In het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020 is omschreven hoe wij gezamenlijk onze ambities uitwerken. Wij bieden meerjarige (financiële) ondersteuning aan organisaties met een regionale functie voor provinciale amateurkunst, bibliotheken, cultuureducatie, talentontwikkeling en professionele kunsten.

In 2018 zetten wij sterk in op de monitoring van de 53 instellingen op het gebied van amateur en professionele kunsten die wij meerjarig ondersteunen ter versterking van het culturele ecosysteem. In 2018 zal mede daarom ook de samenwerking met en tussen onze uitvoeringsorganisaties bkkc, Cubiss en Kunstbalie verder geïntensiveerd worden. Bkkc en Kunstbalie zullen in 2018 gaan fuseren en ook samen gaan in een nieuw pand in Tilburg. Wij voeren onze wettelijke taak voor bibliotheekondersteuning uit betreffende interbibliothecair leenverkeer en stimulering innovatie van de fysieke bibliotheek. Tevens ondersteunen we scholen en leerlingen op gebied van cultuureducatie. Ons Talentontwikkelingsprogramma (2017-2020) voor jonge professionals continueren wij in 2018.Met impulsgelden en Brabant C stimuleren we vernieuwingen, experimenten en (inter)nationale projecten in de culturele sector. De impulsgeldenregeling evalueren wij in 2018 als onderdeel van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma cultuur (zie hieronder).Naast de verbinding tussen cultuur en sociale veerkracht (via buurtcultuur) intensiveren wij in 2018 ook onze inzet op het versterken van de buitenschoolse cultuureducatie. We ondersteunen een aantal succesvolle buitenschoolse cultuureducatieprojecten die als voorbeeld kunnen dienen, Via onze uitvoeringsorganisaties dragen we bij aan diverse initiatieven op het gebied van ruimte en erfgoed (bv jaar van het erfgoed). Via het meerjarig programma taal en media dragen we onder andere bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid. In 2018 zijn middelen beschikbaar voor de doorontwikkeling van de symfonische muziekvoorziening. Zo geven wij een impuls aan de vernieuwing en versterking van de symfonische (klassiek en hedendaagse) muziekvoorziening in Brabant. Naast een bijdrage aan de philharmonie zuidnederland dragen we ook apart bij aan de versterking van andere initiatieven op dit terrein. Ook blijven we in 2018 een aantal belangrijke projecten in de etalage zetten die voor de (inter)nationale profilering van onze provincie van groot belang zijn zoals onder andere Van Gogh Design en Zuidlijn.

Samen met onze partners in BrabantStad werken wij in 2018 verder aan onze visie van de stedelijke regio ter voorbereiding van de nieuwe kunstenplanperiode 2021-2024 waarbij het regioprofiel meer leidend is in het nationale cultuurbeleid. Via Brabant DC dragen wij als lid van het internationale netwerk Districts of Creativity bij aan het versterken van de creativiteit in Brabant. In 2018 treffen we voorbereidingen van de organisatie van een Creativity World Forum in Brabant in 2019.Tenslotte zal eind 2018 een evaluatie van het uitvoeringsprogramma plaatsvinden mede om in het licht van de afronding van dit bestuursakkoord en als opmaat naar de komende bestuursperiode leerpunten en aandachtspunten richting toekomst mee te geven aan een nieuw bestuur.