Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Begroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Infographic Blz. 8  
Infographic Begroting 2018 Blz. 9  
Inleiding en hoofdlijnen Begroting 2018 Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
Digitalisering Blz. 12  
Versnelling transitie intensieve veehouderij Blz. 13  
Versnelling energietransitie Blz. 14  
Overstijgende thema’s uit bestuursakkoord Blz. 15  
Bestuursopdrachten Perspectiefnota 2017 Blz. 16  
Financieel totaalbeeld begroting 2018 Blz. 17  
Programma 1. Bestuur Blz. 18  
Algemeen beeld van het programma Blz. 19  
Programma 1 Bestuur op hoofdlijnen Blz. 20  
Provinciebestuur (01.01) Blz. 21  
Bestuurlijke samenwerking (01.02) Blz. 22  
Interbestuurlijk toezicht (01.03) Blz. 23  
Wat mag het kosten? Blz. 24  
Uitwerking Provinciebestuur (01.01) Blz. 25  
Doelstellingen Blz. 26  
Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant Blz. 27  
Starten nieuwe verkenning BrabantKennis Blz. 28  
Taskforce Brabant Zeeland en Weerbaarheid Blz. 29  
Uitwerken aanbevelingen Bibob Blz. 30  
Vooruit- en terugblikken thema's nieuwe bestuursperiode Blz. 31  
Wat mag dit kosten? Blz. 32  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 33  
Uitwerking Bestuurlijke samenwerking (01.02 ) Blz. 34  
Doelstellingen Blz. 35  
Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 36  
Mijlpalen 2018 Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 37  
Veerkrachtig Bestuur in Brabant Blz. 38  
Veerkrachtig bestuur Blz. 39  
Wat mag dit kosten? Blz. 40  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 41  
Uitwerking Interbestuurlijk toezicht (01.03 ) Blz. 42  
Doelstellingen Blz. 43  
Bijdragen aan de kwaliteit van andere overheden in Noord-Brabant Blz. 44  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 45  
Wat mag dit kosten? Blz. 46  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 47  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 48  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 49  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 50  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 51  
Inzet verbonden partijen Blz. 52  
Links naar beleidskaders Programma 1 Bestuur Blz. 53  
Klik hier voor de links Blz. 54  
Programma 2 Ruimte en Agrofood Blz. 55  
Algemeen beeld van het programma Blz. 56  
Programma 2 Ruimte op hoofdlijnen Blz. 57  
Ruimtelijke ontwikkeling van het Brabantmozaïek (02.01) Blz. 58  
Agrofood 2020; Brabant Quality (02.02) Blz. 59  
Wat mag het kosten? Blz. 60  
Uitwerking Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek (02.01) Blz. 61  
Doelstellingen Blz. 62  
Ruimtelijke ontwikkeling van het mozaïek Blz. 63  
Brabantse aanpak leegstand Blz. 64  
Kaderstelling Ruimte Blz. 65  
Omgevingswet/Omgevingsvisie Blz. 66  
Ontwikkelbedrijf Blz. 67  
Ruimtelijke Ontwikkeling algemeen Blz. 68  
Uitvoeringsprogramma werklocaties Blz. 69  
Wonen Blz. 70  
Wat mag dit kosten? Blz. 71  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 72  
Uitwerking Agrofood (02.02) Blz. 73  
Doelstellingen Blz. 74  
Behoren tot de slimste en duurzaamste Agrofoodregio in Europa Blz. 75  
Bestuursopdracht Versnelling transitie Veehouderij Blz. 76  
Brabant Quality in 2020 Blz. 77  
Mijlpalen 2018 Agrofood Blz. 78  
Wat mag dit kosten? Blz. 79  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 80  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 81  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 82  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 83  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 84  
Inzet verbonden partijen Blz. 85  
Links naar beleidskaders Programma 2. Ruimte Blz. 86  
Klik hier voor de links Blz. 87  
Programma 3 Natuur, water en milieu Blz. 88  
Algemeen beeld van het programma Blz. 89  
Programma 3 Natuur, Water en milieu op hoofdlijnen Blz. 90  
Water en Milieu (03.01 en 03.02) Blz. 91  
Natuur en landschap (03.03) Blz. 92  
Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) (03.04) Blz. 93  
Wat mag het kosten? Blz. 94  
