Programma 4 Natuur en milieu

Algemene voortgang van het programma

Terug naar navigatie - Algemene voortgang van het programma

In de afgelopen tijd is voortvarend doorgewerkt aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en het herstel van N2000-gebieden. Ook in grote projecten als Peelvenen en Westelijke Langstraat gaat binnenkort de schop in de grond.
Op 12 maart jl. hebben PS de actualisatie van de EVZ’s vastgesteld. De opgave is bijgesteld naar 1.325 ha. Met de waterschappen en gemeenten zijn we in overleg om te komen tot een versnelling van de realisatie van de EVZ’s. 

PS zijn met een statenmededeling geïnformeerd over de gebiedsgerichte aanpak van de groene en blauwe opgaven. Het gaat hier om de samenhangende uitvoering van vastgestelde (rijks)doelen en provinciale ambities op het gebied van natuur, landschap, water, bodem en landbouw. We werken tegelijkertijd hard aan het behalen van de wettelijk verplichte Natura 2000-, NNB- en KRW-doelen én aan versnelling en intensivering van natuurstel in en rondom de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Er lopen inmiddels in meerdere gebieden verkenningen onder leiding van onafhankelijke verkenners. Een belangrijke impuls is het landelijk Programma Natuur waarover dit voorjaar concrete afspraken worden gemaakt met het Rijk.

De Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) is voor de derde keer gewijzigd. Opnieuw doen meer gemeenten mee waardoor het totaal aan deelnemende gemeenten op 51 komt. Ook zijn de 4 Brabantse waterschappen toegetreden tot de regeling, zodat ook de landschappelijke ontwikkeling met watergerelateerde elementen, zoals infiltratiegreppels en waterbergingsvoorzieningen mogelijk wordt.

Bij de vergunningverlening gebiedsbescherming Wet Natuurbescherming (Stikstof) is de werkvoorraad nog steeds groot, nl. 800 aanvragen. De uitspraak van de rechter rondom de casus bij de Logtsebaan (Oirschot) inzake intern salderen betekent dat er naar schatting nog ca. 200 overblijven. Door de omgevingsdienst Brabant Noord is een extra inspanning gepleegd voor het uitbreiden van de capaciteit voor deze taak. Daarnaast is een landelijke taskforce stikstof ingericht voor het legaliseren van PAS-meldingen. Het rapport van de commissie van Aartsen over de werking van het huidige landelijke VTH stelsel heeft de nodige aanbevelingen ten aanzien van de werking van het stelsel. In IPO werken we aan een gezamenlijke reactie. Verder is door de Zuidelijke rekenkamer eind 2020 een onderzoek opgeleverd naar de uitvoering van VTH, daarbij zijn de hogere risicobedrijven op Moerdijk als uitgangspunt genomen. Er wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen en er zal gerapporteerd worden over de voortgang.

De uitvoering van de milieu onderwerpen liggen op schema. In maart jl. is de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord vastgesteld. De marktconsultatie naar nascheiding van afval is afgerond. Hieruit is gebleken dat nascheiding kansrijk is. In april is met een statenmededeling invulling gegeven aan de moties over meer meetpunten in Brabant. Betrokken gemeenten gaan dit verder uitwerken en de provincie zal, om meer Brabantse gemeenten te betrekken, dit jaar met de initiatiefnemers een Afvalcongres organiseren. Voor de zomer 2021 wordt het beleidskader gezondheid naar PS gezonden. Dit betreft een horizontaal beleidskader die verbindend en agenderend werkt voor de provinciale inzet op het gebied van gezondheid.

Corona

Corona heeft nog steeds een negatieve invloed op de voortgang van gebiedsprocessen omdat keukentafelgesprekken, schetssessies en voorlichtingsavonden minder goed mogelijk zijn. Maar Corona biedt ook kansen: zo zijn medewerkers van de Efteling die al lange tijd thuis zaten aan de slag gegaan in de natuurterreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap. Het is positief dat de waardering voor natuur in de stad en daarbuiten is toegenomen. Wel leidt dit tot een grotere recreatieve druk op verschillende natuurgebieden.

