• In de tweede helft van 2017 vindt een uitgebreide verkenning plaats voor de thema’s smart cross overs en smart data binnen het innovatieprogramma High Tech Systemen en Materialen. Afhankelijk van de resultaten ontvangt u hierover eind 2017 een statenmededeling of al een statenvoorstel. Het jaar 2018 staat in het teken van de uitvoering hiervan.
  • We verbinden bedrijfsleven vanuit het cluster High Tech Systemen en Materialen aan de agrofoodsector in de cross-over High Tech/Agrofood. Dit betekent nieuwe businesscases voor smart farming (optimale akkerbouw- en/of veeteelt processen), het verkorten van de keten, het aantoonbaar terugdringen van voedselverspilling en het creëren van testomgevingen en ontwikkelruimte voor onderwijs en ondernemers o.a. in de samenhang met big data.
  • Daarnaast wordt de testomgeving binnen de Fabriek van de Toekomst (Brainport Industries Campus) uitgebreid en zetten we in op het kennis- en marktcluster (mkb) rond geïntegreerde fotonica.
    o Uitvoering van het meerjarenprogramma Maintenance & Services gericht op het internationaal positioneren en profileren van Brabant als World Class Maintenance Hotspot via de totstandkoming van een internationaal onderscheidend composietencluster. En in interactie met High Tech het inzetten van robotica bij de ontwikkeling van servicerobots en experimenteren met het 3D-printen van turbine motorcomponenten. Als cross-over tussen Logistiek en High Tech werken we aan een Fieldlab ‘Integrated Logistic Support’ met als kern de inzet van big data.
  • De geactualiseerd Logistieke Agenda Brabant wordt uitgevoerd met accenten op Logistic Community Brabant (voorheen: graduate school logistiek), big data/ supply chains en voldoende en goed geschoold personeel i.s.m. de verschillende arbeidsmarktregio’s.
  • Binnen Life Sciences & Health wordt Pivot Park doorontwikkeld naar een innovatief pharmacluster. Brainport Healthy Living schaalt in 2018 op naar 25.000 eindgebruikers. Het consortium rond regeneratieve geneeskunde (RegMedXB) wordt verder uitgebreid en de BRON campus in Breda (Amphia Ziekenhuis i.s.m. bedrijven) richt zich op oncologie en therapie op maat (TOMi).
  • Binnen biobased economy zal de focus liggen op de versterking van het cluster Biobased Delta en de internationale positionering van het cluster. Tevens zal toegewerkt worden naar een nieuw meerjarenprogramma 2018-2030. In 2018 wordt sterk ingezet op de samenwerking tussen de toplocaties en de aanwezige faciliteiten als de campussen, research centra en applicatie centra. De Green Chemistry Campus krijgt een forse uitbereiding middels realisatie van een kantoor en- Demofaciliteit en vestiging van kennisinstellingen TNO, ECN en Vito op locatie door bioaromaten programma Biorizon. Samen met BOM en Rewin worden concrete projectvoorstellen uitgewerkt rondom scale up van biobased MKB bedrijven en financiering hiervan.