Goederenvervoer:
Met de Robuuste Brabantroute is er extra aandacht voor de veiligheid op en de leefbaarheid rondom het spoor. Het maatregelenpakket wordt in 2018 verder uitgevoerd. Met de partners worden in 2018 de acties voor de Goederencorridors verder uitgewerkt in concrete projecten, zoals een spoorverbetering voor het haven- en industriecomplex Moerdijk. MCA-Brabant richt zich vanaf 2018 onder andere ook op Smart Multimodaal.

Civiel luchtverkeer:
In 2018 worden de resultaten van het onderzoek naar de ontwikkelscenario’s opgeleverd, welke betrekking heeft op de vergunningverlening van Eindhoven Airport na 2019. Ihkv de bereikbaarheid werken partners aan een haalbaarheidsonderzoek tav station Acht nabij Eindhoven Airport. Dit moet duidelijkheid geven over verdere acties. We onderzoeken of een HOV lijn tussen CS en de luchthaven een oplossing kan bieden.

Fiets:
We maken de fietsinfrastructuur toekomstbestendig door een snelfietsroutenetwerk aan te leggen. In 2018 zijn er 5 bestuursovereenkomsten voor het realiseren van de snelfietsroutes uit het programma Fiets in de Versnelling ondertekend. In 2020 zijn deze routes gerealiseerd en voor de aanvullende 4 routes overeenkomsten afgesloten. Om het fietsgebruik binnen het Brabants mobiliteitssysteem te stimuleren zorgen we voor voldoende fietsparkeermogelijkheden en fietsdeelsystemen op knooppunten. We bevorderen de gedragsverandering via het Brabants Mobiliteitsnetwerk en dragen we het B-riders concept in 2018 over aan de markt.

Verkeersveiligheid:
Ons streven is NUL verkeersdoden in Brabant. Samen met partners zoals gemeenten, Rijkswaterstaat en politie, bevorderen we de verkeersveiligheid via drie pijlers: gedrag, infrastructuur en handhaving. 2018 staat voor verkeersveiligheid in het teken van ‘het jaar van de snelheid’, waarbij we de integrale aanpak met onze partners verder ontwikkelen en in de praktijk brengen. We identificeren aandachtspunten in het kader van snelheid op onze provinciale wegen en zetten daar gepaste maatregelen in. In 2018 stellen de partners gezamenlijk integrale verkeersveiligheidspakketten vast voor 2019. We stimuleren de verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs via Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) respectievelijk Totally Traffic (TT). In 2018 willen we starten met het uitbreiden van TT naar de ROC’s.

Verkeersdata:
In 2018 worden in de Brabant Brede Model Aanpak (BBMA) diverse nieuwe databronnen geïntegreerd. Daarmee is de BBMA een belangrijk instrument voor de onderbouwing van beleid en planuitwerking.