Programma 5 Mobiliteit

Algemeen beeld van het programma

Terug naar navigatie - Algemeen beeld van het programma

Wij willen dat Brabant een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren. Waar je vlot op je bestemming kunt zijn en waar producten slim vervoerd worden. Wij willen ook dat Brabant een internationale top kennis- en innovatieregio blijft. Om bij te dragen aan de concurrentie- en agglomeratiekracht van Brabant, werken we samen met onze partners aan een veilig, slim en duurzaam mobiliteitsnetwerk voor bewoners, bedrijven en bezoekers. We werken vanuit vier ontwikkellijnen om dit mobiliteitsnetwerk voor Brabanders en de Brabantse economie te realiseren:

 

Wat gaan we daarvoor doen in 2018:
De wereld van mobiliteit is in beweging. De vele technologische en sociale innovaties, zoals zelfrijdende auto’s en opkomst van deeleconomie, dwingen ons met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Met de gevoerde dialoog met Brabanders en professionals hebben we een beeld gevormd van het mobiliteitssysteem van de toekomst en onze rol daarbij. In 2018 vertalen we dat door naar concreet beleid. We optimaliseren het proces van ontwikkeldagen, waarmee we in 2017 gestart zijn, gericht op het vergroten van de bestuurlijke uitvoeringskracht. We opereren daarbij meer als één overheid om sneller en adaptief te kunnen inspringen op kansen en ontwikkelingen in de omgeving, maar tevens een goede borging van het functioneren van het huidige mobiliteitssysteem. In 2018 werken we aan een financieringsstructuur die o.a. een flexibele inzet van middelen ondersteunt.

Programma 5 Mobiliteit op hoofdlijnen

Mobiliteitsbeleid (05.01)

Terug naar navigatie - Mobiliteitsbeleid (05.01)

Wat wil de provincie bereiken?

Mobiliteitsbeleid (05.01) Mobiliteit is een middel om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Wat gaat de provincie daarvoor doen in 2018:

 • De resultaten van de maatschappelijke dialoog met Brabanders en professionals over de toekomst van mobiliteit, gepresenteerd tijdens Dutch Design Week 2017, vertalen we door naar provinciaal beleid en programma’s (bijvoorbeeld de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie West-Brabant per 2022).
 • De koers voor mobiliteit leggen we vast binnen het omgevingsbeleid in de Brabantse Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie vervangt in 2018 diverse visies, waaronder het PVVP.
 • In elke regio organiseren we twee maal per jaar een ontwikkeldag om met regionale partners te komen tot adaptieve regionale ontwikkelagenda’s mobiliteit waarin afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijke programmering en uitvoering van projecten.
 • We blijven werken aan het verbeteren van de Brabantse (hoofd)wegen, spoor- en vaarwegen via het programma SmartwayZ.NL, waaronder A58, A67, A2 Weert – Eindhoven en N279, A2 Deil – ’s-Hertogenbosch, programma Hoogfrequent Spoor en de belangenbehartiging voor internationale treinverbindingen.
 • Maar ook aan de realisatie van snelfietsroutes met het ondertekenen van bestuursovereenkomsten in 2018.
 • We maken verkeersdeelnemers bewust van het belang van verkeersveilig op weg zijn en realiseren waar nodig infrastructurele aanpassingen op het provinciale wegennet.
 • We zetten stevig in op Smart Mobility met de programma’s SmartwayZ.NL en Beter Benutten Vervolg. We initiëren, faciliteren en stimuleren innovatie, het testen en ontwikkelen hiervan in de praktijk en het grootschalige gebruik van deze diensten om slimmer en efficiënter gebruik te maken van het beschikbare netwerk.
 • We blijven de markt, onderwijs- en kennisinstellingen uitdagen om te komen met innovaties en mogelijkheden voor verduurzaming van de infrastructuur en de inzet van middelen voor mobiliteit.

Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02)

Terug naar navigatie - Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02)

Wat wil de provincie bereiken?

