Het GOB financiert initiatiefnemers die het Natuurnetwerk Brabant realiseren en daarmee bijdragen aan een samenhangend en robuust netwerk van natuurgebieden. Daarnaast stimuleert het GOB nieuwe initiatieven. Het fonds is opgericht op 1 mei 2014 en loopt tot en met 31 december 2027.

Via de Aandeelhoudersinstructie is de volgende opdracht aan het GOB verstrekt:

  • Het verwerven van 2.274 ha en het inrichten van 5.648 ha in het rijksdeel van het Natuurnetwerk Brabant;
  • Het verwerven en inrichten van 3.100 ha in het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant;
  • Het realiseren van 710 km ecologische verbindingszone.
    Hiervoor zijn aan het GOB € 146 miljoen en de economische trekkingsrechten op 3.336 ha grond beschikbaar gesteld.

In november 2017 wordt aan PS een aangepaste businesscase van het GOB voorgelegd. Hierin is een aangepaste opdracht aan het GOB opgenomen.

Voor een deel verloopt de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant niet via het GOB.

  • De provincie financiert de projecten die vóór 1 mei 2014 zijn gestart, de zgn. pré-GOB projecten.
  • De provincie koopt de gronden in de complexe PAS-gebieden (De Langstraat, Kempenland-West, Leenderbos, Groote Heide & de Plateaux , Deurnsche en Mariapeel en Groote Peel.
    De begroting en verantwoording van deze projecten maakt onderdeel uit van productgroep 03.04.

In 2018 gaat veel aandacht uit naar het uitvoeren van de herstelmaatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in en rondom Natura2000-gebieden.
Daarnaast wordt in 2018 ingezet op een versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Dit doen we door nog meer in te zetten op het enthousiasmeren en faciliteren van initiatiefnemers en door een aangepaste grondstrategie. Hierover zal in november 2017 een voorstel aan PS worden voorgelegd.