In 2018 wordt met gemeenten en marktpartijen in de (ca. tien) woningmarktgebieden een ‘Regionaal perspectief op bouwen en wonen’ opgesteld, inclusief vernieuwde afspraken over de woningbouwplanning en -programmering. Daarnaast worden per woningmarktgebied verkenningen gestart naar de transformatiepotenties. Een inventarisatie van (toekomstige) mogelijkheden voor woningbouw op binnenstedelijke (transformatie)locaties en in leegstaand vastgoed. In lijn hiermee zal voor een aantal specifieke locaties met een complexe integrale gebieds- en transformatieopgave
– en niet de ‘gewilde’ locaties waar de markt aan zet is – in beeld worden gebracht op welke wijze de provincie hier van meerwaarde kan zijn (expertise, provinciaal Ontwikkelbedrijf, mogelijk langjarig commitment etc.). Deze verkenning richt zich in eerste instantie, maar niet exclusief, op de middelgrote steden in Brabant (M7). Doel is in 2018 op enkele van die locaties concreet met de transformatieopgaven aan de slag te gaan. Ook onderzoeken we op welke wijze we vanuit de Brabantse Agenda Wonen kunnen bijdragen aan de benodigde versnelling van de verduurzaming van de woningvoorraad en blijven we ons inspannen om de regio’s te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete woningbouwplannen en -initiatieven in het middensegment op de woningmarkt, betaalbare koop en middeldure huur. Ten slotte zullen wij onze kennisfunctie verder versterken en vanuit die rol (‘kennis en onderzoek’) actief bijdragen aan de kennisopbouw en -uitwisseling in de regio’s en ook de regionale samenwerking versterken.