Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2018
  1. Blz. 2 Begroting 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Infographic
    1. Blz. 5 Infographic Begroting 2018
   2. Blz. 6 Inleiding en hoofdlijnen Begroting 2018
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Digitalisering
    3. Blz. 9 Versnelling transitie intensieve veehouderij
    4. Blz. 10 Versnelling energietransitie
    5. Blz. 11 Overstijgende thema’s uit bestuursakkoord
    6. Blz. 12 Bestuursopdrachten Perspectiefnota 2017
    7. Blz. 13 Financieel totaalbeeld begroting 2018
   3. Blz. 14 Programma 1. Bestuur
    1. Blz. 15 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 16 Programma 1 Bestuur op hoofdlijnen
     1. Blz. 17 Provinciebestuur (01.01)
     2. Blz. 18 Bestuurlijke samenwerking (01.02)
     3. Blz. 19 Interbestuurlijk toezicht (01.03)
     4. Blz. 20 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 21 Uitwerking Provinciebestuur (01.01)
     1. Blz. 22 Doelstellingen
      1. Blz. 23 Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant
       1. Blz. 24 Starten nieuwe verkenning BrabantKennis
       2. Blz. 25 Taskforce Brabant Zeeland en Weerbaarheid
       3. Blz. 26 Uitwerken aanbevelingen Bibob
       4. Blz. 27 Vooruit- en terugblikken thema's nieuwe bestuursperiode
     2. Blz. 28 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 29 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    4. Blz. 30 Uitwerking Bestuurlijke samenwerking (01.02 )
     1. Blz. 31 Doelstellingen
      1. Blz. 32 Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing
       1. Blz. 33 Mijlpalen 2018 Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing
      2. Blz. 34 Veerkrachtig Bestuur in Brabant
       1. Blz. 35 Veerkrachtig bestuur
     2. Blz. 36 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 37 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    5. Blz. 38 Uitwerking Interbestuurlijk toezicht (01.03 )
     1. Blz. 39 Doelstellingen
      1. Blz. 40 Bijdragen aan de kwaliteit van andere overheden in Noord-Brabant
       1. Blz. 41 Interbestuurlijk toezicht
     2. Blz. 42 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 43 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    6. Blz. 44 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
     1. Blz. 45 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
    7. Blz. 46 Beleidsprestaties Begroting 2018
     1. Blz. 47 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     2. Blz. 48 Inzet verbonden partijen
    8. Blz. 49 Links naar beleidskaders Programma 1 Bestuur
     1. Blz. 50 Klik hier voor de links
   4. Blz. 51 Programma 2 Ruimte en Agrofood
    1. Blz. 52 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 53 Programma 2 Ruimte op hoofdlijnen
     1. Blz. 54 Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek (02.01)
     2. Blz. 55 Agrofood 2020; Brabant Quality (02.02)
     3. Blz. 56 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 57 Uitwerking Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek (02.01)
     1. Blz. 58 Doelstellingen
      1. Blz. 59 Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek
       1. Blz. 60 Brabantse aanpak leegstand
       2. Blz. 61 Kaderstelling Ruimte
       3. Blz. 62 Omgevingswet/Omgevingsvisie
       4. Blz. 63 Ontwikkelbedrijf
       5. Blz. 64 Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen
       6. Blz. 65 Uitvoeringsprogramma werklocaties
       7. Blz. 66 Wonen
     2. Blz. 67 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 68 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    4. Blz. 69 Uitwerking Agrofood (02.02)
     1. Blz. 70 Doelstellingen
      1. Blz. 71 Behoren tot de slimste en duurzaamste Agrofoodregio in Europa
       1. Blz. 72 Bestuursopdracht Versnelling transitie Veehouderij
       2. Blz. 73 Brabant Quality in 2020
       3. Blz. 74 Mijlpalen 2018 Agrofood
     2. Blz. 75 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 76 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    5. Blz. 77 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
     1. Blz. 78 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
    6. Blz. 79 Beleidsprestaties Begroting 2018
     1. Blz. 80 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     2. Blz. 81 Inzet verbonden partijen
    7. Blz. 82 Links naar beleidskaders Programma 2. Ruimte
     1. Blz. 83 Klik hier voor de links
   5. Blz. 84 Programma 3 Natuur, water en milieu
    1. Blz. 85 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 86 Programma 3 Natuur, Water en milieu op hoofdlijnen
     1. Blz. 87 Water en Milieu (03.01 en 03.02)
     2. Blz. 88 Natuur en landschap (03.03)
     3. Blz. 89 Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) (03.04)
     4. Blz. 90 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 91 Uitwerking Water (03.01)
     1. Blz. 92 Doelstellingen
      1. Blz. 93 Water
       1. Blz. 94 Activiteiten en prestaties Water
       2. Blz. 95 Mijlpalen 2018 Water
