Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Algemeen beeld van het programma

Doelstelling
Het behoud van een fijnmazig mozaïek in Brabant, waarin steden, dorpen, landbouw, bedrijvigheid, natuur en water een samenhangend geheel vormen. Dit mozaïek maakt de provincie aantrekkelijk om er te wonen, te werken en te recreëren. Voor het behoud van dit mozaïek is het noodzakelijk dat er, gericht op het toevoegen van kwaliteit, duidelijke keuzes gemaakt worden.

We werken aan het behoud en de versterking van dit mozaïek door:

  • Het opstellen van een omgevingsvisie gericht op het versterken van de woon, werk en leefkwaliteit van Brabant;
  • Een duurzame en zorgvuldige afweging van verschillende belangen te maken, waarbij gezocht wordt naar een optimale mix van ‘people, planet, profit ‘, met behoud en versterking van de omgevingskwaliteit;
  • Het opstellen van een nieuw verstedelijkingsbeleid waarin stad en platteland in samenhang worden beschouwd en een antwoord wordt gegeven op maatschappelijke opgaven op het terrein van o.a. demografie, klimaatadaptatie, energietransitie en transformatie/leegstand;
  • Een impuls te geven aan (sub)regionale samenwerking;
  • Het bevorderen van zorgvuldig ruimtegebruik en het versterken van de omgevingskwaliteit;
  • De participatie en betrokkenheid van onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties te versterken;
  • Daarbij willen wij behoren tot de slimste en duurzaamste Agrofoodregio in Europa, waarbij de agrofoodsector opereert in evenwicht met de omgeving en met maximale aandacht voor gezondheid, dierenwelzijn en milieu.

Voor ons ligt de uitdaging om samen met partners voortdurend keuzes te maken, waarbij steeds een afweging tussen belangen dient plaats te vinden. Wij stellen ons hierbij uitnodigend, faciliterend en ontwikkelend op. Meer en meer komt in ons handelen de nadruk te liggen om in specifieke gebiedsgerichte casussen de samenhang/afstemming aan te brengen tussen verschillende maatschappelijke opgaven (klimaat, energie, demografie, leegstand, etc.). Hiermee sorteren we ook voor op de principes van de Omgevingswet. Deze gaat er vanuit dat in de ruimtelijke ontwikkeling het accent komt te liggen op goed samenspel met initiatieven uit de samenleving en minder op plannen en programma’s die overheidsgestuurd zijn. Dit vraagt van ons dat we een slimme en flexibele samenwerkingspartner zijn en dat we onze rollen als kaderstellende overheid, regisseur en co-ontwikkelaar innovatief, complementair en doelmatig inzetten.