Programma 5 Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma Economie ligt op koers. Na de vaststelling van het beleidskader Economie 2030 in oktober 2020 is de aandacht vol op de uitvoering gericht. Met partners in Noord-Brabant hebben we intussen intensief gesproken over de ambities, de opgaven en de activiteiten waarmee we de beoogde doelstellingen uit het beleidskader willen realiseren. Het platform Toekomstbehendig Brabant is opgestart en middels dit platform delen we informatie met bedrijven, onderwijs en kennispartners in Brabant om ze zo te kunnen inspireren.
Volgend op het beleidskader zijn er in februari twee uitvoeringsagenda’s vastgesteld door GS gericht op de twee versnellingsopgaven, data-economie en circulaire economie. We mikken op het vergroten van de datamaturiteit van het brede stuwende MKB. En met de partners in Brabant willen we de benutting van de grondstoffen meer duurzaam maken. De Uitvoeringsagenda toekomstbestendige clusters is april door GS vastgesteld en de laatste uitvoeringsagenda behorend bij het beleidskader, de doorontwikkeling van campussen volgt voor de zomer.
Met kennisinstellingen, ROM’s en bedrijfsleven is gewerkt aan het versterken van samenwerking rondom diverse innovatiethema’s.
Als provincie zijn we betrokken bij meerdere consortia die projecten hebben ingediend voor het Nationaal Groeifonds. Daarvan zijn recent vanuit het innovatieluik de AI-alliantie, Quantumtechnologie, productie van biomedische materialen, Medische Data en Groenvermogen (vergroening van de chemie) geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Binnen infrastructuur is het innovatieprogramma van de Brianportlijn toegekend. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van bijna € 1,4 miljard. Van een beperkt deel is nu al zeker wat er in Brabant neerslaat, voor een ander deel moet het proces van toedeling nog volgen, bijv. via in te dienen calls. Eind maart is de nieuwe regeling REACT EU geopend via onze uitvoeringsorganisatie Stimulus, gericht op het herstel van Corona voor het brede innovatieve MKB. Meer dan 20 projecten zijn ingediend en maken kans op 20 miljoen ondersteuning in het Brabantse luik. De projecten ie voortkomen uit de Actie en Investeringsagenda Coronaherstel B5 en M7 maken hier onderdeel van uit. Met de regio West Brabant zijn de voorbereidingen gestart voor het inrichten van het Just Transition Fund (JTF) gericht op sociaal-economische ondersteuning van regio’s in transitie.

 

Gevolgen Corona

Maatregelen om impact corona te "dempen": GS hebben PS uitgenodigd om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het voorgenomen besluit van GS om €22,5 mln. beschikbaar te stellen als cofinanciering van EZK-middelen ten behoeve van de fondsversterking van de BOM. Door het fondsvermogen van de BOM te versterken, kan de BOM in nieuwe financieringsrondes ook het eigen vermogen van diverse innovatieve mkb-ondernemingen versterken.
GS hebben €1.170.000,-- beschikbaar gesteld voor de projecten (type 1) Brabant Ring en Brabant Leert uit de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant.


Impact Corona:

- Arbeidsmarktbeleid; Door Corona kent het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs nog steeds beperkingen, waardoor Actie-agenda Hoger Onderwijs nog niet is opgeleverd en het MBO, ondanks extra inspanningen, nog steeds tekort heeft aan stageplaatsen. Verder verloopt het aantrekken van kenniswerkers en internationale studenten nog niet optimaal vanwege reisbeperkingen.


- Internationalisering; De reisbeperkingen als gevolg van de Corona pandemie zijn nog steeds van kracht.
Internationale contacten behoren, ondanks het feit dat er momenteel geen fysieke ontmoetingen kunnen plaatsvinden, wel tot de mogelijkheden, maar vinden nu in een digitale/virtuele omgeving plaats ( Bv. Brabant Innovation Day van 22 april 2021).

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Terug naar navigatie - Stimuleren van missie-gedreven innovatie door sterke ecosystemen en clusters van bedrijven.

Indicatoren:
•  Handhaving van Brabantse  positie op de  ( RIS ) en  ( RCI )ranglijsten

•  % toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar 

G

Geen indicatie dat deze doelstelling niet gehaald zal worden.

De regional innovation index en de regional innovation scoreboard is een tweejaarlijkse meting. De Europese Commissie heeft nog geen editie gepubliceerd, die komt  later dit jaar.

Over het BRP is nog weinig te zeggen. Dit is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis. 

Wat gaan we daarvoor doen?

Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Terug naar navigatie - Inzetten op talentontwikkeling voor de kenniseconomie van morgen

Indicatoren:

  • Spanningsindicator Brabantse arbeidsmarkt
  • % bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid)
  • Scholingsindicator
G

Wat gaan we daarvoor doen?

Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

Terug naar navigatie - Realiseren van sterkere clusters door Europese en internationale samenwerking

 

 

G

Bij het opstellen van deze Burap gaan we uit van een totale opening in Europa vanaf 1 september 2021. Mocht deze openstelling achterwege blijven, dan is de verwachting dat als gevolg hiervan het aangaan van 5 nieuwe Europese/internationale samenwerkingsverbanden in 2021 niet of slechts gedeeltelijk gehaald wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 42.341 20.826 63.167
Baten 1.201 0 1.201
saldo baten en lasten -41.140 -20.826 -61.966