     2. Blz. 96 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 97 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    4. Blz. 98 Uitwerking Milieu (03.02)
     1. Blz. 99 Doelstellingen
      1. Blz. 100 Milieu
       1. Blz. 101 Activiteiten en prestaties milieu
       2. Blz. 102 Bestuursopdracht Integrale aanpak VTH taken
       3. Blz. 103 Bestuursopdracht Sturingsmogelijkheden Vitale Bodem
       4. Blz. 104 Mijlpalen 2018 Milieu
     2. Blz. 105 Wat mag dit kosten?0302
     3. Blz. 106 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    5. Blz. 107 Uitwerking Natuur en Landschap (03.03)
     1. Blz. 108 Doelstellingen
      1. Blz. 109 Stoppen achteruitgang biodiversiteit, geschikte leefomgeving bedreigde planten en dieren, verankeren natuur en landschap in samenleving
       1. Blz. 110 Mijlpalen 2018 Natuur en Landschap
       2. Blz. 111 Natuur en Landschap
     2. Blz. 112 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 113 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    6. Blz. 114 Uitwerking Groen Ontwikkelfonds Brabant (03.04)
     1. Blz. 115 Doelstellingen
      1. Blz. 116 Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant
       1. Blz. 117 Groen Ontwikkelfonds Brabant
       2. Blz. 118 Mijlpalen 2018 Groen Ontwikkelfonds Brabant
     2. Blz. 119 Wat mag het kosten?
     3. Blz. 120 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    7. Blz. 121 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
     1. Blz. 122 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
    8. Blz. 123 Beleidsprestaties Begroting 2018
     1. Blz. 124 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     2. Blz. 125 Inzet verbonden partijen
    9. Blz. 126 Links naar beleidskaders Programma 3. Natuur, water en milieu
     1. Blz. 127 Klik hier voor de links
   6. Blz. 128 Programma 4 Economie en Energie
    1. Blz. 129 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 130 Programma 4 Economie op hoofdlijnen
     1. Blz. 131 Economisch programma Brabant
     2. Blz. 132 Talent
     3. Blz. 133 Digitalisering
     4. Blz. 134 Circulaire Economie
     5. Blz. 135 Energie en Energietransitie
     6. Blz. 136 Internationalisering en branding
     7. Blz. 137 Europese programma’s
     8. Blz. 138 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 139 Uitwerking Algemeen economisch beleid (04.01)
     1. Blz. 140 Doelstellingen
      1. Blz. 141 Algemeen economisch beleid
       1. Blz. 142 Internationalisering en branding
       2. Blz. 143 Vrijetijdseconomie
       3. Blz. 144 Werklocaties
     2. Blz. 145 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 146 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    4. Blz. 147 Uitwerking Economisch programma Brabant (04.02)
     1. Blz. 148 Doelstellingen
      1. Blz. 149 Het economisch programma Brabant richt zich op economische cluster- en systeemversterking, en meer algemeen op MKB, ondernemerschap en arbeidsmarktbeleid.
       1. Blz. 150 Arbeidsmarkt
       2. Blz. 151 Innovatie in de economische clusters voor maatschappelijke opgaven
       3. Blz. 152 MKB en ondernemerschap
     2. Blz. 153 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 154 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    5. Blz. 155 Uitwerking Duurzame energie en energietransitie (04.04)
     1. Blz. 156 Doelstellingen
      1. Blz. 157 Duurzame energie en energietransitie
       1. Blz. 158 Duurzame energie en energietransitie: Energie neutrale industrie
       2. Blz. 159 Duurzame energie en energietransitie: Energieke landschappen
       3. Blz. 160 Duurzame energie en energietransitie: Gebouwde omgeving
       4. Blz. 161 Duurzame energie en energietransitie: Sustainable energy-farming
       5. Blz. 162 Smart en green mobility
     2. Blz. 163 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 164 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    6. Blz. 165 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
     1. Blz. 166 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
    7. Blz. 167 Beleidsprestaties Begroting 2018
     1. Blz. 168 Wat gaat de Provincie hier voor doen?
     2. Blz. 169 Inzet verbonden partijen en Fondsen
    8. Blz. 170 Links naar beleidskaders Programma 4. Economie
     1. Blz. 171 Klik hier voor de links
   7. Blz. 172 Programma 5 Mobiliteit
    1. Blz. 173 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 174 Programma 5 Mobiliteit op hoofdlijnen
     1. Blz. 175 Mobiliteitsbeleid (05.01)
     2. Blz. 176 Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02)
     3. Blz. 177 Infra en provinciale wegen (05.03)
     4. Blz. 178 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 179 Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01)
     1. Blz. 180 Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01)
     2. Blz. 181 Doelstellingen
      1. Blz. 182 De provincie wil een slim en samenhangend mobiliteitsnetwerk realiseren in Brabant dat inspeelt op ketenmobiliteit en dat stad en regio goed verbindt
