Bedrijfsvoering

Algemene voortgang

Terug naar navigatie - Algemene voortgang

We zijn een organisatie die werkt vanuit de opgaven waar de provincie voor staat en voortdurend zoekt naar verdere verbetering van deze manier van werken. Met de opdracht ‘Koers 2030’ versterken wij de beleidssturing vanuit de opgaven, zoals opgenomen in de Brabantse Omgevingsvisie. Het toepassen van Sturen met Kaders is hiervan een belangrijk onderdeel om Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de organisatie in positie te brengen om hun rol in deze opgaven goed uit te kunnen voeren. De Koers 2030 richt zich daarnaast op realistisch en duurzaam begroten en het doorontwikkelen van de provinciale organisatie richting de toekomst. Door de financiële situatie en de grote vraagstukken die op ons afkomen, verandert de inzet en manier van werken. Dat heeft effect op de inrichting van de organisatie en onze werknemers.
De visie bedrijfsvoering 2023 is gereed en momenteel worden meerdere projecten, zoals bijvoorbeeld anders werken en goed personeel vinden en binden. , uitgevoerd die bijdragen aan de realisatie van deze visie. Als het gaat om het traject ‘Opgavegestuurd programmeren en werken’ dan wordt deze methodiek steeds breder toegepast in de provinciale organisatie. Deze ontwikkeling zetten we voort, onder meer door het te verankeren in de Sturings- en Verantwoordingscyclus.
Met het Beleidskader Data (voorheen: Datavisie) als uitgangspunt werken we aan het meer datagedreven werken van de provincie. In maart is de uitvoeringsagenda digitale transformatie 2021-2022 vastgesteld die meer invulling geeft aan de uitvoering ervan, onder meer door middel van zogenoemde iCatchers. We richten we ons hierbij vooralsnog op verdroging, stikstof, mobiliteit, eikenprocessierups, gezondheid en BrabantRing. De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor datagedreven werken zijn hieronder benoemd.

Gevolgen Corona
De crisis heeft impact op de wijze waarop we onze werkzaamheden uitvoeren. Binnen de mogelijkheden die er zijn wil de provincie kwaliteit blijven bieden en de gestelde doelen realiseren, maar hierbij staat het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers en partners voorop. Digitaal (samen)werken heeft ook geleid tot vele waardevolle ervaringen. We streven ernaar om deze ervaringen mee te nemen in de uitwerking van het post-corona beleid rondom (thuis)werken.
De coronacrisis heeft ook onze eigen leveranciers in meerdere of mindere mate geraakt. Wij hebben waar mogelijk met onze partners en leveranciers passende afspraken gemaakt. Hierbij hebben wij gezocht naar een optimale balans tussen enerzijds contractuele én morele verplichtingen en anderzijds niet betalen voor niet geleverde diensten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen systemen die nieuwe manier van samenwerken ondersteunen

Om het opgavegestuurd werken in de programma’s maximaal te ondersteunen is het van belang dat de in huis zijnde systemen worden doorontwikkeld. Services en processen moeten op orde zijn om te kunnen werken aan de ambities van Brabant.
Met datagedreven werken kunnen we door slim en verantwoord gebruik te maken van digitale technologie beleidsprogramma’s faciliteren en ondersteunen. We willen meer provinciale GEO-informatie inzetten voor samenwerkingspartners en onze eigen beleidsvorming. Een zorgvuldige archivering en daarmee goede vindbaarheid van data en documenten heeft ook in 2021 onze verhoogde aandacht.

We gaan uit van digitaal werken als norm en niet als uitzondering. Daarom doordenken we bestaande (beleids)processen opnieuw vanuit de (nieuwe) mogelijkheden die grootschalig gebruik van data met zich meebrengt. Belangrijk hierbij is de start van ons Provinciaal Data Lab waarin we vanaf 2021 gericht gaan werken aan het zoeken naar oplossingen met data voor beleidsvragen die spelen over concrete maatschappelijke opgaven. Ons eigen data platform speelt hierbij een belangrijke rol. Ook leveren we met data ondersteuning aan het verder vorm en inhoud geven van belangrijke concepten die samenhangen met de sturingsfilosofie van onze provincie, zoals ‘opgavegestuurd werken’ en ‘gebiedsgericht werken’. Eerder opgedane ervaringen met de reeds ontwikkelde stikstofviewer worden hierbij uiteraard meegenomen. Passend bij dit streven maken we ook een start met de versterking van architectuurkaders op strategisch niveau.

Daarnaast werken we aan de voorwaarden om succesvol data gedreven te kunnen werken. Dat betekent onder andere aan de verdere verbetering van zaken als archivering, privacy en informatiebeveiliging, Concreet willen we netwerkschijven die zijn gericht op persoonlijke opslag en samenwerking migreren naar beproefde online (standaard) oplossingen die we al in huis hebben. Tevens gaan we met data de interne sturing en verantwoording verbeteren door te kijken naar de (door)ontwikkeling van dashboards en onderzoeken we op welke manier data kan bijdragen aan het verbeteren van onze beleidseffectiviteit.

Verdere digitalisering van de systemen en werkprocessen bieden kansen om plaats- en tijdsonafhankelijk werken verder door te voeren en tegelijkertijd te kiezen voor standaarden in plaats van maatwerk. Onze werkprocessen leiden tot betrouwbare, voorspelbare en vaak snellere resultaten waarmee onze dienstverlening nog verder verbetert. Door de corona-crisis is verdere digitalisering en digitaal werken in een stroomversnelling gekomen waardoor bepaalde beoogde investeringen en updates naar voren zijn gehaald. We hebben ook ervaringen opgedaan met deze nieuwe manier van werken, waar voor- en nadelen aan zitten.  De positieve ervaringen willen we behouden en nemen we mee in de uitwerking van nieuw beleid rondom onder andere thuiswerken, vervoer en vergaderen.
Los van bovenstaande ambities gaan de ontwikkelingen op gebied van informatisering en automatisering steeds sneller en moeten we stappen blijven zetten op het terrein van digitalisering, datagericht werken, dataficering en samenwerken. Ook blijft er de noodzaak om systemen en processen continu aan te passen aan wettelijke verplichtingen en beveiligingsrisico`s.

G

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 135.188 4.836 140.024
Baten 135.188 4.836 140.024
saldo baten en lasten 0 0 0