Uw bestuursopdracht om het VTH-instrumentarium in te zetten voor het bereiken van de provinciale opgaven hebben we actief opgepakt. Naast energie, agrofood, natuur, milieu en water en de pilot intensivering toezicht veehouderijen wordt gekeken of ook andere opgaven taken kunnen opdragen aan omgevingsdiensten. Dit is een jaarlijks terugkerend proces bij de opdrachtvertrekking aan de omgevingsdiensten. Via dialoogsessies wordt een brug geslagen tussen beleidsopgaven en de uitvoering bij de omgevingsdiensten.  De intensivering van het  toezicht veehouderijen start per 1 januari 2018 en duurt 3 jaar. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen met omgevingsdiensten en de gemeenten. Naast de naleving van milieuregels wordt ook gekeken naar realisatie van de doelen voor asbest, leegstand, en zorgvuldige veehouderij. De financiële middelen hiervoor worden gedekt uit middelen binnen de inhoudelijke opgaven.