Activiteiten en prestaties
Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Tot Uitvoering van de Waterdoelen (STUW) blijven we ook in de periode tot eind 2021 investeren in beek- en kreekherstel, verdrogingsbestrijding, vismigratie en waterberging. Vanwege de samenhang met onder andere Natura2000 doelen en PAS-maatregelen vindt nauwe samenwerking plaats tussen programma Water en programma Natuur en trekken we samen op richting de waterschappen. Omdat er - ondanks de deadline van 2027 - druk staat op het tijdig realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen (Kaderrichtlijn Water), worden onder de noemer Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater aanvullende afspraken gemaakt over de best mogelijke aanpak en bijbehorend instrumentarium.
Om de komende jaren nog meer bijzondere locaties met wijst te herstellen, zal de daartoe aangestelde kwartiermaker initiatieven daartoe plaatsen in de context van het te realiseren Geopark Peelrandbreuk. Het herstellen van ecologisch waardevolle vennen zal in 2018 meer in combinatie met programma Natuur worden vormgegeven, zodat inspanningen meervoudige resultaten opleveren.
Wat betreft waterveiligheid worden de MIRT-verkenningen voor de koploperprojecten bij Oeffelt opheffen flessenhals) en Ravenstein-Lith opgesteld. Daarin moet duidelijk worden hoe rivierverruiming in combinatie met dijkversterking leidt tot het voldoen aan de normen voor overstromingsrisico’s die per 1 januari 2017 gelden. De projecten zelf moeten in 2028 zijn opgeleverd. In de koploperprojecten ervaren we nu al dat investeringsgelden verveelvoudigen als er aandacht is voor meekoppelkansen op het gebied van waterkwaliteit, natuur, recreatie, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. Dit betekent dat er de komende decennia voor enkele miljarden zal worden geïnvesteerd in het gebied langs de Maas, een opgave om nu al rekening mee te houden. Met het oog op deze lange termijn (2050) wordt een Voorkeursstrategie Bedijkte Maas - het Brabantse deel van de Maas – gemaakt.
In de tweede helft van de bestuursperiode moeten de in 2017 uitgevoerde onderzoeken naar onder andere de draagkracht van het grondwatersysteem en het living lab Refresco leiden tot nieuw grondwaterbeleid, waarin wordt tegemoet gekomen aan de uitgangspunten in het bestuursakkoord om te beschermen wat moet en te benutten waar dat kan. Tevens versterken we de verdrogingsaanpak door het maken van afspraken en/of het treffen van regelingen over verdrogingsaanpak met bedrijven die grootschalig grondwater onttrekken aan de bodem. Daarbij wordt ook gekeken naar financiële prikkels die hieraan bijdragen, zoals de grondwaterheffing. Toenemende periodes van droogte en watertekorten zijn aanleiding om in het traject ‘waterbeschikbaarheid’ samen met onze partners concrete afspraken te maken, al dan niet gebiedsgericht. Op de hoge zandgronden geven we uitvoering aan de bestuursovereenkomst zoetwatervoorziening hoge zandgronden en afspraken uit het Nationale Deltaprogramma. In 2018 en de jaren daarna vindt de uitvoering plaats van eerder beschikte projecten. In 2018 zullen de waterschappen aangeven hoe zij denken hun aandeel hierin te kunnen waarmaken, waarbij de inspanningen zijn gericht op het realiseren van een robuust watersysteem. Onder de noemer Ruimtelijke Adaptatie wordt beleid en met name acties vormgegeven om te kunnen anticiperen op wateroverlast, hittestress en aanverwante effecten van klimaatverandering. We kijken hierbij zowel naar het functioneren van het watersysteem als de mate waarin ook burgers en bedrijven zelf kunnen bijdragen aan oplossingen en in welke mate zij eigen verantwoordelijkheid dragen.
Gebiedsgericht hebben we bijzondere aandacht voor West-Brabant, via de bestuursopdracht Connecting Delta, het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en onze gebiedsaanpak Waterpoort. Respectievelijke speerpunten zijn het zout maken van het Volkerak Zoommeer, investeren in geoptimaliseerde zoetwatervoorziening op het land, economische structuurversterking door onder andere biobased toepassingen en circulaire economie, ecologische structuurversterking in het gebied en oog voor erfgoed, vrijetijdseconomie, natuuraanleg.