Algemeen financieel beleid

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Elk programma heeft in de begroting naast de lasten van dat programma ook baten - zoals specifieke uitkeringen van het Rijk - die direct tot dat programma behoren. Deze baten zijn meestal niet toereikend om de lasten te kunnen dekken. Tegenover de nadelige saldi op de programma’s staan de algemene dekkingsmiddelen die binnen het onderdeel algemeen financieel beleid zijn geraamd.
De in omvang belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van de provincie bestaan uit de inkomsten van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting en de beleggings-opbrengsten uit de immunisatieportefeuille. Daarnaast staan diverse overige algemene inkomsten zoals de dividendopbrengsten.

De algemene inkomsten belopen in 2018 € 588,6 mln en dragen bij aan:
o Het waarborgen van de zelfstandige financiële positie van de provincie;
o Het handhaven van een reëel sluitende begroting op korte en middellange termijn;
o Het verzekeren van een evenwichtige inkomstenontwikkeling.

Specificatie algemene dekkingsmiddelen

Realisatie

Begroting

 

 

bedragen x € 1.000

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

   

 

     

Financieringsfunctie

17.644

13.873

12.135

11.176

10.883

10.094

     

 

     
 

17.644

13.873

12.135

11.176

10.883

10.094

     

 

     

Baten

   

 

     

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting

257.417

249.500

249.500

249.500

249.500

249.500

Uitkering provinciefonds

595

231.042

210.575

210.538

210.335

210.329

Decentralisatie uitkering : Natuur

72.000

876

0

0

0

0

Decentralisatie uitkering : transitie DLG

4.023

0

0

0

0

0

Decentralisatie uitkering : Monumentenzorg

1.722

1.722

1.722

1.722

1.722

1.722

Decentralisatie uitkering : Bedrijventerreinen/FES

0

0

0

0

0

0

Decentralisatie uitkering : Bodem

6.413

5.859

5.433

5.178

5.135

0

Decentralisatie uitkering : Projecten verkeer en vervoer

141.917

3.245

3.202

3.202

3.204

0

Decentralisatie uitkering :zoetwatervoorz. hoge zandgronden

1.674

2.534

2.534

3.379

0

0

Decentralisatie uitkering : Overig

10.849

2.558

915

915

0

0

Dividenden/opbrengst aandelenverkoop

36.908

32.584

31.031

31.031

31.031

31.031

Financieringsfunctie

119.314

194.765

83.735

80.968

74.073

68.320

Overige algemene dekkingsmiddelen

25.728

697

10

10

627

10

 

678.560

725.383

588.656

586.442

575.627

560.911

Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting
Bij het bestuursakkoord 2015-2019 – Beweging in Brabant is besloten dat de provincie gedurende looptijd van het bestuursakkoord 2015 t/m 2019 vasthoudt aan een opcenten tarief van 76,1. Vanaf 2017 is de begroting naar beneden bijgesteld i.v.m. de verhuizing van het hoofdkantoor van een leasemaatschappij, waardoor provinciale heffing van ca. 65.000 auto’s is komen te vervallen. In de perspectiefnota is deze meerjarige consequentie toegelicht en verwerkt. Daarnaast is er sprake geweest van een lichte autonome groei. De opbrengsten worden structureel geraamd op € 249,5 mln op basis van de huidige inzichten van het wagenpark. Het opcententarief wordt niet geïndexeerd. Het Opcententarief voor het jaar 2018 wordt gelijktijdig met de begroting door PS vastgesteld.

Uitkering provinciefonds
Algemene uitkering
Vanaf het uitkeringsjaar 2017 wordt het provinciefonds verdeeld op basis van een nieuw verdeelmodel. In de algemene uitkering zijn de “oude” decentralisatie-uitkeringen Natuur, DLG, Verkeer en vervoer (behoudens projecten) opgenomen in de algemene uitkering. De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2017, zonder het hierin opgenomen accres 2018.
Decentralisatie-uitkering
Decentralisatie-uitkeringen maken deel uit van het provinciefonds, maar hebben een eigen verdeling. Vanaf het uitkeringsjaar 2017 bestaan de decentralisatie-uitkeringen na invoering van het nieuwe model uit: monumentenzorg, bodem, projecten verkeer en vervoer, zoetwatervoorziening hoge zandgronden en een categorie overig.

