Sitemap

Sitemap

Bestuursrapportage I-2021 Blz. 1  
Voorwoord Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Leeswijzer Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Programma 1 Bestuur en veiligheid Blz. 6  
Algemene voortgang van het programma Blz. 7  
Wat willen we bereiken? Blz. 8  
Bevorderen van bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en integriteit Blz. 9  
Aantal provinciale collega’s dat de cursus ‘Vergroting weerbaarheid’ gevolgd heeft Blz. 10  
Gemeenten waarmee gesprekken zijn gevoerd om fitheid tegen ondermijning te stimuleren Blz. 11  
Een toekomstbestendig openbaar bestuur Blz. 12  
Burgers zijn meer betrokken bij beleidsontwikkeling en -uitvoering Blz. 13  
Opkomst verkiezingen in Noord-Brabant Blz. 14  
Organiseren bestuurlijke samenwerking Blz. 15  
Gemeenten, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 16  
Gemeenten, waterschappen, GR-en voeren hun wettelijke taken conform de wet uit Blz. 17  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 18  
Financieel overzicht Blz. 19  
Specificatie besluitvorming Blz. 20  
Programma 2 Ruimte en wonen Blz. 21  
Algemene voortgang van het programma Blz. 22  
Wat willen we bereiken? Blz. 23  
Verbeteren van omgevingskwaliteit en realiseren van gebiedstransformaties Blz. 24  
Aanpak leegstand en transformatie Blz. 25  
Begeleiden en beoordelen van initiatieven met ruimtelijke impact Blz. 26  
Implementeren van de Omgevingswet Blz. 27  
Uitvoeren ontwikkelaanpak stikstof Blz. 28  
Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik. Blz. 29  
Actualiseren Brabantse Agenda Wonen Blz. 30  
Actualiseren informatie over de 'Stand van Wonen' Blz. 31  
Regionale afspraken over planning en realisatie Blz. 32  
Stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe woonvormen Blz. 33  
Realiseren van vitale en toekomstbestendige werklocaties Blz. 34  
Kennisontwikkeling en informatievoorziening Blz. 35  
Regionale afstemming en programmering Blz. 36  
Verduurzamen van werklocaties en campusontwikkelingen Blz. 37  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 38  
Financieel overzicht Blz. 39  
Specificatie besluitvorming Blz. 40  
Programma 3 Water en bodem Blz. 41  
Algemene voortgang van het programma Blz. 42  
Wat willen we bereiken? Blz. 43  
Klimaatproof Brabant. Realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting en bijbehorend gebruik Blz. 44  
Bewustwording, samenwerking en verankering ‘klimaatbestendig handelen’ Blz. 45  
Concrete aanpak in projecten en gebieden Blz. 46  
Veilig Water. Blijven zorgen voor veiligheid door de bescherming tegen hoogwater Blz. 47  
Toezicht op uitvoering verbeterplannen waterschappen Blz. 48  
Uitvoeren Deltaprogramma Maas Blz. 49  
Voldoende Water. Zorgen voor voldoende grond- en oppervlaktewater (voorkomen van overlast en tekorten) Blz. 50  
Verdrogingsaanpak natte natuurparels Blz. 51  
Watersysteem voldoet aan normen voor regionale wateroverlast Blz. 52  
Schoon Water. Herstellen van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater tot tenminste het basisniveau Blz. 53  
Schoon grondwater Blz. 54  
Schoon oppervlaktewater Blz. 55  
Vitale Bodem. Herstellen van de vitaliteit van de bodem Blz. 56  
Met agrarische ondernemers bodemverbeteringsmaatregelen doorvoeren in landbouwgebieden Blz. 57  
Organiseren bodemnetwerk Brabant Blz. 58  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 59  
Financieel overzicht Blz. 60  
Specificatie besluitvorming Blz. 61  
Programma 4 Natuur en milieu Blz. 62  
Algemene voortgang van het programma Blz. 63  
Wat willen we bereiken? Blz. 64  
Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk Blz. 65  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: grondverwerving / functieverandering Blz. 66  
Realisatie Natuurnetwerk Brabant: inrichting Blz. 67  
Realisatie ecologische verbindingszones Blz. 68  
Beheer van het Natuurnetwerk Brabant Blz. 69  
Herstel van de biodiversiteit Blz. 70  
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer Blz. 71  
Bosuitbreiding en bosomvorming Blz. 72  
Uitvoeren herstelmaatregelen in N2000-gebieden Blz. 73  
Uitvoeren inrichtingsmaatregelen in leefgebieden Blz. 74  
Gebiedsgerichte aanpak groene en blauwe opgaven Blz. 75  
Versterking van de kwaliteit van het Brabantse landschap Blz. 76  
Maatregelen die de karakteristieke Brabantse landschappen versterken Blz. 77  
Verankering van de natuur in de samenleving Blz. 78  