Samen met de vervoerders, gemeenten en het Reizigersoverleg Brabant werken we aan een vraaggericht, verbindend en verantwoord openbaar vervoer. Technologische ontwikkelingen, de opkomst van deeleconomie en discussies over de effectiviteit van de inzet van middelen vragen om een andere kijk op openbaar vervoer. Met marktpartijen, kennisinstellingen en gemeenten doen we kennis en ervaring op met pilots en experimenten voor nieuwe concessies met slimme mobiliteitsoplossingen op maat.

Wat gaat de provincie daarvoor doen in 2018:

 • We geven uitvoering aan drie OV-concessies conform de uitgangspunten uit de OV-visie. Daarbij zetten we in op verduurzaming en het bevorderen van de sociale veiligheid.
 • We faciliteren pilots en experimenten Vernieuwing OV om kennis en ervaring op te doen voor het openbaar vervoer van de toekomst.
 • We voeren de Ontwikkelagenda HOV, spoor en knooppunten uit waarmee we werken aan het oplossen van knelpunten in én het toekomstbestendig verbeteren van het OV-netwerk (bus en spoor) en de bijbehorende infrastructuur.

Infra en provinciale wegen (05.03)

Terug naar navigatie - Infra en provinciale wegen (05.03)

Wat wil de provincie bereiken?

We zorgen voor een goed functionerende provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet vanuit de kernwaarden veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Wat gaat de provincie daarvoor doen in 2018:

 • We geven uitvoering aan de kwaliteitsvisie op het onderhoud van onze provinciale wegen.
 • We zorgen voor planmatig(e) vervanging/onderhoud op provinciale wegen.
 • We verbeteren de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid door gerichte aanleg en reconstructies.
 • We passen zo veel mogelijk duurzame en recycled materialen toe en stimuleren innovaties door de markt.

Uitwerking Mobiliteitsbeleid (05.01)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De provincie wil een slim en samenhangend mobiliteitsnetwerk realiseren in Brabant dat inspeelt op ketenmobiliteit en dat stad en regio goed verbindt

Terug naar navigatie - De provincie wil een slim en samenhangend mobiliteitsnetwerk realiseren in Brabant dat inspeelt op ketenmobiliteit en dat stad en regio goed verbindt

Activiteiten en prestaties
Het vergroten van de uitvoeringskracht binnen het traject Toekomst Mobiliteit gaat uit van de gedachte om nog meer integraal als een slagvaardige overheid te kunnen opereren. Hiervoor zullen we naar analogie van de statenmededeling Programmering Mobiliteit komen met een voorstel voor de begroting 2019.

Zo gaan we dat doen

Toelichting op de verschillen in de begroting 2018 t.o.v. begroting 2017

Terug naar navigatie - Toelichting op de verschillen in de begroting 2018 t.o.v. begroting 2017

De totale geraamde lasten 2018 zijn per saldo circa € 211,6 mln hoger dan in 2017. Dit verschil in lasten in de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017 wordt grotendeels verklaard door cofinancieringsbijdragen van de provincie aan grote projecten van derden. In de begroting houden we financieel gezien rekening met de (volledige) last als het college besluit tot de subsidiebijdrage. Voor 2018 zijn dat cofinancieringsbijdragen van € 108,6 mln voor Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), € 25,6 mln in het kader van de Challengevariant Eindhoven en € 55,8 mln voor de uitvoering van het Bereikbaarheidsakkoord Zuid-Oost Brabant. De middelen voor het Bereikbaarheidsakkoord zijn in het verleden door de voormalige SRE-regio gespaard en worden ingezet voor de uitvoering van een door de regio opgesteld maatregelenpakket voor de verbetering van de bereikbaarheid. Vanuit de regio wordt voor eenzelfde bedrag aan cofinanciering beschikbaar gesteld.
Met de ondertekening van de bestuursovereenkomsten voor snelfietsroutes kan gestart worden met de realisatie. Voor 2018 is geraamd dat € 13 mln via de subsidieregeling beschikbaar wordt gesteld.
In 2018 zal sterk ingezet worden op Smart Mobility (o.a. als onderdeel van SmartwayZ.NL). De geraamde lasten in 2018 zijn hierdoor € 8 mln hoger dan in begroting 2017.

