De verbeeldingskracht van erfgoed en de verbindingskracht van erfgoed dragen bij aan de sociale veerkracht van Brabant. We benutten deze kracht van erfgoed voor de samenleving door:

 • Met netwerken uit de samenleving focus aan te brengen in de vier verhalen van Brabant (continu en dynamisch proces), die richting geeft aan onze provinciale inzet voor het brede erfgoedbeleid en ook voor het programma erfgoedcomplexen;
 • Binnen BevochtenBrabant onze inzet te continueren op de Zuiderwaterlinie en op Crossroads (WOII) waarin we in 2019 het gezamenlijke programma tot uitvoering brengen; De Zuiderwaterlinie positioneren we binnen het Europees Jaar voor het Erfgoed. Voor het meerjarenprogramma Crossroads komt o.a. in het eerste kwartaal van 2018 een Canon van 75 verhalen definitief gereed (incl. perspresentatie) en wordt in het derde kwartaal een ‘Band of Brothers fietsroute’ gepresenteerd;
 • Binnen Religieus Brabant de opgave rondom leegkomende kerken scherp te maken in samenspraak met onze partners (RCE, gemeenten) en in relatie met de leegstandsaanpak. Om het bijzondere verhaal van de kloosters te vertellen is een kwartiermaker gestart die de kansen op dit vlak i.r.t. andere opgaven inventariseert;
 • Foodlocaties van Innovatief Brabant op de kaart zijn gezet ten behoeve van het We are Food-jaar;
 • Binnen Bestuurlijk Brabant hebben we de opgave en prioritering van kastelen en landgoederen scherp gemaakt en zoeken we i.r.t. de landgoederen de verbinding met natuur om zo veel mogelijk te komen tot een gezamenlijke inzet;
 • Vanuit de verhaallijnen de vertaling naar de cultuurhistorische inzet i.r.t. de ruimtelijke kaders en de omgevingsvisie te maken, waarbij de CHW uiteraard nog steeds een essentieel instrument is;
 • Monumentenfonds businessplan op te laten leveren om de in het beleidskader geformuleerde tol van ‘beweging stimuleren’ vorm te geven en zichtbaar te maken voor de samenleving en heeft ervaring opgedaan met het in beweging brengen van initiatieven vanuit de samenleving. Provinciale erfgoedinstellingen zijn daar actief bij betrokken;
 • Onze vier verhalen beter zichtbaar te maken voor een breder publiek en de marketingkracht van erfgoed te vergroten door een uitgebalanceerde communicatiestrategie. In 2018 wordt samen met ErfgoedBrabant de communicatie verder uitgevoerd inclusief sociale mediakanalen;
 • De onrendabele middelen van de Erfgoedfabriek zullen in de loop van 2018 vrijwel geheel zijn benut. Ook hierin zal de koers allereerst zijn om te komen tot meer revolverende inzet, ook ten behoeve van de iconen binnen de Verhaallijnen van het Erfgoedkader.

Voor verdere concrete resultaten in 2018 verwijzen wij naar statenvoorstel 37/17A, vastgesteld in PS d.d. 7 juli 2017.

Voor de resterende opgave binnen het programma Erfgoedcomplexen verwijzen we naar de bijgevoegde bijlage ‘tussentijdse rapportage Grote Erfgoedcomplexen’

Naar aanleiding van de eerder geschetste relevante ontwikkelingen in relatie tot erfgoed starten we een analyse hoe we behoud door ontwikkeling van erfgoed zo effectief mogelijk kunnen invullen, vertrekkend vanuit de grotendeels al geprioriteerde opgave bij erfgoed:

 • Wat is financieel nodig om deze opgave te realiseren, vanuit het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk gestalte krijgt met revolverende inzet door het Ontwikkelbedrijf en risico-afdekking vanuit beleidsinzet?
 • Hoe kunnen we ruimtelijk instrumentarium flexibeler benutten waarmee we herbestemmingen ook via deze route nog beter kunnen faciliteren?
 • Hoe kunnen we aansluiten bij bredere gebiedsontwikkelingen en transformatie-opgaven, en daar de inzet vanuit erfgoed onderdeel van laten zijn?
 • Hoe kunnen we leegstaand erfgoed plaatsen op de agenda’s waar regionale programmeringsafspraken worden gemaakt?