Sitemap

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Begroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Infographic Blz. 4  
Infographic Begroting 2018 Blz. 5  
Inleiding en hoofdlijnen Begroting 2018 Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Digitalisering Blz. 8  
Versnelling transitie intensieve veehouderij Blz. 9  
Versnelling energietransitie Blz. 10  
Overstijgende thema’s uit bestuursakkoord Blz. 11  
Bestuursopdrachten Perspectiefnota 2017 Blz. 12  
Financieel totaalbeeld begroting 2018 Blz. 13  
Programma 1. Bestuur Blz. 14  
Algemeen beeld van het programma Blz. 15  
Programma 1 Bestuur op hoofdlijnen Blz. 16  
Provinciebestuur (01.01) Blz. 17  
Bestuurlijke samenwerking (01.02) Blz. 18  
Interbestuurlijk toezicht (01.03) Blz. 19  
Wat mag het kosten? Blz. 20  
Uitwerking Provinciebestuur (01.01) Blz. 21  
Doelstellingen Blz. 22  
Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant Blz. 23  
Starten nieuwe verkenning BrabantKennis Blz. 24  
Taskforce Brabant Zeeland en Weerbaarheid Blz. 25  
Uitwerken aanbevelingen Bibob Blz. 26  
Vooruit- en terugblikken thema's nieuwe bestuursperiode Blz. 27  
Wat mag dit kosten? Blz. 28  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 29  
Uitwerking Bestuurlijke samenwerking (01.02 ) Blz. 30  
Doelstellingen Blz. 31  
Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 32  
Mijlpalen 2018 Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 33  
Veerkrachtig Bestuur in Brabant Blz. 34  
Veerkrachtig bestuur Blz. 35  
Wat mag dit kosten? Blz. 36  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 37  
Uitwerking Interbestuurlijk toezicht (01.03 ) Blz. 38  
Doelstellingen Blz. 39  
Bijdragen aan de kwaliteit van andere overheden in Noord-Brabant Blz. 40  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 41  
Wat mag dit kosten? Blz. 42  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 43  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 44  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 45  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 46  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 47  
Inzet verbonden partijen Blz. 48  
Links naar beleidskaders Programma 1 Bestuur Blz. 49  
Klik hier voor de links Blz. 50  
Programma 2 Ruimte en Agrofood Blz. 51  
Algemeen beeld van het programma Blz. 52  
Programma 2 Ruimte op hoofdlijnen Blz. 53  
Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek (02.01) Blz. 54  
Agrofood 2020; Brabant Quality (02.02) Blz. 55  
Wat mag het kosten? Blz. 56  
Uitwerking Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek (02.01) Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek Blz. 59  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 60  
Kaderstelling Ruimte Blz. 61  
Omgevingswet/Omgevingsvisie Blz. 62  
Ontwikkelbedrijf Blz. 63  
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 64  
Uitvoeringsprogramma werklocaties Blz. 65  
Wonen Blz. 66  
Wat mag dit kosten? Blz. 67  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 68  
Uitwerking Agrofood (02.02) Blz. 69  
Doelstellingen Blz. 70  
Behoren tot de slimste en duurzaamste Agrofoodregio in Europa Blz. 71  
Bestuursopdracht Versnelling transitie Veehouderij Blz. 72  
Brabant Quality in 2020 Blz. 73  
Mijlpalen 2018 Agrofood Blz. 74  
Wat mag dit kosten? Blz. 75  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 76  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 77  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 78  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 79  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 80  
Inzet verbonden partijen Blz. 81  
Links naar beleidskaders Programma 2. Ruimte Blz. 82  
Klik hier voor de links Blz. 83  
Programma 3 Natuur, water en milieu Blz. 84  
Algemeen beeld van het programma Blz. 85  
Programma 3 Natuur, Water en milieu op hoofdlijnen Blz. 86  
Water en Milieu (03.01 en 03.02) Blz. 87  
Natuur en landschap (03.03) Blz. 88  
Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) (03.04) Blz. 89  
Wat mag het kosten? Blz. 90  
Uitwerking Water (03.01) Blz. 91  
Doelstellingen Blz. 92  
Water Blz. 93  
Activiteiten en prestaties Water Blz. 94  
Mijlpalen 2018 Water Blz. 95  
Wat mag dit kosten? Blz. 96  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 97  
Uitwerking Milieu (03.02) Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
Milieu Blz. 100  
Activiteiten en prestaties milieu Blz. 101  
Bestuursopdracht Integrale aanpak VTH taken Blz. 102  
Bestuursopdracht Sturingsmogelijkheden Vitale Bodem Blz. 103  
Mijlpalen 2018 Milieu Blz. 104  
Wat mag dit kosten?0302 Blz. 105  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 106  
Uitwerking Natuur en Landschap (03.03) Blz. 107  
Doelstellingen Blz. 108  
Stoppen achteruitgang biodiversiteit, geschikte leefomgeving bedreigde planten en dieren, verankeren natuur en landschap in samenleving Blz. 109  
Mijlpalen 2018 Natuur en Landschap Blz. 110  
Natuur en Landschap Blz. 111  
Wat mag het kosten? Blz. 112  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 113  
Uitwerking Groen Ontwikkelfonds Brabant (03.04) Blz. 114  
Doelstellingen Blz. 115  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 116  
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 117  
Mijlpalen 2018 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 118  