Corona heeft impact op het werk van de omgevingsdiensten. Waar vergunningverlening op afstand nog kan plaatsvinden is dat voor toezicht op locatie heel lastig. Digitaal en administratief toezicht was wel mogelijk en fysiek toezicht voor zover dat kon.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk

Terug naar navigatie - Realisatie van een robuust en samenhangend natuurnetwerk

Indicator:

  • In 2027 is het robuuste en samenhangende natuurnetwerk gerealiseerd
O

Omdat het tempo van realisatie te laag is om in 2027 het natuurnetwerk te realiseren, zijn diverse versnellingsacties ingezet. Zo hebben we in 2020 programmeringsafspraken met drie waterschappen en drie terrein beherende organisaties (TBO’s) in samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd. Met de TBO’s is afgesproken dat zij 3.000 ha verwerven en in eindbeheer nemen. Regelmatig voeren we voortgangsgesprekken met de 6 bovengenoemde partners en met 15 overige trekkers van natuurprojecten. Uit de opgehaalde informatie blijkt dat in alle projecten gesprekken worden gevoerd met grondeigenaren. Er wordt opnieuw bezien of het huidige (grond)instrumentarium voldoende is om alle gronden tijdig beschikbaar te krijgen. De hieronder staande streefwaarden bij de te nemen maatregelen zijn er op gericht om in 2027 het natuurnetwerk te realiseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herstel van de biodiversiteit

Terug naar navigatie - Herstel van de biodiversiteit

Indicatoren:

  • In 2030 is de afname van de biodiversiteit naar een positieve trend omgebogen
O

In 2021 worden verdere stappen gezet om de biodiversiteit te herstellen en  de afname naar een positieve trend om te buigen. Zo wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, wordt de bossenstrategie uitgewerkt in een uitvoeringsagenda, worden herstelmaatregelen in de Natura-2000 gebieden uitgevoerd en in de overige leefgebieden daarbuiten die voor de diverse kwetsbare soorten zijn vastgesteld. Aanvullend daarop wordt gewerkt aan extra maatregelen waarvoor in het kader van het Landelijk Programma Natuur extra rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld. Dit voorjaar zal daarvoor een SPUK voor de komende drie jaar met het rijk worden afgesproken.
Dit voorjaar wordt tevens een monitoringsrapportage opgesteld waarin de trend van de biodiversiteit in Brabant t/m 2020 zal worden gepresenteerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder

Terug naar navigatie - Milieu. Continue verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluid-, geur- en lichthinder

Indicator:

  • In 2030 is de luchtkwaliteit verbeterd en de geluidsoverlast verminderd
G

Ook op de milieu onderwerpen liggen we op schema. We hebben in maart jl. de uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord vastgesteld. In april is met een statenmededeling invulling gegeven aan de moties over meer meetpunten in Brabant, waarvan de financiële vertaling  opgenomen is in deze Burap. Daarnaast wordt de implementatie van de aanvullingswetgeving geluid onder de Omgevingswet voorbereid met daarin een aantal wijzigingen van de luchthavenregelgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gezondheid

Terug naar navigatie - Gezondheid
G

Voor de zomer van 2021 zal het beleidskader gezondheid naar PS worden gezonden. Dit betreft een horizontaal beleidskader die verbindend en agenderend werkt voor de provinciale inzet op het gebied van gezondheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.

Terug naar navigatie - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) leveren een bijdrage aan een gezonde fysieke leefomgeving en daarmee een bijdrage aan een goed werk- en leefklimaat.
--

De eerste termijnrapportages van omgevingsdiensten over de voortgang ontvangen wij in juni. Behalve over de vertraging bij de vergunningverlening over de Wet Natuurbescherming, zoals reeds gemeld in het algemene deel, zijn er geen andere afwijkingen te melden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelingen en onzekerheden

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen en onzekerheden
  • In het kader van het Landelijk Programma Natuur worden extra rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor natuur. Dit voorjaar wordt daarvoor een SPUK voor de komende drie jaar met het rijk afgesproken en waar voor  Brabant € 70 mln aan rijksmiddelen beschikbaar zijn plus 10 mln voor boscompensatie.
  • Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidskader natuur dat in 2022 aan de Staten wordt voorgelegd. Onderdeel hiervan is een evaluatie van het uitvoeringsprogramma Brabant Uitnodigend Groen. Deze evaluatie wordt in 2021 uitgevoerd en na de zomer naar de Staten gestuurd.
  • Er wordt maximaal ingezet op de realisatie van het natuurnetwerk in 2027 maar het is nog onzeker of de ingezette versnellingsacties het gewenst effect hebben.
  • De juridische praktijk voor vergunningverlening gebiedsbescherming Wet Natuurbescherming is en blijft weerbarstig, dat heeft gevolgen voor de uitvoering. Dat maakt het lastig voorspelbaar hoe de ontwikkeling is van de toekomstige werkvoorraad is voor de ODBN.
  • Voor de prestatie 'Beperken geluidsoverlast bij woningen langs provinciale wegen' zijn we afhankelijk van voortgang op provinciale infra projecten. 

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht
Bedragen x € 1.000 Begroting t/m wijz. 1 Wijziging 2 begroting t/m wijz. 2
Lasten 134.473 13.468 147.941
Baten 5.551 5.875 11.426
saldo baten en lasten -128.922 -7.593 -136.515