Om deze milieudoelstellingen te bereiken zijn de Energieagenda 2010-2020, Kaderstellende nota handhavingskoers 2013-2016, Risicobeleid Externe veiligheid 2014- 2018, Beleidsnota hergebruik van stortplaatsen al vastgesteld evenals het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) Activiteiten en prestaties.
De luchtkwaliteit in Brabant wordt gemonitord door het uitvoeren van provinciale meetprojecten en de monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De Brabantse online-kaarten met milieu-informatie worden actueel gehouden. De bodemkwaliteit wordt hersteld en beheerd. Stortplaatsen worden gesloten en er vindt nazorg plaats. Inzet wordt gepleegd op duurzaam gebruik van de ondergrond en vitale bodem en op het stabiliseren/verlagen van de risicoperceptie externe veiligheid bij de Brabantse burgers. Het verminderen van fosfaat wordt gestimuleerd. De provincie zet in op het energieneutraal maken van de bebouwde omgeving.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving op het omgevingsrecht wordt door de drie Brabantse omgevingsdiensten uitgevoerd.