       1. Blz. 183 Mijlpalen 2018 Mobiliteitsbeleid
       2. Blz. 184 Verbeteren verbindingen binnen Brabant
       3. Blz. 185 Versterken internationale bereikbaarheid stedelijk Brabant
     3. Blz. 186 Wat mag dit kosten?
     4. Blz. 187 Toelichting op de verschillen in de begroting 2018 t.o.v. begroting 2017
    4. Blz. 188 Uitwerking Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02)
     1. Blz. 189 Doelstelling
      1. Blz. 190 We zorgen voor gemakkelijk en goed afgestemd openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen op maat als onderdeel van het complete mobiliteitssysteem.
       1. Blz. 191 Mijlpalen 2018 Toekomstbestendig Openbaar Vervoer
       2. Blz. 192 Spoor, HOV en knooppunten en (inter)nationale spoorverbindingen
       3. Blz. 193 We geven uitvoering aan OV-concessies:
       4. Blz. 194 We geven uitvoering aan vernieuwing in het OV
     2. Blz. 195 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 196 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    5. Blz. 197 Uitwerking Infra en provinciale wegen (05.03)
     1. Blz. 198 Doelstellingen
      1. Blz. 199 De provincie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het provinciale wegennet, bestaande uit 550 km wegen, 520 km fietspaden en 595 civiele kunstwerken (tunnels, viaducten en duikers).
       1. Blz. 200 Mijlpalen 2018 Infra en Provinciale wegen
       2. Blz. 201 We lossen knelpunten op in het regionale wegennet
       3. Blz. 202 We verbeteren de verkeersveiligheid
       4. Blz. 203 We zorgen voor het beheer en onderhoud van Brabantse provinciale wegen.
       5. Blz. 204 We zorgen voor het op orde hebben en houden van verkeersdata
     2. Blz. 205 Wat met dit kosten?
     3. Blz. 206 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    6. Blz. 207 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
     1. Blz. 208 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
    7. Blz. 209 Beleidsprestaties Begroting 2018
     1. Blz. 210 Beleidsprestaties begroting 2018
     2. Blz. 211 Inzet verbonden partijen
    8. Blz. 212 Links naar beleidskaders Programma 5. Mobiliteit
     1. Blz. 213 Klik hier voor de links
   8. Blz. 214 Programma 6 Cultuur en samenleving
    1. Blz. 215 Algemeen beeld van het programma
    2. Blz. 216 Programma 6 Cultuur en samenleving op hoofdlijnen
     1. Blz. 217 Cultuur
     2. Blz. 218 Erfgoed
     3. Blz. 219 Sociale Veerkracht
     4. Blz. 220 Sport
     5. Blz. 221 Mijlpalen 2018
     6. Blz. 222 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 223 Uitwerking Cultuur (06.01)
     1. Blz. 224 Doelstellingen
      1. Blz. 225 Brabant wil een bruisende regio zijn en blijven met een levendige cultuur die jong en oud van binnen en buiten Brabant boeit en bindt
       1. Blz. 226 Uitvoeringsprogramma Cultuur
     2. Blz. 227 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 228 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    4. Blz. 229 Uitwerking Erfgoed (06.02)
     1. Blz. 230 Doelstellingen
      1. Blz. 231 De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties
       1. Blz. 232 Erfgoed
     2. Blz. 233 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 234 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    5. Blz. 235 Uitwerking Sociale Veerkracht (06.03)
     1. Blz. 236 Doelstellingen
      1. Blz. 237 We bouwen van onderop aan een inclusieve samenleving en versterken de sociale veerkracht door maatschappelijke initiatieven te versterken
       1. Blz. 238 Sociale Veerkracht: Impactmonitoring en kennisontwikkeling
       2. Blz. 239 Sociale Veerkracht: Leren en versterken van concrete initiatieven
       3. Blz. 240 Sociale Veerkracht: Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk
     2. Blz. 241 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 242 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    6. Blz. 243 Uitwerking Sport (06.04)
