Door toezicht te houden dragen wij bij aan een veilige en duurzame leefomgeving in Brabant. Ons streven is het om het functioneren van gemeenten en waterschappen te versterken, zodat burgers blijvend kunnen vertrouwen op de overheid.
Met interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren.
De provincie voert op een aantal terreinen de taak van interbestuurlijk toezichthouder uit:
financiën, archief- en informatiebeheer, omgevingsrecht, monumentenzorg, ruimtelijke
ordening en huisvesting vergunninghouders.

Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Wij voeren het toezicht op een zo efficiënt, effectief en transparant mogelijke wijze uit met zo weinig mogelijk toezichtlast voor onze toezichtgenieters.
  • Wij gaan in beginsel uit van sober toezicht en op afstand (waar dat kan).
  • Wij gebruiken risicoanalyses om de mate van toezicht te bepalen.
  • Wij zetten onze instrumenten selectief en proportioneel in.

Wij stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma op, op basis van het beleidskader 2016-2019, voor de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht, waarbij we rekening houden met wat er in de maatschappij leeft. We bepalen thema’s waarop extra toezicht wordt ingezet.

We houden zicht op de kwaliteit van de naleving van wettelijke medebewindstaken door gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. Daar waar nodig interveniëren we.

We rapporteren in de vorm van een jaarverslag over de bereikte resultaten en het bereiken van de gestelde doelen. Eind 2018 publiceren we de toezichtresultaten per gemeente op onze website.