Dividenden
De geraamde dividendopbrengsten 2017 betreffen hoofdzakelijk het dividend uit de aandelen Enexis NV ad € 30,8 mln.

Financieringsfunctie
De lasten van de financieringsfunctie bestaan in hoofdzaak uit de kosten van de betaalde agio op obligaties van de immunisatieportefeuille en de investeringsagenda-portefeuille. De baten betreffen de rente-opbrengsten van de obligaties uit beide portefeuilles, de rentevergoeding op verstrekte geldleningen en de rente-opbrengsten uit verplicht schatkistbankieren.

Stelposten

Terug naar navigatie - Stelposten

 

Realisatie

Begroting

 

 

 

bedragen x € 1.000

Lasten

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Overhead

326

61.955

61.067

58.569

54.058

54.075

Onvoorziene uitgaven

0

1.008

1.308

1.308

1.308

1.308

Begrotingsruimte

0

0

37.664

37.638

37.315

9.828

Stelpost compensatie loon- en prijsst.  

0

0

0

0

3.917

4.043

Stelpost irt reservering begr.ruimte

0

100

1.673

3.340

12.120

9.860

Stelpost structurele afdekking VTH

0

0

0

2.500

6.200

6.200

Overige stelposten

504

0

0

0

0

0

Lasten

829

63.063

101.712

103.356

114.919

85.315

Baten

0

0

0

0

0

0

Overhead
Om provinciale staten op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in de begroting op een centrale plek de kosten van overhead worden opgenomen. De overhead wordt niet meer aan de afzonderlijke programma’s in de begroting toegerekend. Een verdere toelichting op de overhead is opgenomen in bijlage 3 van de begroting.

Vennootschapsbelasting
Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zijn overheidslichamen met ingang van 1 januari 2016 Vpb-plichtig over hun (winstgevende) ondernemersactiviteiten. Doel van deze wet is het scheppen van een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De provincie zal uiterlijk in april 2018 voor de eerste keer aangifte Vpb doen (2016). De provincie heeft eind 2017 overleg met de Belastingdienst over de inhoud van deze aangifte.
De uitkomsten van dit overleg (ook van belang voor de aangifte over de jaren 2017 en verder) worden procesmatig verwerkt in de jaarrekening 2017. De voorlopige inschatting is dat de af te dragen Vpb in de begroting 2018 niet materieel van aard is. . Indien de belastingdienst bij nader inzien een andere visie heeft, worden de consequenties daarvan uiterlijk meegenomen bij de BURAP 2018.

Stelposten
Onvoorzien
De stelpost onvoorziene uitgaven betreft de jaarlijks in de begroting opgenomen stelpost onvoorzien ad € 1,3 mln.

Stelpost begrotingsruimte
De stelpost begrotingsruimte betreft de begrotingsruimte die nog beschikbaar is en die conform het voorstel bij de bestuursrapportage 2017 gelijkmatig over de jaren 2018, 2019 is verdeeld.

Stelpost compensatie loon- en prijsstijging
Het huidige college heeft aan het begin van de bestuursperiode besloten de begroting niet te indexeren. Teven is een stelpost gecreëerd als dekking van mogelijke bezwaarschiften van gesubsidieerde instellingen en overige afwijkingsbesluiten van het college. Bij burap 2017 is de stelpost voor de jaren 2017 t/m 2019 volledig afgeraamd omdat er voor gesubsidieerde instellingen geen mogelijkheden meer openstaan om bezwaar in te dienen en daarmee een beroep te doen op die stelpost. De stelpost loon- en prijscompensatie bevat voor de jaarschijven 2020 en 2021 nog wel ruimte.

Stelpost i.r.t. reservering begrotingsruimte
De stelpost i.r.t. reservering begrotingsruimte betreft de afgezonderde middelen voor uitvoering van het bestuursakkoord/perspectiefnota voor zover die nog een concrete uitwerking vereisen voor opname in de begrotingsprogramma’s.

Stelpost structurele afdekking VTH-taken
Bij de PS-behandeling van de begroting 2017 is besloten om voor de structurele afdekking van de VTH-taken vooralsnog een centrale stelpost in de begroting op te nemen (conform amendement A1a).