     1. Blz. 244 Doelstellingen
      1. Blz. 245 In 2019 is Brabant sociaal en economisch sterker door sport
       1. Blz. 246 Sportactiviteiten
     2. Blz. 247 Wat mag dit kosten?
     3. Blz. 248 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    7. Blz. 249 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
     1. Blz. 250 Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017
    8. Blz. 251 Beleidsprestaties Begroting 2018
     1. Blz. 252 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     2. Blz. 253 Inzet verbonden partijen
    9. Blz. 254 Links naar beleidskaders Programma 6. Cultuur en samenleving
     1. Blz. 255 Klik hier voor de links
   9. Blz. 256 Algemeen financieel beleid
    1. Blz. 257 Algemene dekkingsmiddelen
    2. Blz. 258 Stelposten
   10. Blz. 259 Paragrafen: bedrijfsvoering en overige
    1. Blz. 260 1. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 261 Algemeen beeld van de paragraaf
     2. Blz. 262 Wat wil de provincie bereiken?
     3. Blz. 263 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     4. Blz. 264 Wat mag het kosten?
     5. Blz. 265 Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017
    2. Blz. 266 2. Provinciale heffingen
     1. Blz. 267 2. Provinciale heffingen
     2. Blz. 268 Provinciale heffingen
     3. Blz. 269 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     4. Blz. 270 Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet
     5. Blz. 271 Leges Waterwet (grondwateronttrekking)
     6. Blz. 272 Leges Ontgrondingenwet
     7. Blz. 273 Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
     8. Blz. 274 Leges Natuurbeschermingswet 2017
     9. Blz. 275 Vergunningen/ontheffingen wegenverordening
    3. Blz. 276 3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 277 Inleiding
     2. Blz. 278 Wat wil de provincie bereiken?
     3. Blz. 279 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
    4. Blz. 280 4. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 281 Onderhoud wegen
     2. Blz. 282 Onderhoud provinciale gebouwen en installaties
     3. Blz. 283 Onderhoud vaarwegen
    5. Blz. 284 5. Treasury
     1. Blz. 285 Wat willen we bereiken
     2. Blz. 286 Wat gaan we daarvoor doen: Treasury beheer
    6. Blz. 287 6. Verbonden partijen
     1. Blz. 288 Algemeen beeld
     2. Blz. 289 1 Gemeenschappelijke regelingen
     3. Blz. 290 2 Vennootschappen en coöperaties
     4. Blz. 291 3 Verenigingen en stichtingen
     5. Blz. 292 4 Overige verbonden partijen
     6. Blz. 293 5 Investeringsfondsen voor Brabant
     7. Blz. 294 Stoplichtenmodel
     8. Blz. 295 Prestatie indicatoren Investeringsfondsen
    7. Blz. 296 7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid
     1. Blz. 297 Algemeen beeld van de paragraaf
    8. Blz. 298 8. Investeringsagenda
     1. Blz. 299 Algemeen beeld van de paragraaf
     2. Blz. 300 Wat wil de provincie bereiken?
     3. Blz. 301 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
    9. Blz. 302 9. Europese programma's
     1. Blz. 303 Wat wil de provincie bereiken?
     2. Blz. 304 Wat gaat de provincie daarvoor doen?
     3. Blz. 305 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 306 Financiële begroting
    1. Blz. 307 Algemene grondslagen voor de begroting en jaarstukken
     1. Blz. 308 Algemene grondslagen BBV
     2. Blz. 309 Basis
     3. Blz. 310 Indexering
     4. Blz. 311 Rente
     5. Blz. 312 Salariskosten
     6. Blz. 313 Toerekening organisatiekosten
     7. Blz. 314 Investeringen
     8. Blz. 315 Vaste activa
     9. Blz. 316 Afschrijvingsbeleid
     10. Blz. 317 Onderhoud kapitaalgoederen
     11. Blz. 318 Reserves
     12. Blz. 319 Mutaties in reserves en voorzieningen
     13. Blz. 320 Vennootschapsbelasting
    2. Blz. 321 Financiële positie: Overzicht van lasten en baten
     1. Blz. 322 Financiële positie: Overzicht van lasten en baten
     2. Blz. 323 Autorisatie en overzicht van lasten en baten
     3. Blz. 324 Overzicht van lasten en baten begroting 2018 (BBV art. 17)
     4. Blz. 325 Toevoeging en Ontrekkingen aan reserves
    3. Blz. 326 Uiteenzetting van de financiële positie
     1. Blz. 327 Uiteenzetting van de financiële positie
     2. Blz. 328 Weerstandsvermogen
     3. Blz. 329 Sluitende begroting en structureel evenwicht
    4. Blz. 330 Recapitulatie begrotingsevenwicht
     1. Blz. 331 Recapitulatie begrotingsevenwicht
    5. Blz. 332 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     1. Blz. 333 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
     2. Blz. 334 Ambtelijk apparaat
     3. Blz. 335 Bestuur
    6. Blz. 336 Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 337 Geprognosticeerde balans
    7. Blz. 338 Verleende garanties en waarborgen
     1. Blz. 339 Verleende garanties en waarborgen
    8. Blz. 340 Kengetallen financiële positie
     1. Blz. 341 Kengetallen financiële positie
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap