In 2018 gaat veel aandacht uit naar het uitvoeren van de herstelmaatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in en rondom Natura2000-gebieden. De herstelmaatregelen dragen bij aan de verbetering van de biodiversiteit.
Het tijdig realiseren van de herstelmaatregelen is van groot belang omdat er een directe koppeling is tussen het uitvoeren van de herstelmaatregelen en het beschikbaar komen van economische ontwikkelruimte.

Andere belangrijke speerpunten voor 2018 zijn:

  • Het natuurbeleid borgen in de Omgevingsvisie;
  • Doorwerking van de tussenevaluatie van BrUG en de bijsturing van het natuurbeleid
  • Doorontwikkeling van de verankering van de natuur in de samenleving op basis van een aangescherpte focus op het gebied van natuur & economie en natuur & maatschappij.