Doelstelling is de wetgeving eenvoudiger en beter te maken. De opgave voor de provincie is de organisatie en instrumenten ingericht te hebben voor inwerkingtreding van de wet. In 2018 wordt gewerkt aan de omgevingsvisie. In het kader hiervan wordt de Milieu-effectrapportage en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. De implementatie van de wet wordt verder voorbereid. Hiervoor wordt een impactanalyse voor de provincie opgesteld. Het samenspel van instrumenten geeft invulling aan het geformuleerde beleid en de gewenste ontwikkeling van Brabant.