Programma 6 Energie

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Programma Energie ligt op koers. De herijking van het uitvoeringsprogramma zoals aangekondigd in de begroting, is voltooid met de vaststelling van de Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 door Gedeputeerde Staten van Nood-Brabant op (9 februari 2021). Daarmee is de koers verlegd naar een aanpak met als motto ‘Haalbaar, betaalbaar en met draagvlak’. Middels de Statenmededeling Uitvoeringsagenda Energie 2021-2023 zijn Provinciale Staten hierover op 11 februari jl. geïnformeerd.

Op 8 december 2020 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de invulling van de Motie 234a ‘Voorrang voor zon op dak’, door opname van de zonnelader in de Regeling zonneparken in landelijk gebied van de ontwerp-Omgevingsverordening (in april 2021 in GS, voorafgaand ter inzagelegging). Via toezicht op de concrete toepassing van de zonneladder en via onderzoek naar mogelijkheden voor het maken van regionale afspraken rond zon op dak.

Met de vier Brabantse RES-en zijn we op weg richting vaststelling van versie 1.0 voor de zomer, daarna breekt de tweede planvormingsfase aan. Op weg naar de RES-en 2.0 worden de (gemeentelijke en) regionale Transitievisies Warmte opgesteld. Een proces waaraan de provincie inhoudelijk bijdraagt door inzet van het Brabants Expertiseteam Warmte.

Naast de warmtetransitie zal de verduurzaming van de gebouwde omgeving komende jaren meer aandacht krijgen. Via het ‘Ontzorgingsloket klein maatschappelijk vastgoed’ dat in voorbereiding is, ondersteunt de provincie eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed om stappen richting verduurzaming te kunnen zetten. Dit loket wordt vormgegeven vanuit de ervaring die we afgelopen jaren al opdeden met het Ontzorgingsloket voor sportverenigingen. Daarnaast zetten we – als onderdeel van de Investeringsagenda Corona Herstelaanpak – samen met de BOM en de B5 en M7 gemeenten in op het verduurzamen van bestaand vastgoed, waaronder specifiek ook scholen.

In het kader van het Programma Sociale Innovatie Energietransitie (SIE) onderzochten we in het project Energie voor Iedereen (EVI) nieuwe manieren om woningen van huishoudens met een smalle beurs te verduurzamen. In april deelde dit project de opgedane lessen en resultaten van de pilots in een digitaal EVI-magazine. Provinciale Staten zijn hierover op 23 maart jl. middels een statenmededeling geïnformeerd.

In maart van dit jaar is het TNO-onderzoek afgerond naar de mogelijkheden van kernenergie als toekomstige energiebron voor Brabant. Provinciale Staten zijn hier 25 maart jl. met een statenmededeling over geïnformeerd. De resultaten en vervolgstappen worden komende maanden met Provinciale Staten besproken.

Gevolgen Corona
Hoewel veel zaken (aangepast) doorliepen, ondervonden ook activiteiten rond Energie de vertragende gevolgen van de corona-crisis, zoals de besluitvorming over RES’en waarvan de deadline van aanleveren verschoven is naar 1 juli 2021. Tot slot loopt energie als thema mee in de gezamenlijke acties in het kader van de Brabantse Corona-herstelaanpak vanuit provincie, B5- en M7 gemeenten. Zo is energiebesparing en -opwek onderwerp in de projecten rond het verduurzamen van bestaand vastgoed, waaronder scholen. Dit tegen de achtergrond van de versnellingsopgave voor circulariteit en duurzaamheid.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verduurzaming van de energieopwekking

Terug naar navigatie - Verduurzaming van de energieopwekking

Indicator:

  • Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ) (verplichte indicator, bron Klimaatmonitor)
  • Opgave opwek hernieuwbare elektriciteit in de RES’en (6,5 TWh in 2030)
G

Op dit moment is er geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald wordt. De metingen op deze indicator zullen bij beleidsevaluatie 2023 plaats vinden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verminderen broeikasgasemissies

Terug naar navigatie - Verminderen broeikasgasemissies

Indicatoren:

  • (Verplicht) Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
  • Emissie gerelateerd aan energie: totale CO2- emissie in absolute aantallen (in tonnen uitstoot) (bron Klimaatmonitor)
  • Verbruikte energie totaal in TJ (bron: Klimaatmonitor)
  • Verbruik warmte en elektriciteit in TJ (bron: Klimaatmonitor)
G

Geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald zal worden. In 2023 vindt een beleidsevaluatie plaats.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

Terug naar navigatie - Bijdrage leveren aan een toekomstbestendige energie-infrastructuur

Indicator:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor opslag en conversie voor een haalbare en betaalbare energietransitie
G

In 2023 vindt beleidsevaluatie plaats.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 11.783 -1.353 10.430
Baten 181 0 181
saldo baten en lasten -11.602 1.353 -10.249