Uitwerking Water (03.01) Blz. 95  
Doelstellingen Blz. 96  
Water Blz. 97  
Activiteiten en prestaties Water Blz. 98  
Mijlpalen 2018 Water Blz. 99  
Wat mag dit kosten? Blz. 100  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 101  
Uitwerking Milieu (03.02) Blz. 102  
Doelstellingen Blz. 103  
Milieu Blz. 104  
Activiteiten en prestaties milieu Blz. 105  
Bestuursopdracht Integrale aanpak VTH taken Blz. 106  
Bestuursopdracht Sturingsmogelijkheden Vitale Bodem Blz. 107  
Mijlpalen 2018 Milieu Blz. 108  
Wat mag dit kosten?0302 Blz. 109  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 110  
Uitwerking Natuur en Landschap (03.03) Blz. 111  
Doelstellingen Blz. 112  
Stoppen achteruitgang biodiversiteit, geschikte leefomgeving bedreigde planten en dieren, verankeren natuur en landschap in samenleving Blz. 113  
Mijlpalen 2018 Natuur en Landschap Blz. 114  
Natuur en Landschap Blz. 115  
Wat mag het kosten? Blz. 116  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 117  
Uitwerking Groen Ontwikkelfonds Brabant (03.04) Blz. 118  
Doelstellingen Blz. 119  
Realiseren volledige natuurnetwerk Brabant Blz. 120  
Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 121  
Mijlpalen 2018 Groen Ontwikkelfonds Brabant Blz. 122  
Wat mag het kosten? Blz. 123  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 124  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 125  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 126  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 127  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 128  
Inzet verbonden partijen Blz. 129  
Links naar beleidskaders Programma 3. Natuur, water en milieu Blz. 130  
Klik hier voor de links Blz. 131  
Programma 4 Economie en Energie Blz. 132  
Algemeen beeld van het programma Blz. 133  
Programma 4 Economie op hoofdlijnen Blz. 134  
Economisch programma Brabant Blz. 135  
Talent Blz. 136  
Digitalisering Blz. 137  
Circulaire Economie Blz. 138  
Energie en Energietransitie Blz. 139  
Internationalisering en branding Blz. 140  
Europese programma’s Blz. 141  
Wat mag het kosten? Blz. 142  
Uitwerking Algemeen economisch beleid (04.01) Blz. 143  
Doelstellingen Blz. 144  
Algemeen economisch beleid Blz. 145  
Internationalisering en branding Blz. 146  
Vrijetijdseconomie Blz. 147  
Werklocaties Blz. 148  
Wat mag dit kosten? Blz. 149  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 150  
Uitwerking Economisch programma Brabant (04.02) Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
Het economisch programma Brabant richt zich op economische cluster- en systeemversterking, en meer algemeen op MKB, ondernemerschap en arbeidsmarktbeleid. Blz. 153  
Arbeidsmarkt Blz. 154  
Innovatie in de economische clusters voor maatschappelijke opgaven Blz. 155  
MKB en ondernemerschap Blz. 156  
Wat mag dit kosten? Blz. 157  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 158  
Uitwerking Duurzame energie en energietransitie (04.04) Blz. 159  
Doelstellingen Blz. 160  
Duurzame energie en energietransitie Blz. 161  
Duurzame energie en energietransitie: Energie neutrale industrie Blz. 162  
Duurzame energie en energietransitie: Energieke landschappen Blz. 163  
Duurzame energie en energietransitie: Gebouwde omgeving Blz. 164  
Duurzame energie en energietransitie: Sustainable energy-farming Blz. 165  
Smart en green mobility Blz. 166  
Wat mag dit kosten? Blz. 167  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 168  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 169  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 170  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 171  
Wat gaat de Provincie hier voor doen? Blz. 172  
Inzet verbonden partijen en Fondsen Blz. 173  
Links naar beleidskaders Programma 4. Economie Blz. 174  
Klik hier voor de links Blz. 175  
Programma 5 Mobiliteit Blz. 176  
Algemeen beeld van het programma Blz. 177  
Programma 5 Mobiliteit op hoofdlijnen Blz. 178  
Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 179  
Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02) Blz. 180  
