Programma 7 Landbouw en voedsel

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Het programma L&V is in 2021 voortvarend gestart en ligt op koers. De verwachting is dat de geplande activiteiten en doelstellingen naar verwachting worden gerealiseerd.

 

De uitwerking van het Beleidskader Landbouw & Voedsel is op stoom gekomen:

Nadat we de startnotitie aan Provinciale Staten hebben voorgelegd en de planMer in gang hebben gezet hebben we op 9 april 2021 tijdens een themabijeenkomst de hoofdlijnen van het Beleidskader L&V– dat we in oktober 2021 zullen voorleggen - met Provinciale Staten besproken.  De huidige in de begroting opgenomen doelstellingen en KPI’s zullen we - overeenstemmend met de doelen in het Beleidskader – herzien.

 

We hebben de Voortzetting van de Transitie Veehouderij bevorderd via de Ondersteunende Maatregelen:

Daarvoor zijn we doorgegaan met het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen en het ondersteunen van omschakelende veehouders, waaronder de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Begin 2021 hebben we op basis van de resultaten van de  2e evaluatie van de Ondersteunende Maatregelen de verdere inzet bezien.

 

We hebben de innovatie Landbouw & Voedsel verder aangejaagd:

De samenwerking tussen de provincie, de triple-helix-organisaties en de BOM krijgt verder vorm.

Daarnaast hebben we begin 2021 weer bijgedragen aan diverse innovatieprojecten. Via onder andere Landbouw Innovatie Brabant (het LIB) en FoodUp Brabant hebben we weer innovatieve projecten en bewustwordingstrajecten ondersteund. Ook hebben we initiatieven verbonden aan het onderwijs, Agrofoodpluimen uitgereikt en hebben we de ontwikkeling van nieuwe teelten (Nedersoja, Sorghum en Veldbonen) en teelttechnieken(Strokenteelt op Zand, Agroforestry bevorderd.

Gevolgen Corona:

De Corona-crisis heeft geen grote directe gevolgen gehad voor de voortgang van het programma in het eerste kwartaal.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving

Terug naar navigatie - Bijdragen aan het minimaliseren van ongewenste effecten van de landbouw op de omgeving

Indicatoren

  • Emissie fijn stof uit veehouderij in Noord-Brabant
  • Aantal woningen met een berekende kans op geurhinder groter dan 20%
  • Gewasbeschermingsmiddelen en het maximaal beperken van de emissie van (resten van) gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten
G

De doelstelling bevat geen vaste streefwaarden m.b.t. de stikstofemissie en emissie fijnstof. Om de effecten van stikstofemissie en emissie fijnstof wel goed zichtbaar te kunnen maken presenteren we de gegevens in de vorm van meerjarige trends. In het Infoboard Agrofood is een aantal trends betreffende de effecten van veehouderij op de omgeving opgenomen. Deze hebben we begin 2021 geactualiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 15.206 8.116 23.322
Baten 6.801 3.019 9.820
saldo baten en lasten -8.405 -5.097 -13.502