Wat mag het kosten? Blz. 119  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 120  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 121  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 122  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 123  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 124  
Inzet verbonden partijen Blz. 125  
Links naar beleidskaders Programma 3. Natuur, water en milieu Blz. 126  
Klik hier voor de links Blz. 127  
Programma 4 Economie en Energie Blz. 128  
Algemeen beeld van het programma Blz. 129  
Programma 4 Economie op hoofdlijnen Blz. 130  
Economisch programma Brabant Blz. 131  
Talent Blz. 132  
Digitalisering Blz. 133  
Circulaire Economie Blz. 134  
Energie en Energietransitie Blz. 135  
Internationalisering en branding Blz. 136  
Europese programma’s Blz. 137  
Wat mag het kosten? Blz. 138  
Uitwerking Algemeen economisch beleid (04.01) Blz. 139  
Doelstellingen Blz. 140  
Algemeen economisch beleid Blz. 141  
Internationalisering en branding Blz. 142  
Vrijetijdseconomie Blz. 143  
Werklocaties Blz. 144  
Wat mag dit kosten? Blz. 145  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 146  
Uitwerking Economisch programma Brabant (04.02) Blz. 147  
Doelstellingen Blz. 148  
Het economisch programma Brabant richt zich op economische cluster- en systeemversterking, en meer algemeen op MKB, ondernemerschap en arbeidsmarktbeleid. Blz. 149  
Arbeidsmarkt Blz. 150  
Innovatie in de economische clusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 151  
MKB en ondernemerschap Blz. 152  
Wat mag dit kosten? Blz. 153  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 154  
Uitwerking Duurzame energie en energietransitie (04.04) Blz. 155  
Doelstellingen Blz. 156  
Duurzame energie en energietransitie Blz. 157  
Duurzame energie en energietransitie: Energie neutrale industrie Blz. 158  
Duurzame energie en energietransitie: Energieke landschappen Blz. 159  
Duurzame energie en energietransitie: Gebouwde omgeving Blz. 160  
Duurzame energie en energietransitie: Sustainable energy-farming Blz. 161  
Smart en green mobility Blz. 162  
Wat mag dit kosten? Blz. 163  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 164  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 165  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 166  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 167  
Wat gaat de Provincie hier voor doen? Blz. 168  
Inzet verbonden partijen en Fondsen Blz. 169  
Links naar beleidskaders Programma 4. Economie Blz. 170  
Klik hier voor de links Blz. 171  
Programma 5 Mobiliteit Blz. 172  
Algemeen beeld van het programma Blz. 173  
Programma 5 Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 174  
Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 175  
Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02) Blz. 176  
Infra en provinciale wegen (05.03) Blz. 177  
Wat mag het kosten? Blz. 178  
Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 179  
Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 180  
Doelstellingen Blz. 181  
De provincie wil een slim en samenhangend mobiliteitsnetwerk realiseren in Brabant dat inspeelt op ketenmobiliteit en dat stad en regio goed verbindt Blz. 182  
Mijlpalen 2018 Mobiliteitsbeleid Blz. 183  
Verbeteren verbindingen binnen Brabant Blz. 184  
Versterken internationale bereikbaarheid stedelijk Brabant Blz. 185  
Wat mag dit kosten? Blz. 186  
Toelichting op de verschillen in de begroting 2018 t.o.v. begroting 2017 Blz. 187  
Uitwerking Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02) Blz. 188  
Doelstelling Blz. 189  
We zorgen voor gemakkelijk en goed afgestemd openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen op maat als onderdeel van het complete mobiliteitssysteem. Blz. 190  
Mijlpalen 2018 Toekomstbestendig Openbaar Vervoer Blz. 191  
Spoor, HOV en knooppunten en (inter)nationale spoorverbindingen Blz. 192  
We geven uitvoering aan OV-concessies: Blz. 193  
We geven uitvoering aan vernieuwing in het OV Blz. 194  
Wat mag dit kosten? Blz. 195  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 196  
Uitwerking Infra en provinciale wegen (05.03) Blz. 197  
Doelstellingen Blz. 198  
De provincie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het provinciale wegennet, bestaande uit 550 km wegen, 520 km fietspaden en 595 civiele kunstwerken (tunnels, viaducten en duikers). Blz. 199  
Mijlpalen 2018 Infra en Provinciale wegen Blz. 200  
We lossen knelpunten op in het regionale wegennet Blz. 201  
We verbeteren de verkeersveiligheid Blz. 202  
We zorgen voor het beheer en onderhoud van Brabantse provinciale wegen. Blz. 203  
We zorgen voor het op orde hebben en houden van verkeersdata Blz. 204  
Wat met dit kosten? Blz. 205  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 206  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 207  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 208  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 209  
Beleidsprestaties begroting 2018 Blz. 210  
Inzet verbonden partijen Blz. 211  
Links naar beleidskaders Programma 5. Mobiliteit Blz. 212  
Klik hier voor de links Blz. 213  
Programma 6 Cultuur en samenleving Blz. 214  
Algemeen beeld van het programma Blz. 215  
Programma 6 Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 216  
Cultuur Blz. 217  
Erfgoed Blz. 218  
Sociale Veerkracht Blz. 219  
Sport Blz. 220  
Mijlpalen 2018 Blz. 221  
Wat mag het kosten? Blz. 222  
Uitwerking Cultuur (06.01) Blz. 223  
Doelstellingen Blz. 224  
Brabant wil een bruisende regio zijn en blijven met een levendige cultuur die jong en oud van binnen en buiten Brabant boeit en bindt Blz. 225  