Infra en provinciale wegen (05.03) Blz. 181  
Wat mag het kosten? Blz. 182  
Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 183  
Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01) Blz. 184  
Doelstellingen Blz. 185  
De provincie wil een slim en samenhangend mobiliteitsnetwerk realiseren in Brabant dat inspeelt op ketenmobiliteit en dat stad en regio goed verbindt Blz. 186  
Mijlpalen 2018 Mobiliteitsbeleid Blz. 187  
Verbeteren verbindingen binnen Brabant Blz. 188  
Versterken internationale bereikbaarheid stedelijk Brabant Blz. 189  
Wat mag dit kosten? Blz. 190  
Toelichting op de verschillen in de begroting 2018 t.o.v. begroting 2017 Blz. 191  
Uitwerking Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02) Blz. 192  
Doelstelling Blz. 193  
We zorgen voor gemakkelijk en goed afgestemd openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen op maat als onderdeel van het complete mobiliteitssysteem. Blz. 194  
Mijlpalen 2018 Toekomstbestendig Openbaar Vervoer Blz. 195  
Spoor, HOV en knooppunten en (inter)nationale spoorverbindingen Blz. 196  
We geven uitvoering aan OV-concessies: Blz. 197  
We geven uitvoering aan vernieuwing in het OV Blz. 198  
Wat mag dit kosten? Blz. 199  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 200  
Uitwerking Infra en provinciale wegen (05.03) Blz. 201  
Doelstellingen Blz. 202  
De provincie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het provinciale wegennet, bestaande uit 550 km wegen, 520 km fietspaden en 595 civiele kunstwerken (tunnels, viaducten en duikers). Blz. 203  
Mijlpalen 2018 Infra en Provinciale wegen Blz. 204  
We lossen knelpunten op in het regionale wegennet Blz. 205  
We verbeteren de verkeersveiligheid Blz. 206  
We zorgen voor het beheer en onderhoud van Brabantse provinciale wegen. Blz. 207  
We zorgen voor het op orde hebben en houden van verkeersdata Blz. 208  
Wat met dit kosten? Blz. 209  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 210  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 211  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 212  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 213  
Beleidsprestaties begroting 2018 Blz. 214  
Inzet verbonden partijen Blz. 215  
Links naar beleidskaders Programma 5. Mobiliteit Blz. 216  
Klik hier voor de links Blz. 217  
Programma 6 Cultuur en samenleving Blz. 218  
Algemeen beeld van het programma Blz. 219  
Programma 6 Cultuur en samenleving op hoofdlijnen Blz. 220  
Cultuur Blz. 221  
Erfgoed Blz. 222  
Sociale Veerkracht Blz. 223  
Sport Blz. 224  
Mijlpalen 2018 Blz. 225  
Wat mag het kosten? Blz. 226  
Uitwerking Cultuur (06.01) Blz. 227  
Doelstellingen Blz. 228  
Brabant wil een bruisende regio zijn en blijven met een levendige cultuur die jong en oud van binnen en buiten Brabant boeit en bindt Blz. 229  
Uitvoeringsprogramma Cultuur Blz. 230  
Wat mag dit kosten? Blz. 231  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 232  
Uitwerking Erfgoed (06.02) Blz. 233  
Doelstellingen Blz. 234  
De geschiedenis van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties Blz. 235  
Erfgoed Blz. 236  
Wat mag dit kosten? Blz. 237  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 238  
Uitwerking Sociale Veerkracht (06.03) Blz. 239  
Doelstellingen Blz. 240  
We bouwen van onderop aan een inclusieve samenleving en versterken de sociale veerkracht door maatschappelijke initiatieven te versterken Blz. 241  
Sociale Veerkracht: Impactmonitoring en kennisontwikkeling Blz. 242  
Sociale Veerkracht: Leren en versterken van concrete initiatieven Blz. 243  
Sociale Veerkracht: Realiseren van een Brabantbreed lerend netwerk Blz. 244  
Wat mag dit kosten? Blz. 245  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 246  
Uitwerking Sport (06.04) Blz. 247  
Doelstellingen Blz. 248  
In 2019 is Brabant sociaal en economisch sterker door sport Blz. 249  
Sportactiviteiten Blz. 250  
Wat mag dit kosten? Blz. 251  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 252  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 253  
Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017 Blz. 254  
Beleidsprestaties Begroting 2018 Blz. 255  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 256  
Inzet verbonden partijen Blz. 257  
Links naar beleidskaders Programma 6. Cultuur en samenleving Blz. 258  
Klik hier voor de links Blz. 259  
Algemeen financieel beleid Blz. 260  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 261  
Stelposten Blz. 262  
Paragrafen: bedrijfsvoering en overige Blz. 263  
1. Bedrijfsvoering Blz. 264  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 265  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 266  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 267  
Wat mag het kosten? Blz. 268  
Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017 Blz. 269  
2. Provinciale heffingen Blz. 270  
2. Provinciale heffingen Blz. 271  
Provinciale heffingen Blz. 272  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 273  
Grondwaterheffing en Nazorgheffing in kader van leemtewet Blz. 274  
Leges Waterwet (grondwateronttrekking) Blz. 275  
Leges Ontgrondingenwet Blz. 276  
Leges Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Blz. 277  
Leges Natuurbeschermingswet 2017 Blz. 278  
Vergunningen/ontheffingen wegenverordening Blz. 279  
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 280  
Inleiding Blz. 281  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 282  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 283  
4. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 284  
Onderhoud wegen Blz. 285  
Onderhoud provinciale gebouwen en installaties Blz. 286  
Onderhoud vaarwegen Blz. 287  
5. Treasury Blz. 288  
Wat willen we bereiken Blz. 289  
Wat gaan we daarvoor doen: Treasury beheer Blz. 290  
6. Verbonden partijen Blz. 291  
Algemeen beeld Blz. 292  
1 Gemeenschappelijke regelingen Blz. 293  
2 Vennootschappen en coöperaties Blz. 294  
3 Verenigingen en stichtingen Blz. 295  
4 Overige verbonden partijen Blz. 296  
5 Investeringsfondsen voor Brabant Blz. 297  
Stoplichtenmodel Blz. 298  
Prestatie indicatoren Investeringsfondsen Blz. 299  
7. Ontwikkelbedrijf en grondbeleid Blz. 300  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 301  
8. Investeringsagenda Blz. 302  
Algemeen beeld van de paragraaf Blz. 303  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 304  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 305  
9. Europese programma's Blz. 306  
Wat wil de provincie bereiken? Blz. 307  
Wat gaat de provincie daarvoor doen? Blz. 308  
Wat mag het kosten? Blz. 309  
Financiële begroting Blz. 310  
Algemene grondslagen voor de begroting en jaarstukken Blz. 311  
Algemene grondslagen BBV Blz. 312  
Basis Blz. 313  
Indexering Blz. 314  
Rente Blz. 315  
Salariskosten Blz. 316  
Toerekening organisatiekosten Blz. 317  
Investeringen Blz. 318  
Vaste activa Blz. 319  
Afschrijvingsbeleid Blz. 320  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 321  
Reserves Blz. 322  
Mutaties in reserves en voorzieningen Blz. 323  
Vennootschapsbelasting Blz. 324  
Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 325  
Financiële positie: Overzicht van lasten en baten Blz. 326  
Autorisatie en overzicht van lasten en baten Blz. 327  
Overzicht van lasten en baten begroting 2018 (BBV art. 17) Blz. 328  
Toevoeging en Ontrekkingen aan reserves Blz. 329  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 330  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 331  
Weerstandsvermogen Blz. 332  
Sluitende begroting en structureel evenwicht Blz. 333  
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 334  
Recapitulatie begrotingsevenwicht Blz. 335  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 336  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 337  
Ambtelijk apparaat Blz. 338  
Bestuur Blz. 339  
Geprognosticeerde balans Blz. 340  
Geprognosticeerde balans Blz. 341  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 342  
Verleende garanties en waarborgen Blz. 343  
Kengetallen financiële positie Blz. 344  
Kengetallen financiële positie Blz. 345