Programma 10 Vrijetijd, Cultuur, Sport en Erfgoed

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma loopt op koers. Eind maart is het beleidskader 2021/2022 Vrijetijd, Cultuur en Sport vastgesteld(zie Statenvoorstel PS 03/21). Op basis daarvan worden bij deze BURAP de doelstellingen en prestaties voor 2021 aangepast. Tevens is het beleidskader Verbeeldingskracht van Erfgoed verlengd tot en met 2022 (zie Statenvoorstel PS 95/20). Tot slot is een start gemaakt met de ontwikkeling van het beleidskader 2030, waarvan de startnotitie naar verwachting in het 2e kwartaal 2021 aan u wordt voorgelegd.

Als gevolg van de bezwaarprocedure rondom de meerjarige subsidies Professionele podiumkunsten is begin 2021 een nieuwe adviescommissie samengesteld. Op basis van het advies van deze nieuwe commissie worden naar verwachting in het 2e kwartaal 2021 besluiten genomen over de subsidieaanvragen (zie Statenmededeling).

Ook is op 10 februari met een Corona-aangepaste feestelijke opening het jaar van het Brabants Kloosterleven van start gegaan. Dit vieren we met allerlei feestelijke activiteiten, boeken en publicaties, exposities, een bijzonder wandelpad langs vijftig kloosterplekken en uiteraard met speciaal gebrouwen Jubileum-kloosterbier en andere kloosterproducten (zie ook https://brabantskloosterleven.nl/).

Tot slot is op initiatief van vijf toonaangevende Brabantse ondernemers en met deelname van de Provincie op 11 maart door BrabantSport het BrabantSport Fonds gelanceerd. Middels deze publiek-private
samenwerking beoogt BrabantSport kortdurende side-events door te ontwikkelen naar langlopende programma’s gericht op gezondheid en inclusie (zie Statenmededeling).

Gevolgen Corona
Ook in de 1ste helft van 2021 heeft Corona nog steeds onverminderd veel impact op de vrijetijds-, cultuur- en sportsector. Naast de verschillende steunmaatregelen vanuit Rijk en gemeenten is vanuit de Provincie begin 2021 een regeling opengesteld voor ondersteuning van de middelgrote theaters in aanvulling op de in 2020 geboden ondersteuning.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken van een levendig Brabant

Terug naar navigatie - Versterken van een levendig Brabant
O

De Coronacrisis trekt ook in 2021 een zware wissel op de Vrijetijds-, Cultuur- en Sportsector. Ondanks de steun die o.a. door de overheid waaronder de Provincie wordt geleverd, staat het bereiken van deze doelstelling op dit moment onder druk, omdat zij niet datgene kan doen wat ze normaal zou doen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Onderscheidend, divers en inclusief Brabants cultuur- sport- en vrijetijdsaanbod

Indicatoren:

 • Gemiddelde beoordeling van Brabanders voor het totale cultuuraanbod, streefwaarde 7,3
 • Tevredenheid bezoekers aan door de provincie ondersteunde sportevenementen, streefwaarde ≥ 80%
 • Aantal bezoekers en tevredenheid van bezoekers aan Brabant, streefwaardes: aantal bezoekers in 2022 ≤ 35% lager dan in 2019, tevredenheid 2022: Net Promotor Score ≥ 13 (2019: 13)
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Terug naar navigatie - Meer bekendheid van het Brabantse cultuur-, sport en vrijetijdsaanbod

Indicatoren:

 • Waardering van de zichtbaarheid van het Brabantse cultuuraanbod, streefwaarde ≥ 6,7
 • Aantal unieke bezoekers aan visitbrabant.com, streefwaarde 65.000
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van toptalenten in Brabant

Indicator:

 • Tevredenheid van ondersteunde cultuur- en sporttalenten over de geboden (ontwikkel)kansen, streefwaarde: ≥ 80%
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap

Terug naar navigatie - Versterken van innovatief vermogen en ondernemerschap

Indicatoren:

 • Ranking aantal bedrijven in de creatieve industrie, subsector kunsten en cultureel erfgoed (Brabant in NL),
  streefwaarde: plaats in ranking ≤ 6
 • Aantal bij VisitBrabant aangesloten ondernemers, streefwaarde ≥ 250
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op de genoemde indicatoren is voorzien eind 2022.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Terug naar navigatie - Ontwikkelen en duurzaam behouden van beeldbepalend erfgoed

Indicatoren:

 • Borging behoud van monumenten en culturele landschappen.
 • Staat van Rijksmonumenten (verplichte indicator IPO). 
G

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 63.154 3.754 66.908
Baten 676 0 676
saldo baten en lasten -62.478 -3.754 -66.232