Uitwerking Toekomstbestendig Openbaar vervoer (05.02)

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

We zorgen voor gemakkelijk en goed afgestemd openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen op maat als onderdeel van het complete mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We zorgen voor gemakkelijk en goed afgestemd openbaar vervoer en slimme mobiliteitsoplossingen op maat als onderdeel van het complete mobiliteitssysteem.

Zo gaan we dat doen

Uitwerking Infra en provinciale wegen (05.03)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De provincie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het provinciale wegennet, bestaande uit 550 km wegen, 520 km fietspaden en 595 civiele kunstwerken (tunnels, viaducten en duikers).

Terug naar navigatie - De provincie is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van het provinciale wegennet, bestaande uit 550 km wegen, 520 km fietspaden en 595 civiele kunstwerken (tunnels, viaducten en duikers).

Zo gaan we dat doen

Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017

Terug naar navigatie - Toelichting op de verschillen tussen Begroting 2018 en 2017

Het verschil in de geraamde lasten tussen begroting 2017 en 2018 ad 3 mln heeft te maken met wettelijke activeringsplicht per 1 januari 2017 van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (zoals provinciale wegen). Tot en met 2016 werd een gedeelte van dergelijke investeringen direct en volledig als last genomen. Vanaf 2017 moeten al deze investeringen geactiveerd worden en in een aantal jaren afgeschreven. Dit leidt voor het eerst in 2018 tot afschrijvingslasten van € 3 mln.

Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017

Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017

Terug naar navigatie - Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017

Voor de bestuursopdracht Toekomst Mobiliteit uit de Perspectiefnota hebben we met de maatschappelijke dialogen een beeld gevormd van de mobiliteit van de toekomst, de rol van de provincie en hoe we de uitvoeringskracht met het opstellen van regionale ontwikkelagenda’s mobiliteit kunnen versterken. Via de statenmededeling Programmering Mobiliteit hebben we de Staten al geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. De eerste concrete uitwerking daarvan is de Kwaliteitsvisie onderhoud provinciale infrastructuur. De begroting 2019 zullen we conform deze nieuwe inzichten opstellen. In 2018 werken we aan het optimaliseren van het proces van de ontwikkeldagen en flexibilisering van de inzet van middelen. Met het realiseren van de belangrijke punten uit het Bestuursakkoord liggen we op koers.
Zo is er een gedragen plan voor de aanpak van knooppunt Hooipolder, het onderzoek naar een (spoor)verbinding Breda-Utrecht is uitgevoerd en alle maatregelen binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) zijn of worden uitgevoerd. Binnen het programma SmartwayZ.NL wordt hard gewerkt aan de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant met een focus op A58 en A67. De N279-Noord (’s-Hertogenbosch – Veghel) is opgeleverd en er ligt een toekomstbestendig voorkeursalternatief voor N279-Zuid (Veghel - Asten), dat in 2018 wordt uitgewerkt in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). We voeren smart mobility oplossingen uit, met de logistieke partijen op de N279. In 2018 zetten we met het ondertekenen van de eerste bestuursovereenkomsten voor de aanleg van snelfietsroutes een belangrijke stap in het realiseren van een volgend onderwerp uit het bestuursakkoord en worden de resultaten van de studie naar de aanpak N264 verwacht. Gunning van de aanpak van de aanpak van N629 Oosterhout – Dongen en N282 Tilburg – Breda is voorzien in 2018 respectievelijk 2019. In aansluiting op het afgeronde MIRT-onderzoek goederencorridors wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld samen met diverse partners.

Beleidsprestaties Begroting 2018

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Met de gemeenschappelijke regeling ‘kleinschalig collectief vervoer Noord-Oost Brabant’ wordt een kwalitatief hoogwaardig stelsel van collectief vervoer nagestreefd ter voorziening in de behoefte aan openbaar vervoer, de instandhouding en verbetering van de bereikbaarheid in kleine kernen en het aanbod van adequate vervoersvoorzieningen.