Programma 9 Mobiliteitsontwikkeling

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

Ondanks goede afspraken en concrete plannen zien we dat de uitvoering van het programma mobiliteitsontwikkeling niet voorspoedig verloopt.
We zijn nog altijd in staat om nieuwe afspraken te maken met zowel Rijk als regio over de verdere ontwikkeling van het mobiliteitssysteem in Brabant. We zien echter wel de teruglopende financiële middelen bij alle partners in de nabije toekomst.
Daarnaast ondervinden we bij de uitvoering steeds meer hinder van zowel corona als stikstof. Er is sprake van vertraging bij de behandeling door de Raad van State en uitdagingen bij het oplossen van het stikstofvraagstuk. Vertraging bij een aantal majeure provinciale opgaven is reeds aan de orde, zoals bij GOL en de N279 Veghel – Asten, en dreigt voor onder meer de N65 en de N282 Rijen – Hulten - Reeshof.  Maar ook bij rijksprojecten als PHS en Wilhelminakanaal, waarbij de provincie risicodragend partner is, ondervinden we tegenslagen in de uitvoering. Behalve een latere oplevering heeft de vertraging vaak ook een (stevige) financiële impact.

Gevolgen corona
Behalve de vertraging in het doorlopen van de juridische procedures bij wegenprojecten kent de coronapandemie echter ook haar voordelen ten aanzien van mobiliteit. Men is bewuster van het reisgedrag en dat geeft ons ook belangrijke inzichten. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken, met o.a. werkgevers en onderwijsinstellingen over planning, gedrags- en smart mobility maatregelen. De goede dingen hieruit worden doorgezet.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Terug naar navigatie - We realiseren een robuust mobiliteitssysteem met acceptabele en betrouwbare reistijden van deur tot deur voor alle vervoerswijzen voor personen- en goederenvervoer

Indicator:

  • Indicatie filedruk: gemiddelde vertraging per uur autorijden op Rijks- en provinciale wegen in Brabant (< vorig jaar)
O

Vanwege de lock-down en het thuiswerkadvies was het de filedruk in 2020 erg laag. Het is de verwachting dat we na versoepeling weer snel op het niveau van voor corona zitten. Door vertraging in uitvoering van infraprojecten voorzien we op termijn een risico.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Terug naar navigatie - We zorgen voor een stevige koppeling tussen de ruimtelijke-economische ontwikkeling en het mobiliteitssysteem.

Indicator:

  • Het mobiliteitssysteem in Brabant heeft een minimale impact op de leefomgeving of creëert ruimte voor andere ontwikkelingen door een goede inpassing in de omgeving
G

Er zijn op dit moment geen signalen dat de doelstelling niet wordt gehaald. Het is lastig om de exacte impact te meten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • De impact van corona en stikstof op de uitvoering van infrastructurele projecten kunnen consequenties hebben in tijd en geld.
  • De financiële situatie bij gemeenten kan vragen om een extra (financiële) inzet van de provincie.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 164.508 8.452 172.960
Baten 35.195 9.379 44.574
saldo baten en lasten -129.313 927 -128.386