We hebben laten onderzoeken wat er voor nodig is om de bodem in Noord-Brabant weer duurzaam gezond te maken. Bewustwording, kennisuitwisseling en andere vormen van samenwerking met agrarisch onderwijs en bedrijfsleven zijn daarbij erg belangrijk. Het intensieve grondgebruik heeft er voor gezorgd dat agrarische gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit, het waterbeheer en de kwaliteit van natte natuurgebieden. Deze ongewenste ontwikkeling willen we een halt toeroepen; vandaar deze eerste verkenning van de mogelijkheden daartoe. In 2018 leggen we de basis voor de uitvoering ervan via de volgende activiteiten:

  1. Inventarisatie van de kwaliteit van de bodem in het landelijk gebied;
  2. Ondersteunen van 2 praktijkprojecten vitale bodem;
  3. Aangaan van samenwerking met partijen uit de agrofood-keten.