Meer

Inhoud

Met het programma Cultuur en Samenleving willen we de Brabantse samenleving laten groeien en bloeien. We versterken, samen met de mensen, organisaties en instellingen die zich richten op cultuur, erfgoed, sociale veerkracht en sport, de Brabantse samenleving. We stimuleren en versterken met dit programma de saamhorigheid, gezondheid, creativiteit, het welzijn en welbevinden en de gedeelde trots en identiteit van alle Brabanders.
Vanuit de Cultuuragenda van Brabant voor 2020, nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016-2020, beleidskader Erfgoed 2016 – 2020, Uitvoeringsagenda Versterking Sociale Veerkracht 2017-2020 en De sportagenda Brabant Beweegt 2016-2019 wordt een bijdrage geleverd aan de hierboven genoemde doelstelling.

Relevante ontwikkelingen

Cultuur
Met de meerjarige regeling over de periode 2017-2020 voor de kunsten (professioneel en amateurs) sluit de provincie zich aan bij de kunstenplanperiode zoals die door het rijk is vastgesteld. Voor de volgende kunstenplanperiode werkt het rijk aan een nieuw cultuurstelsel waarbij stedelijke regio's veel meer centraal komen te staan. Daarom werken steden en provincie aan een gemeenschappelijke cultuurvisie die de culturele infrastructuur in Brabant als uitgangspunt neemt, de sector beter bedient en waarmee regelingen worden versimpeld en de bureaucratie verminderd.
Daarnaast zijn er steeds meer initiatieven die niet langer passen binnen bestaande traditionele (kunst)disciplines, maar zich verbinden met en laten inspireren door andere disciplines en (maatschappelijke) opgaven. Kunst, cultuur en creativiteit in het algemeen - en de creatieve (design) sector in het bijzonder - spelen in toenemende mate een rol bij het ontwerpen van nieuwe innovatieve oplossingen bij onze maatschappelijke opgaven.

Erfgoed
De inzet op erfgoed (monumenten, locaties, steden en regio’s) is verdienmodel voor de toeristische sector; de nieuwe Omgevingswet biedt daartoe kansen, zowel in borging als in ontwikkeling van erfgoedwaarden.
De toenemende leegstand van met name het religieus erfgoed (kloosters vaak in landelijk gebied of de periferie van de stad, en kerken, vaak in de vele kleine kernen) in combinatie met schaarste aan functies, krimp, de bredere leegstandsproblematiek en verduurzaming blijft een maatschappelijk vraagstuk.
Het rijk start in 2017 een evaluatie van het huidige stelsel voor monumentenzorg waaronder restauratie, instandhouding en pilots verduurzaming monumentenzorg, met mogelijke consequenties voor de wijze waarop de provincie en rijk nu hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid delen.

Sociale veerkracht
In aanvulling op de monitor Sociale Veerkracht is dit jaar in samenwerking tussen GGD, Tranzo, RIVM, Telos en PON een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar indicatoren en beschrijving van kwetsbaarheid in (wijken in) Brabant. Verkenning en kaarten zijn vanaf eind september 2017 in te zien via www.kwetsbaarbrabant.nl. In de verkenning Mind the gap! van BrabantKennis worden tweedelingen in de Brabantse samenleving beschreven. In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda is een onderzoeksuitvraag gedaan naar Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen, waarbij de provincie partner is in twee consortia die onderzoek doen naar het versterken van de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving. In gesprekken met maatschappelijke initiatieven en verkenningen van BrabantAdvies en SocialEnterprise naar sociaal ondernemerschap in Brabant blijken grote behoefte aan kennis en samenwerken om volhoudbaarheid en impact van initiatieven te vergroten. Met deze input is in 2017 samen met partners geëxperimenteerd hoe we maatschappelijke initiatieven kunnen versterken en verder kunnen implementeren via de Mix&Match ondersteuningsstructuur en het Brabantbrede lerende netwerk.

Sport
Uit onderzoek waaruit blijkt dat er voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking belemmeringen zijn om te gaan sporten zoals vervoer en passend aanbod. Dit bevestigt de noodzaak om de inzet voor aangepast sporten te versterken. Het doel om sporten en bewegen vanzelfsprekend te maken, wordt gedeeld door veel partijen in Brabant en heel Nederland. Zo worden steeds bij topsportevenementen met maatschappelijke en businesspartners activiteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking georganiseerd en/of komen er workshops voor innovatie, business en talentontwikkeling.
In 2017 is BrabantSport van start gegaan, de koepelorganisatie die de komende jaren een belangrijk deel van het provinciale sportbeleid gaat vormgeven. De organisatie kreeg als opdracht om meer eenheid aan te brengen in de uitvoering van het sportbeleid en meer private partners te binden aan sport in Brabant.