Maatregelen die de verankering van de natuur in de samenleving versterken Blz. 79  
Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder Blz. 80  
Beperken van geluidsoverlast voor Brabanders Blz. 81  
Kiezen voor schone lucht in provinciale projecten Blz. 82  
Stevige monitoring kwaliteit van de leefomgeving Blz. 83  
Terugdringen ernst en cumulatie van milieubelasting Blz. 84  
Gezondheid Blz. 85  
Opstellen van uitvoeringsagenda, die invulling geeft aan rolneming van provincie. Blz. 86  
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat. Blz. 87  
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voldoen aan de gestelde generieke kwaliteitsdoelstellingen van rechtmatigheid en kwaliteit Blz. 88  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 89  
Financieel overzicht Blz. 90  
Specificatie besluitvorming Blz. 91  
Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling Blz. 92  
Algemene voortgang van het programma Blz. 93  
Wat willen we bereiken? Blz. 94  
Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven. Blz. 95  
Een impuls aan de circulaire economie/samenleving Blz. 96  
Een impuls in digitalisering Blz. 97  
We versterken het organiserend vermogen in triple helix samenwerkingen op verschillende niveaus: in steden en op regionaal niveau Blz. 98  
We zorgen dat rondom sleuteltechnologieën zogenaamde innovatie-coalities tot stand komen Blz. 99  
We zorgen voor een organisatorisch sluitende keten voor de ondersteuning van innovatieve starters, groeiers en scale-ups. Blz. 100  
Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen Blz. 101  
Aantrekken van nationaal en internationaal talent Blz. 102  
Behouden van het aanwezige talent Blz. 103  
Goed benutten van het Brabantse arbeidspotentieel Blz. 104  
Ontwikkelen talent Blz. 105  
Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking Blz. 106  
Bouwen en onderhouden van contacten en netwerken voor internationale innovatiesamenwerking Blz. 107  
Continueren van investeringsbevordering Blz. 108  
Optimaal gebruik blijven maken van de kansen die Europa ons biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken Blz. 109  
Stimuleren van de internationale handel Blz. 110  
Het versterken van de ruimtelijke-economische structuur Blz. 111  
Bijdragen aan campusontwikkeling Blz. 112  
We stellen een investeringsbenadering Herstelaanpak Corona op Blz. 113  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 114  
Financieel overzicht Blz. 115  
Specificatie besluitvorming Blz. 116  
Programma 6 Energie Blz. 117  
Algemene voortgang van het programma Blz. 118  
Wat willen we bereiken? Blz. 119  
Verduurzaming van de energieopwekking Blz. 120  
Afspraak Wind op Land 2020, inclusief techniekneutrale verdubbelingsopgave, is in 2023 gerealiseerd (in MW) Blz. 121  
Gedeelde (netwerk-)aansluiting per RES regio realiseren Blz. 122  
Opstellen Regionale Energie Strategieën Blz. 123  
Verminderen broeikasgasemissies Blz. 124  
Bevorderen energiebesparing bij bedrijven onder provinciaal bevoegd gezag Blz. 125  
Mobiliteit Blz. 126  
We ontwikkelen instrumentarium voor energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed Blz. 127  
Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur Blz. 128  
Realiseren van een strategisch netwerk van (semi-)publieke laadpunten Blz. 129  
Stimuleren netwerksamenwerking rond en eerste uitrol van innovaties in de energie-infrastructuur Blz. 130  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 131  
Financieel overzicht Blz. 132  
Specificatie besluitvorming Blz. 133  
Programma 7 Landbouw en voedsel Blz. 134  
Algemene voortgang van het programma Blz. 135  
Wat willen we bereiken? Blz. 136  
Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving Blz. 137  
Ontwikkeling en toepassing van innovatieve stalsystemen Blz. 138  
Stimuleren van veehouders om gebruik te maken van de ondersteunende maatregelen Blz. 139  
Stimuleren van de ontwikkeling van een economisch gezonde agrarische sector in Noord-Brabant Blz. 140  
Ondersteunen initiatieven Voedsel 1000 Blz. 141  
Ondersteuning initiatieven agrofood high-tech trajecten (inclusief crossovers) Blz. 142  
Realisatie en bieden experimenteerruimte voor innovatieve projecten Blz. 143  
Bevorderen van het sluiten en verkleinen (in tijd en ruimte) van kringlopen in de Brabantse landbouw Blz. 144  
Ondersteuning projecten nieuwe teelten/teeltmethodieken plantaardige eiwitten Blz. 145  
Uitvoering Brabant bemest beter Blz. 146  
