Programma 1. Bestuur

Algemeen beeld van het programma

Terug naar navigatie - Algemeen beeld van het programma

Het bewaken en waar mogelijk verder versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant. De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door:

 • de Provinciewet;
 • de Gemeentewet;
 • de Wet algemene regels herindeling (Arhi);
 • de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 • de Waterschapswet;
 • de Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob);
 • de ambtsinstructie Commissaris der Koning (CdK).

De provincie doet dit via de volgende drie hoofdlijnen:
a) de kwaliteit van het openbaar bestuur in het algemeen verbeteren o.a. door het stimuleren van efficiënte kennisverwerving, -borging en -benutting;
b) het versterken van de bestuurlijke en netwerksamenwerking in Brabant;
c) het borgen van de toekomstbestendigheid van het openbaar bestuur.

Mijlpalen 2018

 • Het thema-onderzoek energie wordt uitgevoerd.
 • Het programma Veerkrachtig Bestuur gaat in 2018 het laatste volledige jaar in, waarin alle Brabantse gemeenten een traject doorlopen of hebben afgerond om tot een besluit te komen over de bestuurlijke toekomst.
 • Uitwerken van de aanbevelingen van de visitatiecommissie Bibob op basis van hierover in 2017 door GS genomen besluiten.

Programma 1 Bestuur op hoofdlijnen

Provinciebestuur (01.01)

Terug naar navigatie - Provinciebestuur (01.01)

Wat wil de provincie bereiken?

Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant.

 • Het vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur, naast de uitvoering van de overige rijkstaken van de CdK, zoals vastgelegd in de Ambtsinstructie Commissaris van de Koning. De kaders voor het vergroten van de integriteit en weerbaarheid worden gevormd door de Wet Bibob en de inzet van de Taskforce Brabant-Zeeland en het RIEC.
 • De provincie continueert haar inzet op een effectieve en efficiënte kennisverwerving, -borging en benutting. BrabantKennis levert hieraan een waardevolle bijdrage door diverse trendverkenningen, die onder meer gedeeld worden via publicaties, bijeenkomsten en debat.
 • Bij het in- en extern functioneren wordt ons bestuur professioneel ondersteund:
  Provinciale Staten door de Griffie en Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning door de provinciale organisatie.

Bestuurlijke samenwerking (01.02)

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenwerking (01.02)

Wat wil de provincie bereiken?

Doelstelling is een lokaal bestuur te creëren dat in staat is slag- en schakelkracht te genereren voor de grote maatschappelijke opgaven en er tegelijkertijd in slaagt nabij, betrokken en aanspreekbaar te zijn.

Wat doet de provincie daarvoor in 2018:

 • Bevorderen dat er een effectieve (op de maatschappelijke opgaven toegeruste) en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de Brabantse gemeenten tot stand komt.

Interbestuurlijk toezicht (01.03)

Terug naar navigatie - Interbestuurlijk toezicht (01.03)

Wat wil de provincie bereiken?

Bijdragen aan de kwaliteit van andere overheden in Noord-Brabant door het houden van toezicht:

 • Zicht houden op de kwaliteit van naleving van wettelijke medebewindstaken door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
 • Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht, op basis van het beleidskader 2016-2019, waarbij rekening wordt gehouden met wat er in de maatschappij leeft.
 • Eraan bijdragen dat gemeenteraden en algemene besturen, als vertegenwoordigers van de burgers op basis van begrijpelijke informatie weloverwogen uitspraken kunnen doen over de taakuitvoering door hun organisatie (horizontale controle).

