Versterken van de omgevingskwaliteit in Brabant door in nauwe samenwerking met Brabantse partners verdere uitbreiding van leegstand in Brabant te voorkomen en de omvang op termijn terug te brengen tot frictieniveau. Dit kunnen we realiseren door transformaties van leegstaand vastgoed (herbestemming) In 2018 wordt de samenwerking met de Taskforce VAB’s en participatie in een gebiedsgerichte aanpak van leegstaand agrarisch vastgoed geïntensiveerd. Bovendien komt extra accent te liggen op transformaties in combinatie met o.a. de Brabantse Agenda Wonen en programma’s werklocaties, duurzame energie, circulaire economie en sociale veerkracht. De nieuwe editie van de monitor ‘Stand van Leeg’ zal voor gemeenten en andere partners gedetailleerdere gegevens bieden. Eind 2018 worden de resultaten in een beleidsevaluatie aan PS voorgelegd.