Uitvoeringsprogramma Cultuur Blz. 226  
Wat mag dit kosten? Blz. 227  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 228  
Uitwerking Erfgoed (06.02) Blz. 229  
Doelstellingen Blz. 230  
De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties Blz. 231  
Erfgoed Blz. 232  
Wat mag dit kosten? Blz. 233  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 234  
Uitwerking Sociale Veerkracht (06.03) Blz. 235  
Doelstellingen Blz. 236  
We bouwen van onderop aan een inclusieve samenleving en versterken de sociale veerkracht door maatschappelijke initiatieven te versterken Blz. 237  
Sociale Veerkracht: Impactmonitoring en kennisontwikkeling Blz. 238  
Sociale Veerkracht: Leren en versterken van concrete initiatieven Blz. 239  
Sociale Veerkracht: Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk Blz. 240  
Wat mag dit kosten? Blz. 241  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 242  
Uitwerking Sport (06.04) Blz. 243  
Doelstellingen Blz. 244  
In 2019 is Brabant sociaal en economisch sterker door sport Blz. 245  
Sportactiviteiten Blz. 246  
Wat mag dit kosten? Blz. 247  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 248  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 249  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 250  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 251  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 252  
Inzet verbonden partijen Blz. 253  
Links naar beleidskaders Programma 6. Cultuur en samenleving Blz. 254  
Klik hier voor de links Blz. 255  
Algemeen financieel beleid Blz. 256  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 257  
Stelposten Blz. 258  
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 259  
1. Bedrijfsvoering Blz. 260  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 261  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 262  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 263  
Wat mag het kosten? Blz. 264  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 265  
2. Provinciale heffingen Blz. 266  
2. Provinciale heffingen Blz. 267  
Provinciale heffingen Blz. 268  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 269  
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 270  
Leges Waterwet (grondwateronttrekking) Blz. 271  
Leges Ontgrondingenwet Blz. 272  
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 273  
Leges Natuurbeschermingswet 2017 Blz. 274  
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 275  
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 276  
Inleiding Blz. 277  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 278  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 279  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 280  
Onderhoud wegen Blz. 281  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 282  
Onderhoud vaarwegen Blz. 283  
5. Treasury Blz. 284  
Wat willen we bereiken Blz. 285  
Wat gaan we daarvoor doen: Treasury beheer Blz. 286  
6. Verbonden partijen Blz. 287  
Algemeen beeld Blz. 288  
1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 289  
2 Vennootschappen en coöperaties Blz. 290  
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 291  
4 Overige verbonden partijen Blz. 292  
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 293  
Stoplichtenmodel Blz. 294  
Prestatie indicatoren Investeringsfondsen Blz. 295  
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 296  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 297  
8. Investeringsagenda Blz. 298  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 299  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 300  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 301  
9. Europese programma's Blz. 302  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 303  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 304  
Wat mag het kosten? Blz. 305  
Financiële begroting Blz. 306  
Algemene grondslagen voor de begroting en jaarstukken Blz. 307  
Algemene grondslagen BBV Blz. 308  
Basis Blz. 309  
Indexering Blz. 310  
Rente Blz. 311  
Salariskosten Blz. 312  
Toerekening organisatiekosten Blz. 313  
Investeringen Blz. 314  
Vaste activa Blz. 315  
Afschrijvingsbeleid Blz. 316  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 317  
Reserves Blz. 318  
Mutaties in reserves en voorzieningen Blz. 319  
Vennootschapsbelasting Blz. 320  
Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 321  
Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 322  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 323  
Overzicht van lasten en baten begroting 2018 (BBV art. 17) Blz. 324  
Toevoeging en Ontrekkingen aan reserves Blz. 325  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 326  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 327  
Weerstandsvermogen Blz. 328  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 329  
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 330  
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 331  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 332  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 333  
Ambtelijk apparaat Blz. 334  
Bestuur Blz. 335  
Geprognosticeerde balans Blz. 336  
Geprognosticeerde balans Blz. 337  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 338  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 339  
Kengetallen financiële positie Blz. 340  
Kengetallen financiële positie Blz. 341