Programma 2 Ruimte en wonen

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

De uitvoering van het programma ligt op koers. Dat geldt zowel voor het behalen van de doelstellingen van het programma als voor het realiseren van de beoogde prestaties. Alleen de prestatie “Implementeren van de Omgevingswet” leidt mogelijk tot vertraging door de grote onzekerheid over de tijdige oplevering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De onderdelen die de provincie moet regelen, zijn op orde.

We werken continu aan de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving. In het voorjaar is het digitale participatietraject ‘Tour de Brabant’ afgerond en heeft GS de ontwerp-Omgevingsverordening vrijgegeven voor de inspraak. Een start is gemaakt met het Beleidskader Leefomgeving om de ambities uit de Omgevingsvisie zoals omgevingskwaliteit verder vorm te geven. Ook door planbegeleiding werken wij aan omgevingskwaliteit. 

Op 30 maart 2021, de verjaardag van Vincent van Gogh, is het Van Gogh Nationaal Park in ontwikkeling officieel van start gegaan. Samen met 49 andere partners heeft de provincie de samenwerking bekrachtigd. In april is het eerste evenement gestart, de door corona uitgestelde Landschapstriënnale met Van Gogh NP als gastregio.

Het kwartaalbeeld ‘Woningmarkt Noord-Brabant’ en de monitor ‘Bevolking en Wonen’ zijn gepubliceerd. Het woningtekort is nog groot. In het najaar 2020 is via de statenmededeling ‘Flexpool versnelling woningbouw’ voorgesteld om de flexpool uit te werken; in deze burap is de uitwerking van de statenmededeling verwerkt. De uitwerking van de bestuursopdracht ‘Terugdringen woningtekort en leegstand en participeren in transformaties’ is in volle gang en heeft een impuls gekregen door de corona investeringsagenda. Op dit moment zijn we in alle B5 en M7 actief om samenwerkings- en ontwikkelafspraken te maken.

Op basis van extern advies van Buck Consultants International, aanvullend onderzoek en in samenspraak en samenwerking met de BOM, VNO/NCW Brabant-Zeeland en de waterschappen is gestart met verkenningen op 12 bedrijventerreinen van de kansen en de mogelijkheden voor verduurzaming (energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie); dit zijn de zogenaamde ‘Grote Oogst terreinen’. 

Het programma Aanpak Stikstof is voortvarend gestart en ligt op schema. We zijn doorgegaan met de inzet in de drie pijlers (de tandwielen) die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden: Versnelling van natuurherstel, verlaging stikstofdepositie en het mogelijk maken van gewenste maatschappelijke economische ontwikkelingen. Diverse maatregelen dragen bij aan het op stoom brengen van de drie tandwielen, zoals de lancering van de opkoopregeling piekbelasters en de matching van vraag en aanbod van stikstof door het ondersteuningsloket stikstof. Intussen naderen de eerste transacties hun afronding.

Gevolgen corona
In 2021 zijn de gevolgen van corona voor de uitvoering van het programma beperkt. Het aanbod van gemeentelijke plannen die voor planbegeleiding worden voorgelegd en van een provinciaal advies worden voorzien, is onverminderd groot. Het merendeel van deze plannen wordt snel en in goede samenwerking afgehandeld waardoor van overschrijding van termijnen geen sprake is.
De uitwerking van de bestuursopdracht ‘Terugdringen woningtekort en leegstand en participeren in transformaties’ heeft een impuls gekregen door de opname van de transformatie opgaven in de corona investeringsagenda.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Terug naar navigatie - Realiseren van de woningbouwopgave, vraaggericht en met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Indicatoren:

  • Groei van woningvoorraad
  • Zorgvuldige inpassing van nieuwe woonruimte
G

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden

Na twee keer uitstel staat de implementatie van de nieuwe Omgevingswet gepland voor 1 januari 2022. De implementatie van de Omgevingswet is afhankelijk van het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De provincies hebben aangegeven dat het stelsel een half jaar vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet gereed moet zijn om te kunnen oefenen en de ketenprocessen (samen met gemeenten en waterschappen) in te regelen. Er is grote onzekerheid of het Rijk op tijd klaar is met het DSO. Voor de zomer wordt definitief besloten of de wet op 1 januari 2022 in werking treedt.

Voor de extra provinciale inzet en maatregelen die de aanpak van de stikstofcrisis van ons vraagt in het begrotingsjaar 2022 en 2023 zijn in de begroting geen extra middelen beschikbaar gesteld. Op basis van de ervaringen en de verdere uitwerking van de ontwikkelaanpak stikstof zullen wij een voorstel voor de benodigde middelen voor 2022 en 2023 aan PS voorleggen.

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 34.561 543 35.104
Baten 520 3.505 4.025
saldo baten en lasten -34.041 2.962 -31.079