Begroting 2018

Welkom in de digitale begroting van provincie Noord-Brabant

De begroting 2018  heeft een omvang van € 1,23 miljard. De begroting laat meerjarig een sluitend evenwicht van lasten en baten zien. De begroting sluit, inclusief de voorstellen voor nieuw beleid, met een meerjarig positief saldo van € 44,7 miljoen voor deze bestuursperiode. De 3e begroting die het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aanbiedt gaat over het laatste volle jaar in deze bestuursperiode. Behalve voor de uitvoering van de afspraken in het bestuursakkoord, willen GS in 2018 extra middelen uittrekken voor onder meer digitalisering, de transitie van de veehouderij, de woningmarkt, een vitale bodem en de toekomst van mobiliteit.