In het bestuursakkoord 2015 – 2019 “Beweging in Brabant” staat dat we ons als provincie onverminderd inzetten om de biodiversiteit in Brabant te bevorderen door ecologische structuurversterking. Daarom gaan we krachtig verder met het realiseren van het Brabants natuurnetwerk. We zien daarbij kansen om de natuuropgave en het streven naar een groene economie slim te verbinden. De uitvoering van een “uitnodigend” natuurnetwerk vraagt om een stevigere aanpak met landbouw en economie en om meer betrokkenheid van Brabantse burgers en bedrijven.

De doelen willen we vooral bereiken door het stimuleren en faciliteren van (manifest)partners bij de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant, het subsidiëren van partners die natuur beheren en werken aan verbetering van biodiversiteit en karakteristieke landschappen én door het verbinden van natuur en landschap met de economie en de maatschappij.

Daarnaast zorgen we voor heldere kaders (bv. het natuurbeheerplan) en groene wet- en regelgeving (bv. de Verordening natuurbescherming).

Bij de uitvoering van het natuurbeleid nodigen we (manifest)partners en andere initiatiefnemers (overheden, organisaties en ondernemers) uit om de realisatie op te pakken binnen de kaders die we als provincie hebben gesteld. We faciliteren deze partners met creatieve instrumenten, geld én menskracht. Daarbij werken we nauw samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 

De verbetering van de Brabantse biodiversiteit is ook nadrukkelijk afhankelijk van de effectiviteit van maatregelen die op andere beleidsterreinen worden getroffen (brongericht beleid). In 2018 wordt extra ingezet op de noodzakelijke coproductie met andere provinciale opgaven. De aandacht gaat vooral uit naar de opgaven Agrofood (o.a. versnelling van de transitie naar een duurzame veehouderij en natuur-inclusieve landbouw), Water (o.a. uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en ruimtelijke adaptatie) en Ruimte (o.a. invulling geven aan het thema landschap en versterking stad/land).