Meer
Publicatiedatum: 24-08-2018

Inhoud

Algemeen beeld van het programma

Brabant staat er economisch goed voor. De hoogwaardige maakindustrie heeft goede vooruitzichten, de export groeit en de werkloosheid daalt stevig. In de perspectiefnota is op de economische kansen, maar ook op de risico’s om de groei vast te houden, nader ingegaan. In 2018 zetten we ons beleid en de uitvoering voort, gericht op het op orde krijgen en houden van de economische basisstructuur en onze topclusters, maar we plaatsen ook enkele accenten. In de perspectiefnota 2017 zijn onderstaande (economische) bestuursopdrachten opgenomen:

  • Digitalisering
  • MKB plusfaciliteit.

Overige accenten in 2018 zijn:

  • De uitvoering van de innovatieprogramma’s voor de economische clusters, zoals High Tech Systemen en Materialen en de cross-over met Agrofood;
  • Het stimuleren van de aansluiting onderwijs-arbeid via het Kennispact 3.0;
  • Een dynamische agenda circulaire economie ter versterking van de bestaande uitvoeringslijnen.
  • De uitwerking van de impuls voor internationalisering en branding;
  • Versteviging doorlopende lijn Europa (via Europese programma's, opstellen nieuwe RIS3), Rijk (doorzetten MIT, Invest.NL), samenwerking andere provincies en BOM (uitwerking meerjarenprogramma BOM).

Onze doelstellingen voor het programma Economie zijn uitgewerkt in het Economisch Programma Brabant 2020 en de Energie-agenda 2010-2020. Daarmee dragen we bij aan de maatschappelijke opgaven. Wij spelen een bescheiden maar betekenisvolle rol in de nationale en Brabantse economie. Dat doet de provincie uiteraard niet alleen, maar met het onderwijs en bedrijfsleven, triple helixorganisaties, Rijk (MIT, Invest.NL) en Europa (Europese programma's, het opstellen van de nieuwe RIS3). De BOM speelt daarbij een belangrijke rol als de uitvoeringsorganisatie voor de provincie op economisch gebied. De rol van de provincie is om maatschappelijke uitdagingen te herkennen en te analyseren (buiten), hiervan te bepalen wat de betekenis van de provincie kan zijn op inhoudelijk, instrumenteel en financieel gebied (binnen) om vervolgens de uitvoering weer onder te brengen bij andere organisaties (buiten). Door dit samenspel met partners en met de ons ter beschikking staande instrumenten, kunnen wij daadwerkelijk verschil maken.