Afgelopen jaar hebben we een aanpak ontwikkeld die de transitie Veehouderij moet versnellen. Provinciale Staten hebben op 7 juli jl. een aantal besluiten genomen die beogen bij te dragen aan de transitie van de veehouderij. Het betreffen o.m. de aanpassingen van de Verordening Ruimte (39/17) en de Verordening Natuurbescherming (41/17). In het tegelijkertijd met de begroting voorliggende “Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Landbouw” zijn de op 7 juli jl. gepresenteerde contouren van de (ondersteunende maatregelen in 4 hoofdsporen verder uitgewerkt.