• De borging van de omgevingskwaliteit in projecten rondom energietransitie, kilmaatadaptatie, water, mobiliteit, etc; Borging en uitwerking van omgevingskwaliteit in de Omgevingsvisie en instrumentarium van de omgevingswet
  • In afstemming met het opstellen van de omgevingsvisie werken wij verder aan de herijking van ons verstedelijkingsbeleid (stad en platteland) ( zie https://www.omgevingsvisienb.nl/nieuws/algemeen/advies-commissie-karakus-over-brabantse-verstedelijkingsgebruik/ ) in een nieuw Verstedelijkingsbeleid voor Brabant.
  • Doorontwikkeling van de samenwerking binnen de RRO’s richting Ontwikkeldagen van waaruit, op basis van een strategische, samenhangende visie op de ontwikkeling van de regio, afspraken worden gemaakt over oa. de kwalitatieve en kwantitatieve (her) ontwikkeling van woon- en werklocaties.
  • De inzet van Werkplaats De Gruyter voor het vinden van inspirerende, duurzame en verrassende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in onze provincie (zie http://werkplaatsdegruyter.nl/ )
  • De beoordeling en begeleiding/advisering van ca. 2500 gemeentelijke plannen zodat er evenwichtige afweging plaats vindt van provinciale belangen enerzijds en maatschappelijk opgaven/uitdagingen anderzijds. De beoordeling van het plan wordt hierbij meer en meer vervangen door het adviseren en begeleiding van het ontwerp-plan.
  • In het kader van de Grondportefeuille De Kempen, uitvoeren van een verkenning naar de mogelijkheden voor een meerwaardetraject voor het gebied De Donk.