Uitwerking Provinciebestuur (01.01)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant

Terug naar navigatie - Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant

Het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur in Noord-Brabant is een taak van de provincie. Dit gebeurt intern door een adequate ondersteuning van de eigen bestuursorganen: Provinciale Staten door de Griffie en Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning door de provinciale organisatie. Voor de uitvoering van vooral rijkstaken wordt de Commissaris van de Koning ondersteund door het kabinet CdK. Tot deze rijkstaken van de CdK behoren onder meer openbare orde en veiligheid en burgemeestersaangelegenheden. Tevens is de commissaris portefeuillehouder van de GS-portefeuilles Provinciearchivaris en uitvoering van de wet Bibob.
Daarnaast is het vergroten van de integriteit en de weerbaarheid van het openbaar bestuur een belangrijke pijler. Ook continueren wij onze inzet op een effectieve en efficiënte kennisverwerving, kennisborging en kennisbenutting.

Zo gaan we dat doen

Uitwerking Bestuurlijke samenwerking (01.02 )

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing

Terug naar navigatie - Bestuurlijke Organisatie en Bestuurlijke Vernieuwing

Het intensiever samenwerken met andere overheden en andere helix-partners heeft gevolgen voor de rollen, de werkwijze en de verhouding van GS en PS. Daarvoor zoeken wij naar vernieuwing van het handelingsrepertoire van bestuur en organisatie. Daarnaast zijn goede relaties met partners essentieel.

Zo gaan we dat doen

Veerkrachtig Bestuur in Brabant

Terug naar navigatie - Veerkrachtig Bestuur in Brabant

Het is van belang dat in Brabant gekomen wordt tot een effectieve en democratisch gelegitimeerde bestuurlijke en/of organisatorische inrichting van de gemeenten, opdat gemeenten over voldoende bestuurlijke en organisatorische slagkracht beschikken om hun huidige en toekomstige opgaven te realiseren.

Zo gaan we dat doen

Uitwerking Interbestuurlijk toezicht (01.03 )

Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017

Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017

Terug naar navigatie - Relatie Bestuursakkoord & Perspectiefnota 2017

In het Bestuursakkoord 2015-2019 staat het werk maken van de maatschappelijke opgaven centraal. De provincie wil dat doen door richting en meer ruimte te geven aan de eigen kracht en initiatieven vanuit de Brabantse samenleving. De rol van de provincie groeit naar die van facilitator, initiator en ondersteuner van dergelijke initiatieven. Dat vraagt om een vernieuwde bestuurlijke benadering: een veerkrachtig bestuur. De versterking en vernieuwing van onze bestuurskracht gaat echter niet alleen de provincie, maar ook alle Brabantse gemeenten aan. Het proces naar een Krachtig bestuur in Brabant is bewust van onderop georganiseerd, maar allerminst vrijblijvend.
Het (financieel) toezicht op gemeenten organiseren we dun waar het kan, stevig waar het moet. In samenspraak met Provinciale Staten gaan we experimenteren met nieuwe vormen van slagvaardig bestuur en burgerbetrokkenheid. Het zorgdragen voor een veilige regio is een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom houden we een scherpe blik op de ondermijnende activiteiten die het openbaar bestuur raken.

De acties en prestaties die worden genoemd bij de productgroep 01.02 Bestuurlijke Samenwerking zijn een verdere uitwerking van de in het bestuursakkoord verwoorde ambities voor een Veerkrachtig Bestuur in Brabant en Bestuurlijke vernieuwing.

In de perspectiefnota 2017 is besloten tot continuering en uitbreiding van de inzet voor de Taskforce Brabant Zeeland voor bestrijding van ondermijnende criminaliteit (Weerbare overheid). Datzelfde geldt voor het structureel maken van de bijdrage aan het RIEC.

Beleidsprestaties Begroting 2018

Inzet verbonden partijen

Terug naar navigatie - Inzet verbonden partijen

Zuidelijke Rekenkamer
De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

Interprovinciaal Overleg (IPO)
Het IPO zorgt voor de belangenbehartiging van de provincies in vooral Den Haag en Brussel, het bieden van een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen en het
stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies. De beleidsinhoudelijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in de IPO-Meerjarenagenda.

Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)
Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.