openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen op maat als onderdeel van het complete mobiliteitssysteem. Blz. 190
Mijlpalen 2018 Toekomstbestendig Openbaar Vervoer Blz. 191
Spoor, HOV en knooppunten en (inter)nationale spoorverbindingen Blz. 192
We geven uitvoering aan OV-concessies: Blz. 193
We geven uitvoering aan vernieuwing in het OV Blz. 194
Wat mag dit kosten? Blz. 195
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 196
Uitwerking Infra en provinciale wegen (05.03) Blz. 197
Doelstellingen Blz. 198
De provincie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het provinciale wegennet, bestaande uit 550 km wegen, 520 km fietspaden en 595 civiele kunstwerken (tunnels, viaducten en duikers). Blz. 199
Mijlpalen 2018 Infra en Provinciale wegen Blz. 200
We lossen knelpunten op in het regionale wegennet Blz. 201
We verbeteren de verkeersveiligheid Blz. 202
We zorgen voor het beheer en onderhoud van Brabantse provinciale wegen. Blz. 203
We zorgen voor het op orde hebben en houden van verkeersdata Blz. 204
Wat met dit kosten? Blz. 205
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 206
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 207
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 208
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 209
Beleidsprestaties begroting 2018 Blz. 210
Inzet verbonden partijen Blz. 211
Links naar beleidskaders Programma 5. Mobiliteit Blz. 212
Klik hier voor de links Blz. 213
Programma 6 Cultuur en samenleving Blz. 214
Algemeen beeld van het programma Blz. 215
Programma 6 Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 216
Cultuur Blz. 217
Erfgoed Blz. 218
Sociale Veerkracht Blz. 219
Sport Blz. 220
Mijlpalen 2018 Blz. 221
Wat mag het kosten? Blz. 222
Uitwerking Cultuur (06.01) Blz. 223
Doelstellingen Blz. 224
Brabant wil een bruisende regio zijn en blijven met een levendige cultuur die jong en oud van binnen en buiten Brabant boeit en bindt Blz. 225
Uitvoeringsprogramma Cultuur Blz. 226
Wat mag dit kosten? Blz. 227
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 228
Uitwerking Erfgoed (06.02) Blz. 229
Doelstellingen Blz. 230
De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties Blz. 231
Erfgoed Blz. 232
Wat mag dit kosten? Blz. 233
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 234
Uitwerking Sociale Veerkracht (06.03) Blz. 235
Doelstellingen Blz. 236
We bouwen van onderop aan een inclusieve samenleving en versterken de sociale veerkracht door maatschappelijke initiatieven te versterken Blz. 237
Sociale Veerkracht: Impactmonitoring en kennisontwikkeling Blz. 238
Sociale Veerkracht: Leren en versterken van concrete initiatieven Blz. 239
Sociale Veerkracht: Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk Blz. 240
Wat mag dit kosten? Blz. 241
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 242
Uitwerking Sport (06.04) Blz. 243
Doelstellingen Blz. 244
In 2019 is Brabant sociaal en economisch sterker door sport Blz. 245
Sportactiviteiten Blz. 246
Wat mag dit kosten? Blz. 247
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 248
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 249
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 250
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 251
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 252
Inzet verbonden partijen Blz. 253
Links naar beleidskaders Programma 6. Cultuur en samenleving Blz. 254
Klik hier voor de links Blz. 255
Algemeen financieel beleid Blz. 256
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 257
Stelposten Blz. 258
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 259
1. Bedrijfsvoering Blz. 260
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 261
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 262
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 263
Wat mag het kosten? Blz. 264
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 265
2. Provinciale heffingen Blz. 266
2. Provinciale heffingen Blz. 267
Provinciale heffingen Blz. 268
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 269
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 270
Leges Waterwet (grondwateronttrekking) Blz. 271
Leges Ontgrondingenwet Blz. 272
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 273
Leges Natuurbeschermingswet 2017 Blz. 274
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 275
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 276
Inleiding Blz. 277
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 278
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 279
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 280
Onderhoud wegen Blz. 281
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 282
Onderhoud vaarwegen Blz. 283
5. Treasury Blz. 284
Wat willen we bereiken Blz. 285
Wat gaan we daarvoor doen: Treasury beheer Blz. 286
6. Verbonden partijen Blz. 287
Algemeen beeld Blz. 288
1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 289
2 Vennootschappen en coöperaties Blz. 290
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 291
4 Overige verbonden partijen Blz. 292
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 293
Stoplichtenmodel Blz. 294
Prestatie indicatoren Investeringsfondsen Blz. 295
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 296
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 297
8. Investeringsagenda Blz. 298
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 299
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 300
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 301
9. Europese programma's Blz. 302
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 303
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 304
Wat mag het kosten? Blz. 305
Financiële begroting Blz. 306
Algemene grondslagen voor de begroting en jaarstukken Blz. 307
Algemene grondslagen BBV Blz. 308
Basis Blz. 309
Indexering Blz. 310
Rente Blz. 311
Salariskosten Blz. 312
Toerekening organisatiekosten Blz. 313
Investeringen Blz. 314
Vaste activa Blz. 315
Afschrijvingsbeleid Blz. 316
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 317
Reserves Blz. 318
Mutaties in reserves en voorzieningen Blz. 319
Vennootschapsbelasting Blz. 320
Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 321
Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 322
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 323
Overzicht van lasten en baten begroting 2018 (BBV art. 17) Blz. 324
Toevoeging en Ontrekkingen aan reserves Blz. 325
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 326
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 327
Weerstandsvermogen Blz. 328
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 329
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 330
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 331
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 332
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 333
Ambtelijk apparaat Blz. 334
Bestuur Blz. 335
Geprognosticeerde balans Blz. 336
Geprognosticeerde balans Blz. 337
Verleende garanties en waarborgen Blz. 338
Verleende garanties en waarborgen Blz. 339
Kengetallen financiële positie Blz. 340
Kengetallen financiële positie Blz. 341
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap