Programma 8 Basisinfrastructuur mobiliteit

We werken aan het meest betrouwbare, slimme, duurzame en veilige mobiliteitssysteem van Europa om Brabant aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend te houden.

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma 8 basisinfrastructuur mobiliteit staat onder druk.
Vanwege de lagere reizigersaantallen in het openbaar vervoer a.g.v. de coronamaatregelen hebben de vervoerders het lastig. Samen met het Rijk zijn er financiële afspraken gemaakt tot en met 4e kwartaal 2021 om de vitale functie van het openbaar vervoer in het totale mobiliteitssysteem op peil te houden. Onderdeel van deze afspraken is het maken van een transitieplan voor de komende jaren waarbij we op plekken helaas ook zullen moeten afschalen.
Desondanks staan de duurzaamheidsambities nog steeds overeind, waarbij we nadrukkelijk kijken naar hetgeen realistisch uitvoerbaar is. In dat kader is bijvoorbeeld een eerste stap gezet met de aankoop van grond voor de ontwikkeling van een nieuwe busremise in West-Brabant en onderzoeken we de mogelijkheden voor voorfinanciering van Zero Emissie-bussen.

De infrastructurele onderhoudsprojecten worden uitgevoerd conform planning waardoor er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Bij reconstructies ondervinden we meer hinder van stikstof en vertraging in de behandeling bij de Raad van State als gevolg van corona. Desondanks hebben we bij een aantal provinciale projecten belangrijke stappen kunnen zetten, zoals bij de N629 Oosterhout – Dongen en N270 Deurne – Limburgse grens. Tegelijk neemt ook financiële druk toe vanwege de grotere onderhoudsopgave en indexatie. Deze ontwikkeling is reeds aangekondigd bij de uitvoeringsagenda KOPI (PS 18/18) en we komen in dat kader dit jaar met een eerste meerjarige doorkijk.

Er vallen nog steeds te veel verkeerslachtoffers in Brabant. De ZRK heeft een onderzoek  gedaan naar de Verkeersveiligheid in Noord-Brabant en daarover aan de Staten gerapporteerd. Naast educatie en voorlichting komen we in 2021 met een voorstel voor extra inzet op infrastructurele maatregelen vanuit het bestuursakkoord en via de rijksregeling. Dankzij een voortvarende aanpak van de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland kunnen we dit op basis van een datagedreven en risicogestuurde aanpak.

De herijking van de indicatoren naar aanleiding van de vaststelling van het beleidskader mobiliteit: Koers 2030 zal in de begroting worden verwerkt bij de tweede bestuursrapportage.

Gevolgen corona
Corona heeft ook effect op het OV op de middellange termijn, het zal naar verwachting een aantal jaren duren voordat de aantallen en beoordelingen van 2019 weer behaald worden. Daarom heeft de provincie de intentie om de huidige concessie West met 2 jaar te verlengen, omdat het nu niet het geschikte moment is om een aanbesteding te starten. We onderschrijven het belang van OV als een cruciale schakel in het totale mobiliteitssysteem en de bestuurlijke inzet is gericht op het behoud hiervan. De komende tijd wordt bekeken hoe we de komende jaren het OV betaalbaar kunnen houden zonder een te grote terugval in het aanbod, zodat weer snel opgeschaald kan worden bij aantrekkende reizigersaantallen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant

Terug naar navigatie - We streven naar nul verkeersslachtoffers in Brabant

Indicatoren:

  • Aantal verkeersslachtoffers in Brabant
O

Het aantal verkeersslachtoffers is nog altijd aan de hoge kant in vergelijking met de dalende trend van enkele jaren geleden. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is weliswaar 99 in 2020 tegenover 142 in 2019 en 150 in 2018. Onmiskenbaar heeft de lagere verkeersintensiteit agv de corona maatregelen hierop invloed gehad.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies

Terug naar navigatie - We stimuleren een duurzaam mobiliteitssysteem zonder emissies

Indicator:

  • Totale emissie broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalenten (in absolute aantallen in tonnen uitstoot)
G

Er zijn op dit moment geen signalen dat de doelstelling niet wordt gehaald. Het betreft een lange termijn doelstelling en wordt beïnvloed door meerdere factoren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • Er staat spanning op de onderhoudsbegroting voor dagelijks beheer en onderhoud. Dit heeft te maken met: 1) een mogelijke overschrijding op de kosten van gladheidsbestrijding door de benodigde acties in januari / februari. De ontwikkeling is afhankelijk van de weersomstandigheden aan het einde van het jaar. 2) extra kosten van elektriciteit vanwege de vertraging van het aanbrengen van LED-verlichting op en langs provinciale wegen.
  • Er staat ook spanning op de investeringen voor groot onderhoud en vervanging. Dat komt door indexatie, maar ook door vertraging in integrale projecten waarin groot onderhoud wordt meegenomen. Uitloop betekent meer onderhoudskosten, zowel in dagelijks onderhoud als voor het groot onderhoud.
  • De ontwikkeling van de kosten van de OV-concessie is onzeker. Er zijn afspraken over een rijksvergoeding voor geheel 2021. Er is onzekerheid over de corona maatregelen, de ontwikkeling van de reizigersaantallen en eventuele vervolgafspraken over een beschikbaarheidsvergoeding.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 188.980 67 189.047
Baten 6.395 -105 6.290
saldo baten en lasten -182.585 -172 -182.757