Bijdragen aan maatschappelijke waarden met de Brabantse landbouw- en voedselsector Blz. 147  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 148  
Financieel overzicht Blz. 149  
Specificatie besluitvorming Blz. 150  
Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit Blz. 151  
Algemene voortgang van het programma Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
We zorgen voor een goed functionerend provinciaal wegennet als onderdeel van het totale Brabantse wegennet Blz. 154  
Planmatig beheer en onderhoud provinciale infrastructuur Blz. 155  
We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant Blz. 156  
Gedrag en handhaving Blz. 157  
We zorgen voor een passend aanbod van gedeelde mobiliteit (inclusief OV) voor alle reizigers Blz. 158  
Transitie naar gedeelde mobiliteit Blz. 159  
Uitvoering OV-concessies Blz. 160  
We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies Blz. 161  
Verduurzaming mobiliteitssysteem Blz. 162  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 163  
Financieel overzicht Blz. 164  
Specificatie besluitvorming Blz. 165  
Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling Blz. 166  
Algemene voortgang van het programma Blz. 167  
Wat willen we bereiken? Blz. 168  
We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer Blz. 169  
Knelpunten infrastructuur Blz. 170  
Mobiliteitshubs Blz. 171  
Multimodaal netwerk Blz. 172  
OV-netwerk Blz. 173  
We stimuleren de ontwikkeling en het gebruik van slimme mobiliteitsdiensten. Blz. 174  
Slimme mobiliteit Blz. 175  
We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem. Blz. 176  
Omgevingskwaliteit en leefbaarheid Blz. 177  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 178  
Financieel overzicht Blz. 179  
Specificatie besluitvorming Blz. 180  
Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed Blz. 181  
Algemene voortgang van het programma Blz. 182  
Wat willen we bereiken? Blz. 183  
Versterken van een levendig Brabant Blz. 184  
Vaststellen adaptief beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport ’21–‘23 Blz. 185  
Werken aan de ontwikkeling van een gedragen beleidskader Vrijetijd 2030 Blz. 186  
Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod Blz. 187  
Cultuur: Meerjarige ondersteuning van professionele- en amateurkunst (incl. PZN) Blz. 188  
Cultuur: Uitvoeren evaluatie Brabant C Blz. 189  
Sport: Ondersteuning (top)sportevenementen Blz. 190  
Sport: Vormgeven Brabants Sportfonds Blz. 191  
Vrijetijdseconomie: Versterken van de vrijetijdssector Blz. 192  
Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod Blz. 193  
Vrijetijdseconomie: Uitvoeren van Brabantbrede marketingstrategie Blz. 194  
Ontwikkelen van toptalenten in Brabant Blz. 195  
Cultuur: Ondersteuning van talenthubs Blz. 196  
Sport: Ondersteuning van talentontwikkeling Blz. 197  
Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap Blz. 198  
Cultuur: voortzetten regeling Impulsgelden Blz. 199  
Sport: Opstellen van een BrabantSport innovatieagenda en het mede mogelijk maken van de uitvoering Blz. 200  
Vrijetijdseconomie: Inzet van het Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) Noord-Brabant Blz. 201  
Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed Blz. 202  
(Door)ontwikkelen samenwerkingsverbanden rondom de verhaallijnen Blz. 203  
Instandhouden en herontwikkelen van beeldbepalend erfgoed en cultuurhistorische landschappen Blz. 204  
Uitvoering geven aan verlengd kader Erfgoed t/m 2022 Blz. 205  
Ontwikkelingen en onzekerheden Blz. 206  
Financieel overzicht Blz. 207  
Specificatie besluitvorming Blz. 208  
Algemeen financieel beleid Blz. 209  
Inleiding Blz. 210  
Specificatie besluitvorming Blz. 211  
Bedrijfsvoering Blz. 212  
Algemene voortgang Blz. 213  
Wat willen we bereiken? Blz. 214  
Slim, snel en effectief samenwerken met partners Blz. 215  
Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen Blz. 216  
Beter benutten van de kansen die data bieden Blz. 217  
Het overbruggen van de kloof tussen data en beleid Blz. 218  
Werken aan kwaliteit van de organisatie en medewerkers Blz. 219  
Beweging en verfrissing in de organisatie Blz. 220  
We streven naar inclusiviteit en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans binnen onze organisatie Blz. 221  
We voldoen aan nieuwe wetgeving en handelen rechtmatig Blz. 222  
Tijdige afhandeling van facturen Blz. 223  
Tijdige afhandeling van subsidies Blz. 224  
Financieel overzicht Blz. 225  
Specificatie besluitvorming Blz. 226